| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr Nr IX/147/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 190, poz. 3554), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXIII/531/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z 30 października 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XXIII/531/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z 30 października 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4948), który stanowi:

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa;

2) § 3 uchwały Nr XXIII/531/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z 30 października 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4948), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Nr IX/147/2011
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),

na wniosek Burmistrza Mikołowa –

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. Ustalić Statut Żłobka Miejskiego w Mikołowie z siedzibą przy ul. Krakowskiej 30 w Mikołowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. [1]) (pominięty).

§ 3. [2]) (pominięty).


Załącznik do Uchwały Nr IX/147/2011
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 czerwca 2013 r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W MIKOŁOWIE

I Postanowienia ogólne

§ 1. [3]) 1. Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka, zwany dalej "Żłobkiem", jest jednostką budżetową i działa jako jednostka organizacyjna Miasta Mikołów.

2. Nazwa Żłobka brzmi: "Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka".

3. Siedziba Żłobka mieści się w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 30.

§ 2. Żłobek prowadzi swą działalność na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 );

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3. Żłobek używa pieczęci zgodnej z nazwą Żłobka w pełnym brzmieniu.

§ 4. Organem sprawującym bezpośredni nadzór na działalnością Żłobka jest Burmistrz Mikołowa.

II Cele i zadania

§ 5. 1. Podstawowym celem Żłobka jest opieka nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, a w wyjątkowych przypadkach – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.

2. Do zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, dostosowanych do wieku dziecka.

3. Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:

1) sprawowanie opieki w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i poszanowania godności;

2) umożliwienie małemu dziecku harmonijnego rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i możliwości;

3) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej polegającej na stosowaniu zasad zdrowego odżywiania, propagowaniu oświaty zdrowotnej oraz kształtowaniu nawyków zachowań prozdrowotnych.

III Warunki przyjmowania dzieci oraz zasady ustalania opłat

§ 6. 1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci:

1) rodziców z Mikołowa, pracujących bądź uczących się lub skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie lub Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich bądź przez lekarza ze względu na stan zdrowia dziecka;

2) rodziców z innych gmin – na podstawie porozumień z tymi gminami.

2. Dzieci przyjmowane są na bieżąco w ramach wolnych miejsc.

3. Wysokość opłaty za pobyt i maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku ustala, w drodze uchwały, Rada Miejska Mikołowa.

4. Nieobecność dziecka w Żłobku nie ma wpływu na wysokość opłaty za pobyt.

5. Odpłatność winna być uiszczona do dnia 20. każdego miesiąca.

6. Rodzice zobowiązani są zgłaszać przewidywany okres nieobecności dziecka w Żłobku osobiście lub telefonicznie.

7. W razie usprawiedliwionej nieobecności dziecka rodzicom przysługuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej.

8. Zwrotu dokonuje się w formie odpisu stanowiącego iloczyn stawki żywieniowej i dni usprawiedliwionej nieobecności dziecka w Żłobku w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

IV Zasady działania i organizacji

§ 7. 1. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor, który:

1) ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór nad majątkiem Żłobka;

3) tworzy warunki do realizacji przez Żłobek zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

4) organizuje w sposób właściwy pracę personelu.

§ 8. 1. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Mikołowa.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

3. W Żłobku zatrudnia się wykwalifikowany personel.

4. Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Żłobka określają odrębne przepisy.

V Zasady gospodarki finansowej

§ 9. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Miasta na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą działalności finansowej Żłobka jest plan finansowy dochodów i wydatków.

§ 10. Żłobek uzyskuje środki finansowe bezpośrednio z budżetu Miasta.

VI Postanowienia końcowe

§ 11. Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania.


[1]) Zamieszczony w ust. 2 pkt 1 obwieszczenia.

[2]) Zamieszczony w ust. 2 pkt 2 obwieszczenia.

[3]) W brzmienu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały Nr XXIII/531/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4948).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »