| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 października 2009 r.

w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) normy wyżywienia;

2) przypadki, w których funkcjonariusz celny, zwany dalej „funkcjonariuszem”, otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, zwany dalej „równoważnikiem”;

3) wysokość równoważnika;

4) sposób ustalania wartości pieniężnej równoważnika;

5) warunki i tryb wypłacania równoważnika;

6) organy właściwe do wypłaty równoważnika.

§ 2.
1. Ustala się następujące normy wyżywienia, które otrzymuje funkcjonariusz w czasie wykonywania obowiązków służbowych:

1) zasadniczą, zwaną dalej „normą Z”;

2) dodatkową:

a) uzupełniającą, zwaną dalej „normą U”,

b) napojów.

2. Zasadnicza norma wyżywienia określa rodzaj i ilość produktów żywnościowych przysługujących jednemu funkcjonariuszowi w ciągu doby.

3. Dodatkowa norma wyżywienia określa rodzaj i ilość produktów żywnościowych przysługujących jednemu funkcjonariuszowi w ciągu doby, jako uzupełnienie do zasadniczej normy wyżywienia lub jako norma samoistna, w formie osobnego posiłku lub porcji napoju.

4. Rodzaj oraz ilość produktów żywnościowych zawartych w normach wyżywienia określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
Wyżywienie według normy Z otrzymuje funkcjonariusz:

1) będący słuchaczem ośrodka szkolenia lub uczestnikiem kursów, warsztatów, narad – w czasie pobytu połączonego z zakwaterowaniem – poza miejscem stałego zamieszkania, a w miejscu zamieszkania w przypadkach, gdy na czas szkolenia, kursu, warsztatu, narady funkcjonariusz jest zakwaterowany;

2) w dniach składania egzaminów przeprowadzanych w ośrodku szkolenia albo jednostkach organizacyjnych Służby Celnej, poza miejscem zamieszkania;

3) skierowany do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym;

4) skierowany do pełnienia służby na jednostce pływającej Służby Celnej na czas powyżej 8 godzin;

5) biorący udział w zawodach sportowych;

6) przebywający na obozie kondycyjnym;

7) skierowany do wykonywania czynności służbowych poza miejscem stałego pełnienia służby, jeżeli czynności te trwają powyżej 12 godzin;

8) w czasie konwoju lub strzeżenia towarów, jeżeli czynności te trwają powyżej 8 godzin.

§ 4.
Wyżywienie według normy U w wymiarze 100 % otrzymuje:

1) funkcjonariusz pełniący służbę w oddziałach celnych usytuowanych na zewnętrznej granicy Wspólnoty Europejskiej, podczas służby trwającej co najmniej 12 godzin – w czasie pełnienia służby;

2) jako dodatek do normy Z, funkcjonariusz:

a) uczestniczący w zawodach sportowych organizowanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

b) przebywający na obozie kondycyjnym.

§ 5.
1. Wyżywienie według normy U w wymiarze 50 % otrzymuje, jako dodatek do normy Z, funkcjonariusz:

1) skierowany do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym podczas służby trwającej ponad 8 godzin – w czasie pełnienia służby;

2) będący słuchaczem ośrodka tresury psów służbowych Służby Celnej – w dniach zajęć terenowych związanych z praktycznym szkoleniem psów, jeżeli zajęcia te trwają co najmniej 4 godziny dziennie i wymagają zwiększonego wysiłku fizycznego.

2. Wyżywienie według normy U w wymiarze 50 % otrzymuje, jako posiłek profilaktyczny, funkcjonariusz pełniący w okresie zimowym służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyjątkiem funkcjonariusza korzystającego w tym czasie z całodziennego wyżywienia w naturze lub normy U w wymiarze większym niż 50 %.

3. Okresem zimowym, o którym mowa w ust. 2, jest okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

§ 6.
1. Dodatkową normę wyżywienia w postaci napojów otrzymuje funkcjonariusz pełniący służbę:

1) w warunkach mikroklimatu gorącego charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 °C;

2) w warunkach mikroklimatu zimnego charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1 000;

3) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 °C lub powyżej 25 °C;

4) przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu dnia służby efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1 500 kcal (6 280 kJ) u mężczyzn i 1 000 kcal (4 187 kJ) u kobiet;

5) na stanowisku służby, na którym temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 °C.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz otrzymuje napoje w niezbędnej ilości, w temperaturze odpowiedniej do warunków pełnienia służby, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wzbogacone o sole mineralne i witaminy.

§ 7.
Funkcjonariusz, któremu przysługuje wyżywienie z kilku tytułów, otrzymuje wyżywienie tylko z jednego tytułu, według najkorzystniejszej dla siebie normy wyżywienia.
§ 8.
W przypadku gdy różnym grupom funkcjonariuszy przysługują odmienne normy wyżywienia, a warunki techniczno-organizacyjne nie pozwalają na przyrządzanie posiłków według kilku norm oddzielnie, funkcjonariusze otrzymują wyżywienie według jednej normy wyżywienia, która przysługuje największej grupie funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wyżywienia w danej jednostce organizacyjnej Służby Celnej.
§ 9.
1. Funkcjonariusz, któremu rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z przysługującego wyżywienia, otrzymuje równoważnik.

2. Równoważnik jest wypłacany za okres, za który przysługuje wyżywienie. Równoważnik wypłaca kierownik urzędu, w którym funkcjonariusz pełni służbę.

3. Podstawę obliczania równoważnika stanowi wartość pieniężna normy wyżywienia przysługującej funkcjonariuszowi.

4. Wysokość równoważnika wynosi:

1) za normę Z – 13,00 zł;

2) za normę U – 6,00 zł;

3) za normę U w wymiarze 50 % – 3,00 zł.

5. Funkcjonariusz nie otrzymuje równoważnika w zamian za napoje.

§ 10.
W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 1, funkcjonariusz otrzymuje równoważnik w wysokości określonej w § 9 ust. 4 pkt 1 powiększony o kwotę do 100 % wysokości tego równoważnika, jeżeli nie można zapewnić wyżywienia w naturze albo zlecić wyżywienia w placówkach gastronomicznych. Decyzję w sprawie wysokości powiększonego równoważnika podejmuje kierownik urzędu, w którym funkcjonariusz pełni służbę, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Służby Celnej organizującej kurs lub szkolenie.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Załącznik 1. [RODZAJ I ILOŚĆ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W PODSTAWOWYCH GRUPACH TYCH PRODUKTÓW) DLA NORM WYŻYWIENIA: Z i U]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 października 2009 r. (poz. 1406)

RODZAJ I ILOŚĆ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W PODSTAWOWYCH GRUPACH TYCH PRODUKTÓW) DLA NORM WYŻYWIENIA: Z i U

Lp.

Nazwa grupy produktów żywnościowych

Normy wyżywienia
[dziennie w gramach na osobę]

Z

U

1

Strączkowe

27

2

Zbożowe

73

3

Pieczywo

670

100

4

Mięso i przetwory przeliczone na mięso

292

85

5

Tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec

19

6

Tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej

10

7

Mleko i przetwory przeliczone na mleko

790

400

8

Masło i śmietana przeliczone na masło

46

20

9

Jaja (g/szt.)

25/0,5

25/0,5

10

Ryby i przetwory w przeliczeniu na filety ryb morskich

58

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »