| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/774/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U z 2013 r. poz. 465) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić jako obowiązujące podatników:

1. Wzór formularza ,,Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1” stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały, dotyczący podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

2. Wzór formularza ,,Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1” stanowiący Załącznik Nr 2 do uchwały, dotyczący podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe. Pozycje formularza w części E.1, E.2 oraz E.3 dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania będą wypełniane przez organ podatkowy zgodnie z treścią aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice.

3. Wzór formularza „Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości - DOZ-N”, stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały, dotyczący informacji o nieruchomościach zwolnionych z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe, posiadające nieruchomości objęte zwolnieniami.

4. Wzór formularza „Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych - DON-ND” stanowiący Załącznik Nr 4 do uchwały, dotyczący informacji o nieruchomościach podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, do sporządzania którego zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe składające Załącznik Nr 2 do uchwały.

5. Wzór formularza „Dane o nieruchomościach - DON-NI” stanowiący Załącznik Nr 5 do uchwały, dotyczący informacji o nieruchomościach podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne posiadające więcej niż jedną nieruchomość składające Załącznik Nr 1.

6. Wzór formularza ,,Informacja o gruntach - IR-1” stanowiący Załącznik Nr 6 do uchwały dotyczący podatku rolnego od osób fizycznych.

7. Wzór formularza ,,Deklaracja na podatek rolny - DR-1” stanowiący Załącznik Nr 7 do uchwały, dotyczący podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadajacych osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

8. Wzór formularza „Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym - DOZ-R ” stanowiący Załącznik Nr 8 do uchwały, dotyczący informacji o gruntach zwolnionych z opodatkowania podatkiem rolnym, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe, którym przysługują ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku rolnym.

9. Wzór formularza „Dane o nieruchomościach rolnych - DON-R” stanowiący Załącznik Nr 9 do uchwały dotyczący informacji o gruntach podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne posiadające więcej niż jedną nieruchomość rolną składające Załącznik Nr 6 do uchwały oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe składające Załącznik Nr 7 do uchwały.

10. Wzór formularza ,,Informacja o lasach - IL-1” stanowiący Załącznik Nr 10 do uchwały, dotyczący podatku leśnego od osób fizycznych.

11. Wzór formularza ,, Deklaracja na podatek leśny - DL-1” stanowiący Załącznik Nr 11 do uchwały dotyczący podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

12. Wzór formularza „Dane o zwolnieniach w podatku leśnym - DOZ-L”, stanowiący Załącznik Nr 12 do uchwały dotyczący informacji o lasach zwolnionych z opodatkowania podatkiem leśnym, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe, którym przysługują zwolnienia podatkowe w podatku leśnym.

13. Wzór formularza „Dane o nieruchomościach leśnych - DON-L” stanowiący Załącznik Nr 13 do uchwały, dotyczący informacji o lasach podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne składające Załącznik Nr 10 do uchwały oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych składające Załącznik Nr 11 do uchwały.

14. Wzór formularza ,,Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach - DW-1” stanowiący załącznik Nr 14 do uchwały, składany przez podatników w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność, współużytkowanie lub współposiadanie.

§ 2. Zobowiązać podatników będących osobami fizycznymi, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego (łączne zobowiązanie pieniężne) do składania formularzy właściwych dla każdego rodzaju podatku łącznie.

§ 3. Traci moc obowiązującą Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/250/2011 z 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach


Krystyna Sowa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/774/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/774/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/774/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/774/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/774/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/774/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/774/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/774/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/774/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/774/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/774/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVIII/774/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVIII/774/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVIII/774/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik14.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »