| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 9 grudnia 1996 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

Na podstawie art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i z 1996 r. Nr 90, poz. 407) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Stypendia mogą być przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
§ 2.
Osoba lub zespół osób ubiegający się o przyznanie stypendium może je otrzymać wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia.
§ 3.
1. Wnioski o przyznanie stypendium półrocznego w roku bieżącym składa się do dnia 31 stycznia oraz o przyznanie stypendium całorocznego na rok następny do dnia 30 lipca każdego roku.

2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów),

2) informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim lub innym,

3) program stypendium (plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin jej zakończenia).

§ 4.
1. Osoba (osoby), której przyznano stypendium, zwana dalej „stypendystą”, obowiązana jest do:

1) wykonania przyjętego programu stypendium,

2) przedkładania, na żądanie przyznającego stypendium, bieżących wyników realizacji stypendium lub w ustalonych terminach okresowych sprawozdań z wykonania programu,

3) przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z wykorzystania stypendium oraz jego wyników.

2. Warunkiem przyznania stypendium może być zobowiązanie do przeniesienia na rzecz określonej instytucji państwowej lub komunalnej własności lub innych praw majątkowych do wytworzonych dóbr kultury lub innych wyników uzyskanych dzięki realizacji stypendium.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, szczegółowe zobowiązania stron określa umowa zawarta między przyznającym stypendium a osobą (osobami) ubiegającą się o nie.

4. W przypadkach uzasadnionych stypendysta może ubiegać się o przedłużenie terminu wykonania zobowiązań wynikających z przepisów ust. 1.

§ 5.
Przyznający stypendium może wstrzymać jego realizację, jeżeli stypendysta nie realizuje zobowiązań określonych w § 4 lub otrzymał negatywną ocenę przedstawionych wyników, o których mowa w § 4 ust. 2.
§ 6.
Stypendysta, który nie wywiązał się z zobowiązań określonych w § 4 ust. 1 lub przedstawił wynik oceniony negatywnie przez przyznającego stypendium, traci prawo do ubiegania się o kolejne stypendium.
§ 7.
Stypendia przyznaje się w ustalonej kwocie wypłacanej jednorazowo albo jako świadczenie okresowe na czas określony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.
§ 8.
Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia pracowników w gospodarce narodowej w ostatnim kwartale roku poprzedzającego przyznanie stypendium i nie podlega waloryzacji w okresie pobierania stypendium.
§ 9.
Stypendia przyznaje się systemem konkursowym:

1) wnioski o przyznanie stypendium półrocznego rozpatruje się dwa razy w roku: do dnia 30 kwietnia oraz do dnia 31 października,

2) rozdział stypendiów następuje po zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami.

§ 10.
Minister Kultury i Sztuki oraz wojewodowie mogą powierzyć przeprowadzanie konkursu, opiniowanie wniosków oraz proponowanie wysokości stypendium powołanej przez siebie komisji.
§ 11.
Stypendia wypłacane są w ramach środków budżetowych, w dziale kultura i sztuka.
§ 12.
Pozytywne decyzje stypendialne uzasadnia się i podaje do publicznej wiadomości.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Minister Kultury i Sztuki: Z. Podkański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »