| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 lutego 1999 r.

w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb prowadzenia kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, w tym zadania funkcjonariuszy i żołnierzy służb ochrony państwa nadzorujących oraz wykonujących czynności kontrolne w postępowaniu kontrolnym, oraz szczegółowy tryb przygotowywania kontroli, dokumentowania czynności kontrolnych, sporządzania protokołu kontroli, wystąpienia pokontrolnego i informacji o wynikach przeprowadzanych kontroli.

2. Kontrola obejmuje badanie:

1) stanu zabezpieczenia informacji niejawnych,

2) przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych,

3) stanu zabezpieczenia sieci lub systemów teleinformatycznych służących do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95),

2) ustawie o NIK – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59, z 1996 r. Nr 64, poz. 315 i Nr 89, poz. 402, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 589, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 883 oraz z 1998 r. Nr 148, poz. 966, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1116 i 1126),

3) czynnościach kontrolnych – rozumie się przez to czynności podejmowane przez upoważnionego funkcjonariusza lub żołnierza służby ochrony państwa w ramach prowadzonej przez nich kontroli,

4) kontrolerze – rozumie się przez to upoważnionego funkcjonariusza lub żołnierza służby ochrony państwa przeprowadzającego kontrolę w jednostce kontrolowanej.

§ 3.
Szef właściwej służby ochrony państwa w postępowaniu kontrolnym w szczególności:

1) opracowuje ogólne założenia prowadzenia kontroli i sprawuje ogólny nadzór nad ich realizacją,

2) reprezentuje służbę ochrony państwa wobec innych organów, instytucji i podmiotów w sprawach objętych działaniami kontrolnymi,

3) wykonuje czynności związane z rozpatrywaniem zastrzeżeń,

4) kieruje opracowaniem informacji o wynikach kontroli,

5) podejmuje działania zmierzające do wykorzystania uwag i wniosków przez adresatów wystąpień pokontrolnych.

§ 4.
Kontroler wykonujący czynności kontrolne:

1) przeprowadza kontrolę w jednostce kontrolowanej zgodnie z zasadami i trybem określonym w rozporządzeniu, programem kontroli i zaleceniami nadzorującego kontrolę,

2) dokonuje w sposób wnikliwy i obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelnie je dokumentuje,

3) sporządza dokumenty określone w przepisach rozporządzenia,

4) bierze udział w postępowaniu w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń,

5) wykonuje inne zadania w zakresie postępowania kontrolnego, zlecone przez szefa właściwej służby ochrony państwa.

§ 5.
1. Służba ochrony państwa prowadzi kontrole na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez szefa właściwej służby ochrony państwa, po uzyskaniu opinii Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Szef właściwej służby ochrony państwa może zarządzić kontrolę nie ujętą w planie, jeżeli uzyska informacje wskazujące na występowanie istotnych zagrożeń dla systemu zabezpieczenia informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

§ 6.
Kontrolę przeprowadza się na podstawie opracowanego programu tej kontroli.
§ 7.
Przy opracowywaniu programu kontroli uwzględnia się w szczególności:

1) wyniki wcześniejszych kontroli,

2) wyniki analiz określonych problemów z zakresu ochrony informacji niejawnych,

3) informacje pochodzące od organów państwowych i samorządowych, jednostek organizacyjnych i podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy,

4) opinie, wnioski i inne ustalenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, dokonane przez Komitet Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 8.
W programie kontroli zamieszcza się w szczególności:

1) oznaczenie i temat kontroli,

2) określenie kierunku badań kontrolnych i problemów wymagających oceny,

3) szczegółowe określenie przedmiotowego i podmiotowego zakresu kontroli,

4) wskazówki metodyczne, w odniesieniu do określenia sposobu i technik przeprowadzania kontroli, zwłaszcza problemów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w badaniach kontrolnych, dowodów niezbędnych do dokonania ustaleń i sposobu ich badania, powiązania tematyki z aktami normatywnymi, wskazówek o charakterze techniczno-organizacyjnym, wzorów wykazów i zestawień,

5) ewentualne wskazanie potrzeby zasięgnięcia opinii biegłego lub specjalisty,

6) szczegółowe założenia organizacyjne kontroli, w tym wskazanie kontrolera mającego ją przeprowadzić.

§ 9.
Program kontroli zatwierdza szef właściwej służby ochrony państwa.
§ 10.
1. Kontrolę przeprowadza kontroler na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o NIK.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden załącza się do akt kontroli, a drugi załącza się do protokołu kontroli, który pozostaje w jednostce kontrolowanej.

3. Druki upoważnień podlegają ścisłemu ewidencjonowaniu.

4. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 11.
1. Kontroler dokumentuje przebieg i wyniki czynności kontrolnych, zakładając i prowadząc w tym celu akta kontroli.

2. Akta kontroli obejmują w szczególności materiały dowodowe oraz inne dokumenty wymienione w rozporządzeniu, które oznacza się klauzulą tajności, stosownie do zasad określonych w ustawie.

3. Akta kontroli prowadzi się zgodnie z tokiem dokonywanych czynności, włączając do nich materiały, o których mowa w ust. 2, i numerując kolejno strony akt. Akta powinny być zszyte i umieszczone w teczce zgodnie z rzeczowym podziałem akt. Całość klasyfikuje się według dokumentu o najwyższej klauzuli tajności.

4. Na początku każdego tomu akt zamieszcza się wykaz dokumentacji zawartej w danym tomie, wymieniając nazwy dokumentów i wskazując odpowiednie strony akt.

5. Akta kontroli przechowuje służba ochrony państwa.

§ 12.
1. Pobranie przez kontrolera dokumentów, stanowiących materiał dowodowy, z jednostki kontrolowanej następuje na podstawie pokwitowania, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o NIK.

2. Zwrot dokumentów, o których mowa w ust. 1, następuje za pokwitowaniem.

3. Wzór pokwitowania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzania.

§ 13.
1. Jeżeli osoba uczestnicząca w pobraniu rzeczy stanowiących materiał dowodowy odmawia podpisania protokołu, o którym mowa w art. 38 ust. 2 ustawy o NIK, lub nie może go podpisać, kontroler zamieszcza w protokole odpowiednią wzmiankę i opisuje, podane przez osobę uczestniczącą w pobraniu rzeczy, przyczyny odmowy lub niemożności podpisania.

2. Zwrot rzeczy, o których mowa w ust. 1, następuje za pokwitowaniem.

3. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 14.
1. Załączniki do protokołu oględzin, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o NIK, utrwalone za pomocą aparatury i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku, zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający ich zamianę na inne.

2. Przepis § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 15.
1. Kontroler sporządza protokół przyjęcia wyjaśnień lub oświadczeń, o których mowa w art. 40 i 41 ustawy o NIK.

2. Wyjaśnienie lub oświadczenie, o których mowa w ust. 1, mogą też być złożone na piśmie. Warunkiem ich przyjęcia jest wskazanie osoby je składającej i jej podpis; warunkiem przyjęcia wyjaśnień jest ponadto wskazanie stanowiska służbowego osoby składającej wyjaśnienia.

3. Wzory protokołów, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do rozporządzania.

§ 16.
W razie zasięgania przez kontrolera informacji lub uzyskiwania wyjaśnień na podstawie art. 16 pkt 6 ustawy, informacje lub wyjaśnienia powinny być utrwalone na piśmie i podpisane przez osobę, która je złożyła.
§ 17.
1. Sporządzone przez kontrolera dokumenty, utrwalające przebieg czynności dokonanych przy udziale biegłego lub specjalisty w danej dziedzinie wiedzy lub praktyki, podpisują kontroler oraz, uprzedzeni przez kontrolera o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, biegły lub specjalista.

2. Kontroler wydaje postanowienie o powołaniu biegłego lub specjalisty, o których mowa w ust. 1, według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia.

§ 18.
1. Dokonane w toku kontroli ustalenia kontroler opisuje w protokole kontroli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o NIK.

2. Oprócz danych zawartych w art. 53 ust. 2 ustawy o NIK protokół kontroli, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres, imię i nazwisko kierownika oraz oznaczenie i adres jednostki nadrzędnej nad jednostką kontrolowaną, z uwzględnieniem zmian w okresie objętym kontrolą,

2) stopień, imię i nazwisko kontrolera, nazwę służby ochrony państwa delegującej kontrolera oraz numer i datę upoważnienia do kontroli,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z wymienieniem dni przerw w kontroli,

4) określenie zakresu i przedmiotu kontroli oraz okresu objętego kontrolą,

5) wzmiankę o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole oraz o prawie odmowy podpisania protokołu, a także o prawie złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o NIK,

6) wzmiankę o zgłoszeniu zastrzeżeń oraz o stanowisku zajętym wobec nich przez kontrolera,

7) omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień,

8) wzmiankę o doręczeniu egzemplarza protokołu kierownikowi jednostki kontrolowanej,

9) adnotację o dokonaniu wpisu do księgi ewidencji kontroli, jeżeli taka księga jest prowadzona przez jednostkę kontrolowaną,

10) oznaczenie miejsca i daty podpisania protokołu,

11) parafy kontrolera i kierownika jednostki kontrolowanej na każdej stronie protokołu,

12) w razie odmowy podpisania protokołu - wzmiankę o tym fakcie i przyczynach odmowy.

3. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi załącza się do akt kontroli.

§ 19.
Wystąpienia pokontrolne zatwierdza i podpisuje szef właściwej służby ochrony państwa.
§ 20.
1. Wystąpienia pokontrolne załącza się do akt kontroli.

2. Szef właściwej służby ochrony państwa może określić w wystąpieniu pokontrolnym termin kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych.

§ 21.
1. Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli opracowuje się w przypadku kontroli uwzględnionych w planach kontroli. Szef właściwej służby ochrony państwa może zarządzić opracowanie informacji o wynikach kontroli, o której mowa w § 5 ust. 2.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, szef właściwej służby ochrony państwa przekazuje Przewodniczącemu Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 22.
Informacja o wynikach przeprowadzonych kontroli zawiera w szczególności:

1) określenie jednostki kontrolowanej, celu kontroli, jej zakresu, czasu przeprowadzenia i okresu objętego kontrolą,

2) istotne ustalenia kontroli ukazujące skalę stwierdzonych zjawisk, przyczyny ich powstania, skutki, jakie wywołują lub mogą wywołać, w odniesieniu do stanu zabezpieczenia informacji niejawnych,

3) ogólną ocenę oraz wynikające z niej uwagi i wnioski, zwłaszcza co do stosowania lub dokonania zmian obowiązującego prawa bądź podjęcia określonych działań organizacyjnych.

§ 23.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Tomaszewski

Załącznik 1. [WZÓR - Upoważnienie]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 25 lutego 1999 r. (poz. 160)

Załącznik nr 1

WZÓR –Upoważnienie

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - Pokwitowanie pobrania z jednostki kontrolowanej dokumentów stanowiących materiał dowodowy]

Załącznik nr 2

WZÓR –Pokwitowanie
pobrania z jednostki kontrolowanej dokumentów stanowiących materiał dowodowy

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - Protokół pobrania rzeczy stanowiącej materiał dowodowy]

Załącznik nr 3

WZÓR – Protokół pobrania rzeczy stanowiącej materiał dowodowy

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - Protokół oględzin]

Załącznik nr 4

WZÓR – Protokół oględzin

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień]

Załącznik nr 5

WZÓR – Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR - Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia]

Załącznik nr 6

WZÓR – Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR - Postanowienie o powołaniu biegłego]

Załącznik nr 7

WZÓR – Postanowienie o powołaniu biegłego

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR - Postanowienie o powołaniu specjalisty do udziału w czynnościach badawczych]

Załącznik nr 8

WZÓR – Postanowienie o powołaniu specjalisty do udziału w czynnościach badawczych

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »