REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1989 nr 4 poz. 24

USTAWA

z dnia 31 stycznia 1989 r.

o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej.

Tekst pierwotny

W celu wprowadzenia mechanizmu wiążącego w sposób stabilny wynagrodzenia w sferze budżetowej z poziomem wynagrodzeń w sferze produkcji materialnej stanowi się, co następuje:

Art. 1.

1. Ustawa określa zasady kształtowania środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do jednostek, dla których na podstawie art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 296, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1987 r. Nr 33, poz. 281 i z 1988 r. Nr 19, poz. 131) ustalane są szczególne zasady gospodarki finansowej.

Art. 2.
1. Środki na wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej ustala się z uwzględnieniem normatywnego wskaźnika wynagrodzeń.

2. Normatywny wskaźnik wynagrodzeń określa proporcję pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem w sferze budżetowej a przeciętnym wynagrodzeniem w jednostkach na rozrachunku gospodarczym w sferze produkcji materialnej, zwanych dalej "sferą produkcji materialnej".

3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski":

1) w terminie do dnia 20 lutego każdego roku przeciętne wynagrodzenie z roku poprzedniego w sferze budżetowej oraz w sferze produkcji materialnej,

2) w terminie do dnia 20 sierpnia każdego roku przeciętne wynagrodzenie w pierwszym półroczu w sferze budżetowej oraz w sferze produkcji materialnej.

Art. 3.
1. Normatywny wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej na każdy rok określa centralny plan roczny, z uwzględnieniem ust. 2-5.

2. Normatywny wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej nie może być niższy od 106%.

3. Podziału środków na wynagrodzenia dla poszczególnych działów (gałęzi) dokonuje Rada Ministrów, z uwzględnieniem przepisów szczególnych.

4. Osiągnięcie normatywnego wskaźnika wynagrodzeń ustalonego w ust. 2 nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 1992 r.

5. Do czasu osiągnięcia normatywnego wskaźnika wynagrodzeń ustalonego w ust. 2 wysokość tego wskaźnika powinna:

1) w 1989 r. wynosić nie mniej niż 97%,

2) od 1990 r. wzrastać proporcjonalnie do upływu czasu.

Art. 4.
1. Ustalenie środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej następuje na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze produkcji materialnej w pierwszym półroczu przekracza co najmniej o 10% wzrost przeciętnego wynagrodzenia zakładany w centralnym planie rocznym, zwiększenie środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej następuje także od dnia 1 lipca, w stopniu zapewniającym zachowanie ustalonego na dany rok normatywnego wskaźnika wynagrodzeń.

Art. 5.
Rada Ministrów przedstawia Sejmowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, co najmniej raz na pięć lat, analizę struktury zatrudnienia, kwalifikacji i warunków pracy "w sferze budżetowej.
Art. 6.
W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33 oraz z 1988 r. Nr 19, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 30 w ust. 2 po wyrazach "i stażu pracy" dodaje się wyrazy "oraz osiąganych wyników pracy",

2) w art. 31:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zasady corocznego podwyższania przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli określają przepisy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej.",

b) ust. 3-5 skreśla się.

Art. 7.
W ustawie z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128) w art. 148:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zasady corocznego podwyższania przeciętnego wynagrodzenia pracowników naukowo-dydaktycznych określają przepisy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej.",

2) ust. 3 skreśla się.

Art. 8.
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) w art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zasady corocznego podwyższania przeciętnego wynagrodzenia urzędników państwowych określają przepisy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej."

Art. 9.
W ustawie z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 26, poz. 129 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. Zasady corocznego podwyższania przeciętnego wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury, zatrudnionych w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury, utworzonych przez naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz rady narodowe, określają przepisy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej."

Art. 10.
W ustawie Z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 31, poz. 137) w art. 74 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Zasady corocznego podwyższania przeciętnego wynagrodzenia sędziów określają przepisy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej."

Art. 11.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 31, poz. 138) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zasady corocznego podwyższania przeciętnego wynagrodzenia prokuratorów określają przepisy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej."

Art. 12.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r.

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowski

Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA