REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1981 nr 20 poz. 101

USTAWA

z dnia 31 lipca 1981 r.

o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Tekst pierwotny
Art. 1. [Przepisy uchylone]
Uchyla się dekret z dnia 5 października 1972 r. o uposażeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 42, poz. 269 i z 1973 r. Nr 47, poz. 276).
Art. 2. [Zakres regulacji]
Ustawa ustala zasady wynagradzania osób zajmujących następujące kierownicze stanowiska państwowe:

1) przewodniczącego Rady Państwa, prezesa Rady Ministrów, marszałka Sejmu, zastępcy przewodniczącego Rady Państwa, wiceprezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, sekretarza Rady Państwa, członka Rady Państwa, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ministra, prezesa Narodowego Banku Polskiego, szefa Kancelarii Sejmu,

2) pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prokuratora generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, szefa Kancelarii Rady Państwa, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesa Sądu Najwyższego, zastępcy prokuratora generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, głównego inspektora pracy, wiceprezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, zastępcy głównego inspektora pracy,

3) prezesa Polskiej Akademii Nauk, szefa Urzędu Rady Ministrów, zastępcy przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, podsekretarza stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, kierownika urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza naukowego Polskiej Akademii Nauk, zastępcy sekretarza naukowego Polskiej Akademii Nauk, sekretarzy wydziałów Polskiej Akademii Nauk, wojewody, prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego, zastępcy kierownika urzędu centralnego, dyrektora generalnego w ministerstwach i urzędach centralnych, wicewojewody, wiceprezydenta miasta stopnia wojewódzkiego - zwanych dalej osobami zajmującymi kierownicze stanowiska państwowe.

Art. 3. [Elementy wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe]
1. Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

2. Osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe przysługują dodatki za wysługę lat w wysokości i według zasad obowiązujących pracowników państwowych.

Art. 4. [Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu stałej dodatkowej pracy]
1. Osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe może być przyznane wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu stałej dodatkowej pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkole wyższej albo pracownika naukowego w instytucie naukowym lub naukowo-badawczym, jeśli osoba ta posiada tytuł profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.

2. Osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe, która pełni również inną funkcję, przysługuje jedno, wybrane przez nią wynagrodzenie przewidziane w przepisach niniejszej ustawy bądź w odrębnych przepisach.

Art. 5. [Odwołanie z kierowniczych stanowisk państwowych oraz zaprzestanie pełnienia funkcji na skutek upływu kadencji]
1. Osoby odwołane z kierowniczych stanowisk państwowych oraz osoby, które zaprzestały wykonywania funkcji na tych stanowiskach wskutek upływu kadencji, zachowują, z zastrzeżeniem ust. 2, prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy.

2. W razie podjęcia w okresie, o którym mowa w ust. 1, pracy niżej płatnej przysługuje przez ten okres dodatek wyrównawczy. Dodatek wyrównawczy stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem pobieranym na kierowniczym stanowisku państwowym, a wynagrodzeniem pobieranym w nowym miejscu pracy.

Art. 6. [Delegacja]
1. Szczegółowe zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1, ustali w drodze uchwały:

1) Sejm - dla osób zajmujących stanowiska wymienione w art. 2 pkt 1,

2) Rada Państwa - dla osób zajmujących stanowiska wymienione w art. 2 pkt 2,

3) Rada Ministrów - dla osób zajmujących stanowiska wymienione w art. 2 pkt 3.

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski".

Art. 7. [Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska polityczne]
Ustalenie zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska polityczne określone w dekrecie, o którym mowa w art. 1, należy do właściwości statutowych organów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i stronnictw politycznych.
Art. 8. [Wynagrodzenie wolne od podatku od wynagrodzeń i składki na cele emerytalne]
Wynagrodzenie osób objętych ustawą wolne jest od podatku od wynagrodzeń i składki na cele emerytalne analogicznie jak wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w jednostkach gospodarki uspołecznionej. Dodatki funkcyjne wolne są również od podatku wyrównawczego.
Art. 9. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1981 r., z tym że w stosunku do prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk oraz wiceprezesów Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk obowiązuje od dnia 1 października 1981 r.

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński

Sekretarz Rady Państwa: E. Duda

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA