reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w części II tabeli:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

II. WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,

SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

ORAZ CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO2), 3), 4), 5)

2) Nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

3) Ilekroć w części II jest mowa o uczniach, należy przez to rozumieć także słuchaczy szkół i placówek dla dorosłych.

4) Ilekroć w części II jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć rodziców uczniów szkół dla dzieci i młodzieży.

5) Niniejsze wymagania stosuje się również do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

b) wymaganie 4 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:

4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne –

w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych

zachowań – które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska6).

Ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb – modyfikuje.

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne

i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są

oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub placówce są ustalone

i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców.

6) Nie dotyczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół i placówek dla dorosłych.

c) wymaganie 6 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:

6. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki7)

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą

w podejmowanych działaniach.

Szkoła lub placówka współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej

pracy.

7) Nie dotyczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół i placówek dla dorosłych.

d) wymaganie 7 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:

7. Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

Szkoła lub placówka, w sposób celowy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również z pracodawcami. Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów.

 

e) wymaganie 8 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:

8. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty8), egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie9), egzaminu zawodowego10) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

W szkole lub placówce analizuje się wyniki egzaminów, wyniki ewaluacji

zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych,

odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki.

Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie

których nauczyciele planują i podejmują działania służące jakości procesów

edukacyjnych.

Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane.

8) Do dnia 31 sierpnia 2023 r. dotyczy również przeprowadzonego w latach wcześniejszych egzaminu gimnazjalnego.

9) Dotyczy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego do dnia 31 października 2027 r.

10) Dotyczy egzaminu zawodowego przeprowadzanego od roku szkolnego 2019/2020.

2) w części VI tabeli:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

VI. WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY,

MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH, MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW

SOCJOTERAPII, SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH

I OŚRODKÓW REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH11), 12)

11) Ilekroć w części VI jest mowa o wychowankach, należy przez to rozumieć także uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

12) Ilekroć w części VI jest mowa o placówce, należy przez to rozumieć także szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.

b) wymaganie 7 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:

7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych

W placówce analizuje się wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych odpowiednich do potrzeb placówki. Jeżeli w placówce funkcjonuje szkoła, w której uczniowie przystępują do egzaminów13), analizuje się wyniki tych egzaminów. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki planują i podejmują działania służące jakości procesów edukacyjnych.

Działania prowadzone przez placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane.

13) Dotyczy egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego, a do dnia 31 sierpnia 2023 r. dotyczy również przeprowadzonego w latach wcześniejszych egzaminu gimnazjalnego.

3) w części VII tabeli zatytułowanej „Wymagania wobec szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych” wymaganie 5 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:

5. Szkoła organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty14), egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie15), egzaminu zawodowego16) i innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

W szkole analizuje się wyniki egzaminów, wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych odpowiednich do potrzeb szkoły.

Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania służące jakości procesów edukacyjnych.

Działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane.

14) Do dnia 31 sierpnia 2023 r. dotyczy również przeprowadzanego w latach wcześniejszych egzaminu gimnazjalnego.

15) Dotyczy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego do dnia 31 października 2027 r.

16) Dotyczy egzaminu zawodowego przeprowadzanego od roku szkolnego 2019/2020.

4) w części VIII tabeli zatytułowanej „Wymagania wobec szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich”:

a) wymaganie 1 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:

1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów

Planowanie i organizacja działań: profilaktyczno-wychowawczych, edukacyjnych, prozdrowotnych, rekreacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych i rewalidacyjnych, w tym wynikających z diagnozy deficytów uczniów oraz ich indywidualnych programów resocjalizacji, służy rozwojowi uczniów.

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania szkoły współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu podejmowanych działań.

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania szkoły pomagają sobie nawzajem, wspólnie rozwiązują problemy i monitorują skuteczność podejmowanych działań.

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania.

Sposób informowania uczniów o ich postępach oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania szkoły motywują uczniów do zmiany umożliwiającej funkcjonowanie w warunkach wolnościowych w formach akceptowanych społecznie i wspierają ich w trudnych sytuacjach. Czas spędzany przez uczniów w szkole jest efektywnie wykorzystywany.

 

b) wymaganie 5 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:

5. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. W szkole prowadzi się indywidualizację procesu edukacji, resocjalizacji i terapii w odniesieniu do potrzeb uczniów.

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji społecznej.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.

 

c) wymaganie 6 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:

6. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

Szkoła w sposób celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w tym z podmiotami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci i młodzieży, odpowiednio do potrzeb dzieci i młodzieży i ich sytuacji społecznej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również z pracodawcami.

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz rozwój uczniów.

 

d) wymaganie 7 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:

7. Szkoła w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych

W szkole analizuje się wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych odpowiednio do potrzeb szkoły. W szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych17). Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele i inne osoby realizujące zadania szkoły planują i podejmują działania służące jakości procesów edukacyjnych. Działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane.

17) Dotyczy egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego, a do dnia 31 sierpnia 2023 r. dotyczy również przeprowadzonego w latach wcześniejszych egzaminu gimnazjalnego.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama