REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1992 nr 21 poz. 83

USTAWA

z dnia 25 stycznia 1992 r.

o zasadach gospodarki finansowej państwa w 1992 r.

Tekst pierwotny

Art. 1.

Ustawa reguluje zasady, na jakich w 1992 r. będzie prowadzona gospodarka finansowa państwa.

Art. 2.

Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o budżecie państwa, należy przez to rozumieć plan dochodów i wydatków państwa, ustalony w ustawie budżetowej, projekcie ustawy o prowizorium budżetowym, ustawie o prowizorium budżetowym oraz projekcie ustawy budżetowej na 1992 r.

Art. 3.

Bieżący niedobór budżetu państwa w 1992 r. nie może przekroczyć 120% niedoboru budżetowego określonego w ustawie lub w projekcie ustawy stanowiącym w danym momencie podstawę gospodarki finansowej państwa.

Art. 4.

1. Upoważnia się Radę Ministrów do zwiększenia wydatków budżetu państwa i zwiększenia, o tę samą kwotę, niedoboru budżetu państwa, w wypadku otrzymania kredytów zagranicznych przeznaczonych na:

1) inwestycje w dziale „ochrona zdrowia”, do wysokości równowartości w złotych kwoty 200 mln dolarów USA,

2) rozwój sektora finansowego, do wysokości równowartości w złotych kwoty 200 mln dolarów USA,

3) restrukturyzację rolnictwa, do wysokości równowartości w złotych kwoty 200 mln dolarów USA.

2. Realizacja zwiększonych wydatków, o których mowa w ust. 1, może nastąpić po przekazaniu kwoty zaciągniętego kredytu na rachunek budżetu państwa w wysokości nie przekraczającej tej kwoty.

Art. 5.

1. Z budżetu państwa może być udzielana pomoc w spłacie części należnych odsetek od kredytów udzielanych w 1992 r. na:

1) zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, postęp biologiczny w rolnictwie, zakup ziemi na cele rolnicze oraz nakłady inwestycyjne na zagospodarowanie ziemi, jak i na realizację celów ekologicznych,

2) skup i przechowywanie zapasów płodów rolnych,

3) zakup wózków inwalidzkich, samochodów dla inwalidów i osób opiekujących się inwalidami oraz osobami niepełnosprawnymi.

2. Zobowiązania budżetu państwa w 1991 r. z tytułu pomocy w spłacie należnych odsetek od kredytów, wynikające z przepisów rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1991 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów (Dz. U. Nr 50, poz. 217) i z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielanych w 1991 r. na skup produktów rolnych (Dz. U. Nr 60, poz. 255 i Nr 82, poz. 366) i nie uregulowane do dnia 31 grudnia 1991 r., będą realizowane w trybie i na tych samych warunkach w pierwszym kwartale 1992 r.

3. Zobowiązania budżetu państwa wynikające z pomocy w spłacie części należnych odsetek od kredytów, przypadające w roku 1992, a wynikające z przepisów rozporządzeń, o których mowa w ust. 2, odnoszą się jedynie do kredytów udzielonych w 1991 r. oraz do kredytów udzielonych w latach wcześniejszych na wdrożenie postępu biologicznego w rolnictwie, zakup ziemi na cele rolnicze oraz nakłady inwestycyjne na jej zagospodarowanie przez rolników indywidualnych w okresie 5 lat od daty jej nabycia oraz zakup wózków inwalidzkich dla inwalidów i osób opiekujących się inwalidami oraz osobami niepełnosprawnymi.

Art. 6.

1. Upoważnia się Ministra Finansów do emisji następujących obligacji państwowych:

1) państwowej obligacji jednorocznej,

2) państwowej obligacji trzyletniej z oprocentowaniem zmiennym,

3) państwowej obligacji trzyletniej indeksowanej na walucie obcej,

4) państwowej obligacji trzyletniej kapitałowej.

2. Łączna nominalna kwota emisji obligacji określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 15 000 000 mln zł.

Art. 7.

Upoważnia się Ministra Finansów do refundacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kwoty odpowiadającej różnicy między składką na ubezpieczenia społeczne w wysokości powszechnie obowiązującej a składką na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych bezpośrednio w produkcji rolniczej w charakterze członków spółdzielni lub pracowników.

Art. 8.

1. Upoważnia się dysponentów części budżetu państwa, w których zostały zaplanowane niepodatkowe dochody budżetu państwa, do:

1) zlecania poboru niepodatkowych należności budżetu państwa jednostkom organizacyjnym innym niż organy administracji państwowej, z zastrzeżeniem, że pobór będzie dokonany w terminie lub łącznie z odsetkami za zwłokę,

2) przeznaczenia do 0,5% dochodów zrealizowanych w trybie określonym w pkt 1 na pokrycie kosztów związanych z poborem tych dochodów.

2. Jednostkom organizacyjnym uczestniczącym w procesie pozyskiwania przychodów stanowiących zagraniczne źródło finansowania wydatków budżetu państwa przysługuje prowizja do 0,5% kwot zrealizowanych kredytów zagranicznych na pokrycie kosztów związanych z pozyskiwaniem tych kredytów.

3. Minister Finansów określi wysokość prowizji, jednostki organizacyjne uprawnione do jej uzyskania oraz warunki, które muszą spełnić uprawnieni, aby otrzymać prowizję.

Art. 9.

Ustala się łączną kwotę zobowiązań, które mogą być objęte gwarancjami udzielonymi w 1992 r. na podstawie art. 23 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464 i Nr 110, poz. 475), w wysokości nie przekraczającej 10 000 000 mln zł, w tym z tytułu gwarancji dla kredytodawców krajowych kwota ta nie może przekroczyć 2 000 000 mln zł, a z tytułu gwarancji dla kredytodawców zagranicznych kwota ta nie może przekroczyć 8 000 000 mln zł.

Art. 10.

Narodowy Bank Polski w 1992 r. dokonuje wpłat z zysku do budżetu za okresy miesięczne i kwartalne; ostateczne rozliczenie tych wpłat nastąpi w terminie określonym w art. 77 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22 i Nr 74, poz. 439).

Art. 11.

Zawiesza się ograniczenie wynikające z art. 34 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim.

Art. 12.

Narodowy Bank Polski obsługuje rachunki budżetu państwa, realizując wydatki do wysokości środków zgromadzonych na tych rachunkach.

Art. 13.

1. Ze środków budżetowych zostanie wykupiona część należności banków z tytułu skapitalizowania odsetek od kredytów mieszkaniowych.

2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.

3. Rada Ministrów określi zasady i tryb wydatkowania środków, o których mowa w ust. 1.

Art. 14.

1. Minister Przemysłu i Handlu określi przeznaczenie i szczegółowe zasady przyznawania dotacji podmiotowych na restrukturyzację przemysłu.

2. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi kierunki i zasady wykorzystania środków finansowych pochodzących ze zwrotu pomocy budżetowej udzielonej w latach ubiegłych na zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, restrukturyzację i modernizację rolnictwa oraz jego otoczenia.

3. Ministrowie Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określą, w porozumieniu z Ministrem Finansów, zasady kontroli wykorzystania i rozliczania środków, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 15.

Do czasu uchwalenia ustawy budżetowej na 1992 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej (Dz. U. Nr 4, poz. 24, Nr 48, poz. 261 i Nr 64, poz. 389 oraz z 1990 r. Nr 71, poz. 417).

Art. 16.

Do czasu uchwalenia ustawy budżetowej na 1992 r.:

1) nie stosuje się przepisów dotyczących wzrostu uposażenia:

a) funkcjonariuszy Służby Więziennej, określonych w art. 68 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 105, poz. 453),

b) żołnierzy, określonych w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18),

c) funkcjonariuszy Policji, określonych w art. 99 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461),

d) funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, określonych w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461),

e) funkcjonariuszy Straży Granicznej. określonych w art. 103 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422),

f) funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, określonych w art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400),

2) do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych i prokuratorów stosuje się przeciętne wynagrodzenie w sferze produkcji materialnej w pierwszym kwartale 1991 r.,

3) nie stosuje się zasad ustalania wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 oraz z 1991 r. Nr 100, poz. 443).

Art. 17.

1. Do czasu uchwalenia ustawy budżetowej na 1992 r.:

1) wynagrodzenia w sferze budżetowej. o których mowa w art. 15, wynagrodzenia sędziów i prokuratorów, o których mowa w art. 16 pkt 2, oraz wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w art. 16 pkt 3, są ustalane w ramach limitów, które określi Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów,

2) uposażenia funkcjonariuszy i żołnierzy, o których mowa w art. 16 pkt 1, są ustalane w ramach limitów wynagrodzeń określonych w prowizorium budżetowym na 1992 r.

2. Wysokości limitów, o których mowa w ust. 1, zostaną ustalone dla każdej części budżetowej i na każdy kwartał. który rozpocznie się przed datą wejścia w życie ustawy budżetowej na 1992 r., w wysokości 1 /4 limitów obowiązujących w 1991 r., z uwzględnieniem zmian organizacyjnych.

3. Poza limitami, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane wypłaty wynagrodzeń i uposażeń z tytułu:

1) nagród z zakładowego funduszu nagród,

2) wyrównań za pierwsze półrocze 1991 r., wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o wynagrodzeniach w sferze budżetowej w 1991 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 396),

3) wprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych,

4) zatrudnienia w nowo utworzonych jednostkach organizacyjnych lub zwiększenia zakresu zadań w jednostkach organizacyjnych już istniejących.

4. Rada Ministrów może określić dla niektórych grup pracowników, o których mowa w ust. 1, inne tytuły wypłat wynagrodzeń i uposażeń nie objęte limitami.

Art. 18.

Do nie uiszczonych należności na Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki przez podmioty określone w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. o Centralnym Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki (Dz. U. Nr 25, poz. 134 i Nr 64, poz. 389) stosuje się przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 110, poz. 475).

Art. 19.

Składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym obciążają dochód po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Art. 20.

1. Minister Finansów może, na wniosek wojewody uzgodniony z zainteresowanymi ministrami, przenosić wydatki między działami w ramach budżetu wojewody.

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 45 ust. 1 ustawy – Prawo budżetowe.

Art. 21.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA