REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 350

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza2), 3)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zakres i sposób przekazywania przez:

1) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Instytutowi Ochrony Środowiska - Państwowemu Instytutowi Badawczemu, zwanemu dalej „Instytutem Ochrony Środowiska", wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą", na potrzeby wykonywania przez Instytut Ochrony Środowiska modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analiz wyników tego modelowania;

2) Instytut Ochrony Środowiska Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyników modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analiz wyników tego modelowania na potrzeby:

a) dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ustawy,

b) ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach, o którym mowa w art. 88 ust. 2 ustawy,

c) określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo przekroczeń poziomów docelowych lub dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji, lub poziomów alarmowych oraz celów długoterminowych, spowodowanych przenoszeniem zanieczyszczeń z terytorium innego państwa, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy, dla każdego roku podlegającego ocenie, o której mowa w art. 89 ustawy,

d) określania ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu albo wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy,

e) wyznaczania reprezentatywności stanowisk pomiarowych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy;

3) Instytut Ochrony Środowiska ministrowi właściwemu do spraw klimatu wyników modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analiz wyników tego modelowania, na potrzeby prognozowania stężeń substancji w powietrzu na potrzeby opracowania krajowego programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91c ustawy;

4) zarząd województwa ministrowi właściwemu do spraw klimatu informacji o uchwaleniu przez sejmik województwa:

a) programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, o których mowa w art. 91 ustawy,

b) planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ustawy;

5) zarząd województwa ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska:

a) sprawozdania okresowego z realizacji:

- programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, o których mowa w art. 91 ustawy,

- planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ustawy,

b) sprawozdania końcowego z realizacji:

- programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, o których mowa w art. 91 ustawy,

- planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ustawy;

6) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz starostę właściwemu zarządowi województwa oraz właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska:

a) sprawozdania okresowego z realizacji:

- programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, o których mowa w art. 91 ustawy,

- planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ustawy,

b) sprawozdania końcowego z realizacji:

- programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, o których mowa w art. 91 ustawy,

- planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ustawy

- w zakresie swojej właściwości.

§ 2. [Przekazywanie wyników pomiarów]

1. Wyniki pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, przekazuje się w postaci elektronicznej z użyciem bezpiecznych, szyfrowanych protokołów wymiany danych, za pomocą transmisji danych na dedykowane miejsce dyskowe, w formie arkuszy kalkulacyjnych w terminach:

1) do dnia 15 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, w którym były wykonywane pomiary - zweryfikowane roczne serie wyników pomiarów poziomów dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, ozonu i tlenku węgla;

2) do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, w którym były wykonywane pomiary - zweryfikowane roczne serie wyników pomiarów poziomów benzo(a)pirenu i arsenu w pyle zawieszonym PM10.

2. Zakres przekazywanych wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Przekazywanie wyników modelowania oraz analizy omówionych w § 1 pkt 2 lit. a]

1. Wyniki modelowania oraz analizy, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a, przekazuje się w postaci elektronicznej z użyciem bezpiecznych, szyfrowanych protokołów wymiany danych, za pomocą transmisji danych na dedykowane miejsce dyskowe, w formie warstw mapy cyfrowej i arkuszy kalkulacyjnych, a także w formie opisowego raportu, w terminie do dnia 20 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Zakres przekazywanych wyników modelowania oraz analiz, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Przekazywanie wyników modelowania oraz analizy omówionych w § 1 pkt 2 lit. b]

1. Wyniki modelowania oraz analizy, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, przekazuje się w postaci elektronicznej z użyciem bezpiecznych, szyfrowanych protokołów wymiany danych, za pomocą transmisji danych na dedykowane miejsce dyskowe, w formie warstw mapy cyfrowej i arkuszy kalkulacyjnych, a także w formie opisowego raportu, w terminie do dnia 20 maja roku następującego po ostatnim roku kalendarzowym, z którego dane będą wykorzystane do dokonania klasyfikacji stref.

2. Zakres przekazywanych wyników modelowania oraz analiz, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Przekazywanie wyników modelowania oraz analizy omówionych w § 1 pkt 2 lit. c]

1. Wyniki modelowania oraz analizy, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. c, przekazuje się w postaci elektronicznej z użyciem bezpiecznych, szyfrowanych protokołów wymiany danych, za pomocą transmisji danych na dedykowane miejsce dyskowe, w formie warstw mapy cyfrowej i arkuszy kalkulacyjnych, a także w formie opisowego raportu, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Zakres przekazywanych wyników modelowania oraz analiz, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. c, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. [Przekazywanie wyników modelowania oraz analizy omówionych w § 1 pkt 2 lit. d]

1. Wyniki modelowania oraz analizy, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. d, przekazuje się w zakresie, o którym mowa w:

1) ust. 1 i 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia, w terminie do dnia 30 września w odniesieniu do następnego roku kalendarzowego;

2) ust. 3 załącznika nr 5 do rozporządzenia, do godziny 8.30 każdego dnia;

3) ust. 4 załącznika nr 5 do rozporządzenia, w terminie do dnia:

a) 30 maja w odniesieniu do:

- poprzedniego roku kalendarzowego dla pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu,

- okresu od dnia 1 października poprzedniego roku do dnia 31 marca danego roku dla dwutlenku siarki,

b) 30 listopada w odniesieniu do okresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września dla ozonu.

2. Wyniki modelowania oraz analizy, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. d:

1) w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1 i 3 przekazuje się w postaci elektronicznej z użyciem bezpiecznych, szyfrowanych protokołów wymiany danych, za pomocą transmisji danych na dedykowane miejsce dyskowe, w formie arkuszy kalkulacyjnych i opisowego raportu;

2) w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 2 przekazuje się w postaci elektronicznej z użyciem bezpiecznych, szyfrowanych protokołów wymiany danych, za pomocą transmisji danych na dedykowane miejsce dyskowe, w formie map i animacji.

3. Zakres przekazywanych wyników modelowania oraz analiz, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. d, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 7. [Przekazywanie wyników modelowania oraz analizy omówionych w § 1 pkt 2 lit. e]

1. Wyniki modelowania oraz analizy, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. e, przekazuje się w postaci elektronicznej z użyciem bezpiecznych, szyfrowanych protokołów wymiany danych, za pomocą transmisji danych na dedykowane miejsce dyskowe, w formie warstw mapy cyfrowej i arkuszy kalkulacyjnych, a także w formie opisowego raportu, w terminie do dnia 31 października roku następującego po pierwszym roku kalendarzowym, w którym były prowadzone pomiary na nowym stanowisku pomiarowym i nie rzadziej niż raz na pięć lat dla każdego stanowiska.

2. Zakres przekazywanych wyników modelowania oraz analiz, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. e, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 8. [Przekazywanie wyników modelowania oraz analizy omówionych w § 1 pkt 3]

1. Wyniki modelowania oraz analizy, o których mowa w § 1 pkt 3, przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą transmisji danych na dedykowane miejsce dyskowe, w formie warstw mapy cyfrowej i arkuszy kalkulacyjnych, a także w formie opisowego raportu, w terminie do dnia 30 września każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Zakres przekazywanych wyników modelowania oraz analiz, o których mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 9. [Dokumenty przekazywane wraz z informacjami omówionymi w § 1 pkt 4]

1. Wraz z informacją, o której mowa w § 1 pkt 4 lit. a, przekazuje się:

1) uchwałę sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, o których mowa w art. 91 ustawy;

2) zestawienie informacji o programie ochrony powietrza lub jego aktualizacji, o których mowa w art. 91 ustawy.

2. Wraz z informacją, o której mowa w § 1 pkt 4 lit. b, przekazuje się:

1) uchwałę sejmiku województwa w sprawie planu działań krótkoterminowych;

2) zestawienie informacji o planie działań krótkoterminowych.

3. Jeżeli plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ustawy, jest częścią programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, o których mowa w art. 91 ustawy, informacja, o której mowa w § 1 pkt 4 lit. a, może zostać przekazana łącznie z informacją, o której mowa w § 1 pkt 4 lit. b.

4. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 4, przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu, właściwej w sprawach związanych z ochroną powietrza, oraz elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw klimatu, w zakresie i układzie, jaki jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 10. [Sprawozdanie okresowe]

1. Sprawozdanie okresowe, o którym mowa w § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze i pkt 6 lit. a tiret pierwsze, zawiera informacje o:

1) kierunkach i zakresie podjętych działań naprawczych, w tym o:

a) wprowadzonych wymaganiach jakościowych dla paliw dopuszczonych do stosowania na określonym terenie, w przypadku województwa, które je określiło w uchwale sejmiku województwa, przyjętej na podstawie art. 96 ustawy,

b) zastosowanych najlepszych dostępnych technikach, w przypadku gdy działania naprawcze dotyczą sektora przemysłu, i podjęciu innych działań ograniczających emisję substancji do powietrza, jeżeli były planowane;

2) stanie zaawansowania podjętych działań naprawczych określonych w harmonogramie realizacji działań naprawczych w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym;

3) dotychczas poniesionych kosztach realizacji działań naprawczych, o których mowa w pkt 2, wraz z podaniem źródeł ich finansowania;

4) efekcie rzeczowym działania naprawczego, obliczonym (oszacowanym) na podstawie wskaźnika monitorowania postępu realizacji działań naprawczych;

5) redukcji wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągniętej w wyniku realizacji poszczególnych działań, wyrażonej w Mg/rok.

2. Sprawozdanie końcowe, o którym mowa w § 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze, zawiera informacje o:

1) zrealizowanych działaniach naprawczych, określonych w harmonogramie realizacji działań naprawczych, w tym:

a) działaniach krótkoterminowych z podziałem na typy działań:

- I typ działań - poniżej jednego roku,

- II typ działań - jeden rok,

- III typ działań - powyżej jednego roku,

b) działaniach średnioterminowych,

c) działaniach długoterminowych;

2) dacie (terminie) zakończenia realizacji działań naprawczych;

3) terminach osiągnięcia efektu końcowego (ekologicznego) na skutek realizacji poszczególnych działań naprawczych;

4) zrealizowaniu innych działań, nieobjętych programem lub jego aktualizacją, o których mowa w art. 91 ustawy, jeżeli zostały podjęte;

5) poniesionych kosztach realizacji działań naprawczych wraz z podaniem źródeł ich finansowania;

6) osiągniętym efekcie rzeczowym działania naprawczego, obliczonym (oszacowanym) na podstawie wskaźnika monitorowania postępu realizacji działań naprawczych;

7) osiągniętym efekcie ekologicznym, określonym na podstawie:

a) szacowanych poziomów substancji (wartość średnioroczna) w powietrzu oraz szacowanego pułapu stężenia ekspozycji w roku zakończenia realizacji programu lub jego aktualizacji, o których mowa w art. 91 ustawy, w związku z realizacją poszczególnych działań naprawczych wskazanych w tym programie lub jego aktualizacji, wyrażonych w µg/m3 lub ng/m3, dla poszczególnych substancji,

b) szacowanej liczby dni, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu4) w roku zakończenia realizacji programu lub jego aktualizacji, o których mowa w art. 91 ustawy, w związku z realizacją poszczególnych działań naprawczych wskazanych w tym programie lub jego aktualizacji,

c) szacowanej redukcji wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu lub jego aktualizacji, o których mowa w art. 91 ustawy, w związku z realizacją poszczególnych działań naprawczych wskazanych w tym programie lub jego aktualizacji, wyrażonej w Mg/rok.

3. Sprawozdanie końcowe, o którym mowa w § 1 pkt 6 lit. b tiret pierwsze, zawiera informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6 i pkt 7 lit. c.

4. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie i lit. b tiret drugie oraz pkt 6 lit. a tiret drugie i lit. b tiret drugie, zawierają informacje o podjętych działaniach, które miały na celu:

1) zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu;

2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń tych poziomów.

5. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 5, przekazuje się w postaci elektronicznej w wersji edytowalnej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw klimatu i właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

6. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 6, przekazuje się do właściwego zarządu województwa i właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w postaci elektronicznej w wersji edytowalnej za pomocą:

1) elektronicznej skrzynki podawczej właściwego zarządu województwa i właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska albo

2) systemu teleinformatycznego określonego w programie lub jego aktualizacji, o których mowa w art. 91 ustawy.

7. Szczegółowy zakres i układ przekazywanych sprawozdań, o których mowa w § 1 pkt 5 i 6, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

§ 11. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do sprawozdań okresowych przekazanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.5)

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 72 z 14.03.2019, str. 141);

3) dyrektywę Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającą niektóre załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiające przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza (Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 72 z 14.03.2019, str. 141).

3) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia decyzji wykonawczej Komisji 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 86 oraz Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 36).

4) Dotyczy poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu (wartość 24-godzinna), dla której określona została częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. poz. 2221), które zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1576) utraciło moc z dniem 12 lutego 2023 r.

Załącznik 1. [ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, NA POTRZEBY WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 15 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 350)

Załącznik nr 1

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, NA POTRZEBY WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA

1. Wyniki pomiarów jako serie roczne przekazuje się dla każdego stanowiska pomiarowego oddzielnie i podaje:

1) nazwę substancji;

2) datę i godzinę pomiaru według czasu środkowoeuropejskiego - CET rozumianego jako czas uniwersalny zwiększony w stosunku do czasu koordynowanego UTC - PL o jedną godzinę;

3) wynik pomiaru poziomu stężenia substancji w powietrzu.

2. Informacje dotyczące punktu pomiarowego:

1) kod krajowy punktu pomiarowego i kod międzynarodowy punktu pomiarowego1);

2) nazwa punktu pomiarowego;

3) adres punktu pomiarowego;

4) typ obszaru lokalizacji punktu pomiarowego2);

5) wysokość n.p.m.;

6) współrzędne płaskie prostokątne w układzie PL-19923).

3. Informacje dotyczące stanowiska pomiarowego:

1) typ stanowiska pomiarowego4);

2) typ pomiaru5).

Zakres przekazywanych wyników pomiarów dotyczy następujących substancji: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, ozonu, benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 i tlenku węgla. Dodatkowo - zakres przekazywanych wyników pomiarów dotyczy arsenu w pyle zawieszonym PM10, jednak zakres ten może być ograniczony miejscowo do kilku województw.

Objaśnienia:

1) Kod krajowy punktu pomiarowego i kod międzynarodowy punktu pomiarowego służące do identyfikacji punktu pomiarowego. Kod krajowy oraz kod międzynarodowy są nadawane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

2) Typ obszaru lokalizacji punktu pomiarowego: miejski, podmiejski, pozamiejski.

3) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.).

4) Typ stanowiska pomiarowego: tła (miejskiego lub regionalnego), oddziaływania komunikacji, oddziaływania przemysłu.

5) Typ pomiaru: manualny, automatyczny.

Załącznik 2. [ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA NA POTRZEBY DOKONYWANIA OCENY POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU I KLASYFIKACJI STREF, O KTÓRYCH MOWA W ART. 89 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA]

Załącznik nr 2

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA NA POTRZEBY DOKONYWANIA OCENY POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU I KLASYFIKACJI STREF, O KTÓRYCH MOWA W ART. 89 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Informacje ogólne:

1) instytucja realizująca modelowanie;

2) data przygotowania informacji;

3) rok, dla którego przygotowano informacje;

4) imię i nazwisko, służbowy telefon oraz służbowy adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za przygotowanie danych.

2. Informacje o zastosowanym modelowaniu:

1) nazwa i wersja modelu;

2) opis konfiguracji i dokumentacji modelu1);

3) zbiór danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza wykorzystanych w modelowaniu w podziale na województwa, strefy i powiaty oraz źródła emisji;

4) czas uśredniania wyników modelowania;

5) obszar modelowania;

6) projekcja geograficzna wyników modelowania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-19922);

7) przestrzenna i czasowa rozdzielczość wyników modelowania;

8) częstotliwość archiwizacji wyników modelowania;

9) wykaz punktów pomiarowych, z których dane zostały użyte;

10) raport dotyczący zapewnienia i kontroli jakości w zakresie wykonanego modelowania;

11) asymilacja danych pomiarowych, jeżeli została wykonana (opis).

3. Mapy zawierające rozkład stężeń i parametrów statystycznych w siatce obliczeniowej lub receptorach dyskretnych reprezentujących środek komórki siatki obliczeniowej dla obszaru kraju, województw i każdej strefy, prezentujące wyniki modelowania według następującego zestawienia:

Lp.

Substancja

Parametr statystyczny

1

dwutlenek siarki (SO2)

percentyl 99,7 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 350 µg/m3 w roku kalendarzowym

2

dwutlenek siarki (SO2)

percentyl 99,2 z rocznej serii stężeń dobowych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 125 µg/m3

w roku kalendarzowym

3

dwutlenek siarki (SO2)

stężenie średnie w okresie zimowym (01.10-31.03)

4

dwutlenek siarki (SO2)

stężenie średnie roczne

5

dwutlenek azotu (NO2)

percentyl 99,8 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 200 µg/m3 w roku kalendarzowym

6

dwutlenek azotu (NO2)

stężenie średnie roczne

7

tlenki azotu (NOX)

stężenie średnie roczne

8

pył zawieszony

PM10

percentyl 90,4 z rocznej serii stężeń dobowych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 50 µg/m3

w roku kalendarzowymi i trzydzieste szóste maksimum ze średnich dobowych3)

9

pył zawieszony

PM10

stężenie średnie roczne

10

pył zawieszony

PM2,5

stężenie średnie roczne

11

ozon (O3)

percentyl 93,2 z trzyletniej serii maksimów dobowych stężenia ośmiogodzinnego kroczącego i liczba dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku uśrednione dla trzech lat

12

ozon (O3)

percentyl 93,2 w rocznej serii maksimów dobowych stężenia ośmiogodzinnego kroczącego i liczba dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku oceny

13

ozon (O3)

AOT404) liczone w godzinach między 8.00-20.00 czasu środkowoeuropejskiego w okresie 01.05-31.07 uśrednione dla pięciu lat

14

ozon (O3)

AOT40 liczone w godzinach między 8.00-20.00 czasu środkowoeuropejskiego w okresie 01.05-31.07 w roku oceny

15

ozon (O3)

liczby dni w ciągu roku, w których jednogodzinne stężenie ozonu przekroczyło wartość 180 μg/mi 240 μg/m3

16

benzo(a)piren (B(a)P) w pyle zawieszonym PM10

stężenie średnioroczne

17

arsen w pyle zawieszonym PM10

stężenie średnioroczne


4. Obszary przekroczeń (w km2 oraz w postaci map w formie wektorowej z granicami tych obszarów) wyznaczone dla każdego parametru statystycznego, każdego zanieczyszczenia i każdej strefy, w której został przekroczony poziom dopuszczalny, poziom docelowy lub poziom celu długoterminowego. Dla każdego takiego obszaru przekroczeń określa się współrzędne granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-19922).

5. Liczba ludności zamieszkała na obszarze przekroczeń, o których mowa w ust. 4, wyznaczona dla każdej strefy według stanu na rok, dla którego wykonano modelowanie.

Objaśnienia:

1) W tym między innymi schemat przemian chemicznych zastosowany przez model i opis wykorzystanych danych meteorologicznych lub adres strony internetowej zawierającej powyższe informacje.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.).

3) 36. wartość w uporządkowanym nierosnąco ciągu wartości stężeń 24-godzinnych z roku kalendarzowego. Jest to wartość powiązana z definicją poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10. Jeżeli wartość 36. maksimum jest większa od 50 µg/m3, oznacza to, że w roku wystąpiło więcej niż dozwolone 35 przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego (D24=50 µg/m3), czyli że stężenie dopuszczalne 24-godzinne dla pyłu zawieszonego PM10 zostało przekroczone.

4) Wskaźnik określający zanieczyszczenie powietrza ozonem obliczany dla okresu maj-lipiec jako suma różnic między stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby, między godziną 8.00 a 20.00 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3.

Załącznik 3. [ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA NA POTRZEBY USTALENIA ODPOWIEDNIEGO SPOSOBU OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W POSZCZEGÓLNYCH STREFACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST. 2 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA]

Załącznik nr 3

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA NA POTRZEBY USTALENIA ODPOWIEDNIEGO SPOSOBU OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W POSZCZEGÓLNYCH STREFACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST. 2 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Informacje ogólne:

1) instytucja realizująca modelowanie;

2) data przygotowania informacji;

3) okres, dla którego przygotowano informacje;

4) imię i nazwisko, służbowy telefon oraz służbowy adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za przygotowanie danych.

2. Informacje o zastosowanym modelowaniu:

1) nazwa i wersja modelu;

2) opis konfiguracji i dokumentacji modelu1);

3) zbiór danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza wykorzystanych w modelowaniu w podziale na województwa, strefy i powiaty oraz źródła emisji;

4) czas uśredniania wyników modelowania;

5) obszar modelowania;

6) projekcja geograficzna wyników modelowania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-19922);

7) przestrzenna i czasowa rozdzielczość wyników modelowania;

8) częstotliwość archiwizacji wyników modelowania;

9) wykaz punktów pomiarowych, z których dane zostały użyte;

10) raport dotyczący zapewnienia i kontroli jakości w zakresie wykonanego modelowania;

11) asymilacja danych pomiarowych, jeżeli została wykonana (opis).

3. Mapy zawierające rozkład stężeń i parametrów statystycznych dla obszaru kraju, województw i każdej strefy, prezentujące wyniki modelowania, z uwzględnieniem dolnego i górnego progu oszacowania, według następującego zestawienia:

Lp.

Substancja

Parametr statystyczny

1

dwutlenek siarki

(SO2)

percentyl 99,7 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 350 µg/m3 w roku kalendarzowym

2

dwutlenek siarki

(SO2)

percentyl 99,2 z rocznej serii stężeń dobowych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 125 µg/m3

w roku kalendarzowym

3

dwutlenek siarki

(SO2)

stężenie średnie w okresie zimowym (01.10-31.03)

4

dwutlenek siarki

(SO2)

stężenie średnie roczne

5

dwutlenek azotu

(NO2)

percentyl 99,8 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 200 µg/m3 w roku kalendarzowym

6

dwutlenek azotu

(NO2)

stężenie średnie roczne

7

tlenki azotu (NOx)

stężenie średnie roczne

8

pył zawieszony PM10

percentyl 90,4 z rocznej serii stężeń dobowych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 50 µg/mw roku kalendarzowym i trzydzieste szóste maksimum ze średnich dobowych3)

9

pył zawieszony

PM10

stężenie średnie roczne

10

pył zawieszony PM2,5

stężenie średnie roczne

11

ozon (O3)

percentyl 93,2 z trzyletniej serii maksimów dobowych stężenia ośmiogodzinnego kroczącego i liczba dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku uśrednione dla trzech lat

12

ozon (O3)

percentyl 93,2 w rocznej serii maksimów dobowych stężenia ośmiogodzinnego kroczącego i liczba dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku oceny

13

ozon (O3)

AOT404) liczone w godzinach między 8.00-20.00 czasu środkowoeuropejskiego w okresie 01.05-31.07 uśrednione dla pięciu lat

14

ozon (O3)

AOT40 liczone w godzinach między 8.00-20.00 czasu środkowoeuropejskiego w okresie 01.05-31.07 w roku oceny

15

ozon (O3)

liczby dni w ciągu roku, w których jednogodzinne stężenie ozonu przekroczyło wartość 180 μg/m3

i 240 μg/m3

16

benzo(a)piren (B(a)P) w pyle zawieszonym PM10

stężenie średnioroczne

17

arsen w pyle zawieszonym PM10

stężenie średnioroczne


Objaśnienia:

1) W tym między innymi schemat przemian chemicznych zastosowany przez model i opis wykorzystanych danych meteorologicznych lub adres strony internetowej zawierającej powyższe informacje.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.).

3) 36. wartość w uporządkowanym nierosnąco ciągu wartości stężeń 24-godzinnych z roku kalendarzowego. Jest to wartość powiązana z definicją poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10. Jeżeli wartość 36. maksimum jest większa od 50 µg/m3, oznacza to, że w roku wystąpiło więcej niż dozwolone 35 przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego (D24=50 µg/m3), czyli że stężenie dopuszczalne 24-godzinne dla pyłu zawieszonego PM10 zostało przekroczone.

4) Wskaźnik określający zanieczyszczenie powietrza ozonem obliczany dla okresu maj-lipiec jako suma różnic między stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby, między godziną 8.00 a 20.00 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3.

Załącznik 4. [ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA NA POTRZEBY OKREŚLANIA RYZYKA PRZEKROCZEŃ POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH ALBO PRZEKROCZEŃ POZIOMÓW DOCELOWYCH LUB DOPUSZCZALNYCH, POWIĘKSZONYCH O MARGINES TOLERANCJI, LUB POZIOMÓW ALARMOWYCH ORAZ CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH, SPOWODOWANYCH PRZENOSZENIEM ZANIECZYSZCZEŃ Z TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 92A UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, DLA KAŻDEGO ROKU PODLEGAJĄCEGO OCENIE, O KTÓREJ MOWA W ART. 89 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA]

Załącznik nr 4

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA NA POTRZEBY OKREŚLANIA RYZYKA PRZEKROCZEŃ POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH ALBO PRZEKROCZEŃ POZIOMÓW DOCELOWYCH LUB DOPUSZCZALNYCH, POWIĘKSZONYCH O MARGINES TOLERANCJI, LUB POZIOMÓW ALARMOWYCH ORAZ CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH, SPOWODOWANYCH PRZENOSZENIEM ZANIECZYSZCZEŃ Z TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 92A UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, DLA KAŻDEGO ROKU PODLEGAJĄCEGO OCENIE, O KTÓREJ MOWA W ART. 89 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Informacje ogólne:

1) instytucja realizująca modelowanie;

2) data przygotowania informacji;

3) rok, dla którego przygotowano informacje;

4) imię i nazwisko, służbowy telefon oraz służbowy adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za przygotowanie danych.

2. Informacje o zastosowanym modelowaniu:

1) nazwa i wersja modelu;

2) opis konfiguracji i dokumentacji modelu1);

3) zbiór danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza wykorzystanych w modelowaniu w podziale na województwa, strefy i powiaty oraz źródła emisji;

4) czas uśredniania wyników modelowania;

5) obszar modelowania;

6) projekcja geograficzna wyników modelowania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-19922);

7) przestrzenna i czasowa rozdzielczość wyników modelowania;

8) częstotliwość archiwizacji wyników modelowania;

9) wykaz punktów pomiarowych, z których dane zostały użyte;

10) raport dotyczący zapewnienia i kontroli jakości w zakresie wykonanego modelowania;

11) asymilacja danych pomiarowych, jeżeli została wykonana (opis);

12) podsumowanie modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu.

3. Mapy zawierające rozkład stężeń i parametrów statystycznych dla obszaru kraju w siatce obliczeniowej lub receptorach dyskretnych reprezentujących środek komórki siatki obliczeniowej, prezentujące wyniki modelowania według następującego zestawienia:

Lp.

Substancja

Parametr statystyczny

1

dwutlenek siarki (SO2)

wartość percentyla 99,7 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych dla napływu transgranicznego3) i udział procentowy napływu transgranicznego4) w odniesieniu do liczby godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 350 µg/m3 w roku kalendarzowym

2

dwutlenek siarki (SO2)

wartość percentyla 99,2 z rocznej serii stężeń dobowych dla napływu transgranicznego i udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do liczby dni z przekroczeniami wartości dobowej 125 µg/m3 w roku kalendarzowym

3

dwutlenek siarki (SO2)

udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do stężenia średniego w okresie zimowym (01.10-31.03)

4

dwutlenek siarki (SO2)

udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do stężenia średniego rocznego

5

dwutlenek azotu (NO2)

wartość percentyla 99,8 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych wynikająca z napływu transgranicznego i udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do liczby godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 200 µg/mw roku kalendarzowym

6

dwutlenek azotu (NO2)

udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do stężenia średniego rocznego

7

tlenki azotu (NOx)

udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do stężenia średniego rocznego

8

pył zawieszony PM10

wartość percentyla 90,4 z rocznej serii stężeń dobowych dla napływu transgranicznego i udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do liczby dni z przekroczeniami wartości dobowej 50 µg/m3 w roku kalendarzowym5)

9

pył zawieszony PM10

udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do stężenia średniego rocznego

10

pył zawieszony PM2,5

udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do stężenia średniego rocznego

11

ozon (O3)

wartość percentyla 93,2 z serii maksimów dobowych stężenia ośmiogodzinnego kroczącego i udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do liczby dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku, którego dotyczy ocena

12

ozon (O3)

udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do AOT406) liczonego w godzinach między 8.00-20.00 czasu środkowoeuropejskiego w okresie 01.05-31.07 w roku, którego dotyczy ocena

13

benzo(a)piren (B(a)P) w pyle zawieszonym PM10

udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do stężenia średniego rocznego


Objaśnienia:

1) W tym między innymi schemat przemian chemicznych zastosowany przez model i opis wykorzystanych danych meteorologicznych lub adres strony internetowej zawierającej powyższe informacje.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.).

3) Wartości parametrów statystycznych dla napływu transgranicznego obliczone przy braku emisji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Udział procentowy napływu transgranicznego dla danego parametru liczony jest jako:

lub

5) 36. wartość w uporządkowanym nierosnąco ciągu wartości stężeń 24-godzinnych z roku kalendarzowego. Jest to wartość powiązana z definicją poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10. Jeżeli wartość 36. maksimum jest większa od 50 µg/m3, oznacza to, że w roku wystąpiło więcej niż dozwolone 35 przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego (D24=50 µg/m3), czyli że stężenie dopuszczalne 24-godzinne dla pyłu zawieszonego PM10 zostało przekroczone.

6) Wskaźnik określający zanieczyszczenie powietrza ozonem obliczany dla okresu maj-lipiec jako suma różnic między stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby, między godziną 8.00 a 20.00 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3.

Załącznik 5. [ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA NA POTRZEBY OKREŚLANIA RYZYKA WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO, INFORMOWANIA, DOPUSZCZALNEGO LUB DOCELOWEGO SUBSTANCJI W POWIETRZU ALBO WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO, INFORMOWANIA, DOPUSZCZALNEGO LUB DOCELOWEGO SUBSTANCJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 93 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA]

Załącznik nr 5

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA NA POTRZEBY OKREŚLANIA RYZYKA WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO, INFORMOWANIA, DOPUSZCZALNEGO LUB DOCELOWEGO SUBSTANCJI W POWIETRZU ALBO WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO, INFORMOWANIA, DOPUSZCZALNEGO LUB DOCELOWEGO SUBSTANCJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 93 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Informacje ogólne:

1) instytucja realizująca modelowanie;

2) data przygotowania informacji;

3) rok lub okres, dla których przygotowano informacje;

4) imię i nazwisko, służbowy telefon oraz służbowy adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za przygotowanie danych.

2. Informacje o modelowaniu, które zostanie wykonane:

1) nazwa i wersja modelu;

2) opis konfiguracji i dokumentacji modelu1);

3) zakres parametrów statystycznych dla poszczególnych substancji i zakres prognozowanych substancji oraz okres, dla którego wykonane zostanie modelowanie;

4) czas uśredniania wyników modelowania;

5) obszar modelowania;

6) projekcja geograficzna wyników modelowania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-19922);

7) przestrzenna i czasowa rozdzielczość wyników modelowania.

3. Wyniki rozkładu stężeń substancji dla obszaru kraju w siatce obliczeniowej lub receptorach dyskretnych reprezentujących środek komórki siatki obliczeniowej przekazywane są w formie plików graficznych w formacie graficznym przedstawiającym:

1) mapy dla każdej substancji, które są wykonywane na dzień bieżący, i prognozy na kolejne 2 dni;

2) animacje w postaci sekwencji map godzinowych, które są wykonywane dla każdej substancji na dzień bieżący i dzień kolejny;

3) na każdej mapie i animacji informację o nazwie i wersji modelu, dacie i godzinie startu obliczeń, dacie, której dotyczy prognoza, nazwie substancji oraz legendę odpowiadającą skali barw mapy i animacji;

4) mapy zawierające rozkłady stężeń według następującego zestawienia:

Lp.

Substancja

Zakres czasowy realizacji prognoz

1

pył zawieszony PM10

rok kalendarzowy

2

dwutlenek azotu (NO2)

rok kalendarzowy

3

dwutlenek siarki (SO2)

01.10-31.03

4

ozon (O3)

01.04-30.09


5) wykazy powiatów, na obszarze których istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego lub poziomu informowania, osobno dla każdego dnia prognozy.

4. Informacje o zastosowanym modelowaniu:

1) informacja o wykorzystanych emisjach;

2) raport dotyczący zapewnienia i kontroli jakości w zakresie wykonanego modelowania;

3) asymilacja danych pomiarowych, jeżeli została wykonana (opis);

4) wykaz punktów pomiarowych, z których dane zostały użyte;

5) podsumowanie modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu, w tym informacja o częstotliwości archiwizacji wyników modelowania.


Objaśnienia:

1) W tym między innymi schemat przemian chemicznych zastosowany przez model i opis wykorzystanych danych meteorologicznych lub adres strony internetowej zawierającej powyższe informacje.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Załącznik 6. [ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA NA POTRZEBY WYZNACZANIA REPREZENTATYWNOŚCI STANOWISK POMIAROWYCH, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 90 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA]

Załącznik nr 6

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA NA POTRZEBY WYZNACZANIA REPREZENTATYWNOŚCI STANOWISK POMIAROWYCH, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 90 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Informacje ogólne:

1) instytucja realizująca modelowanie;

2) data przygotowania informacji;

3) rok lub okres, dla którego przygotowano informacje;

4) imię i nazwisko, służbowy telefon oraz służbowy adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za przygotowanie danych.

2. Informacje o zastosowanym modelowaniu:

1) nazwa i wersja modelu;

2) opis konfiguracji i dokumentacji modelu1);

3) zbiór danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza wykorzystanych w modelowaniu w podziale na województwa, strefy i powiaty oraz źródła emisji;

4) czas uśredniania wyników modelowania;

5) obszar modelowania i jego charakterystyka;

6) projekcja geograficzna wyników modelowania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-19922);

7) wykaz punktów pomiarowych, z których dane zostały użyte;

8) raport dotyczący zapewnienia i kontroli jakości w zakresie wykonanego modelowania.

3. Mapy zawierające rozkład stężeń i parametrów statystycznych w siatce obliczeniowej lub receptorach dyskretnych reprezentujących środek komórki siatki obliczeniowej prezentujące wyniki modelowania według następującego zestawienia:

Lp.

Substancja

Parametr statystyczny

1

dwutlenek siarki (SO2)

percentyl 99,7 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 350 µg/m3 w roku kalendarzowym

2

dwutlenek siarki (SO2)

percentyl 99,2 z rocznej serii stężeń dobowych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 125 µg/mw roku kalendarzowym

3

dwutlenek siarki (SO2)

stężenie średnie w okresie zimowym (01.10-31.03)

4

dwutlenek siarki (SO2)

stężenie średnie roczne

5

dwutlenek azotu (NO2)

percentyl 99,8 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 200 µg/m3 w roku kalendarzowym

6

dwutlenek azotu (NO2)

stężenie średnie roczne

7

tlenki azotu (NOx)

stężenie średnie roczne

8

tlenek węgla (CO)

stężenie maksymalne ośmiogodzinne kroczące i liczba dni z przekroczeniami wartości 10 000 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku kalendarzowym

9

pył zawieszony PM10

percentyl 90,4 z rocznej serii stężeń dobowych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 50 µg/mw roku kalendarzowym i trzydzieste szóste maksimum ze średnich dobowych3)

10

pył zawieszony PM10

stężenie średnie roczne

11

pył zawieszony PM2,5

stężenie średnie roczne

12

benzo(a)piren (B(a)P) w pyle zawieszonym PM10

stężenie średnioroczne

13

ozon (O3)

percentyl 93,2 w rocznej serii maksimów dobowych stężenia ośmiogodzinnego kroczącego i liczba dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku oceny

14

ozon (O3)

AOT404) liczone w godzinach między 8.00-20.00 czasu środkowoeuropejskiego w okresie 01.05-31.07 w roku oceny

15

arsen (As) w pyle zawieszonym PM10

stężenie średnie roczne

16

kadm (Cd) w pyle zawieszonym PM10

stężenie średnie roczne

17

nikiel (Ni) w pyle zawieszonym PM10

stężenie średnie roczne

18

ołów (Pb) w pyle zawieszonym PM10

stężenie średnie roczne

19

benzen (C6H6)

stężenie średnie roczne


4. Informacje o dacie, godzinie i modelowanych wartościach stężeń parametrów statystycznych dla poszczególnych substancji wymienionych w ust. 3, w rozdzielczości jednogodzinnej.

Objaśnienia:

1) W tym między innymi schemat przemian chemicznych zastosowany przez model i opis wykorzystanych danych meteorologicznych lub adres strony internetowej zawierającej powyższe informacje.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.).

3) 36. wartość w uporządkowanym nierosnąco ciągu wartości stężeń 24-godzinnych z roku kalendarzowego. Jest to wartość powiązana z definicją poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10. Jeżeli wartość 36. maksimum jest większa od 50 µg/m3, oznacza to, że w roku wystąpiło więcej niż dozwolone 35 przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego (D24=50 µg/m3), czyli że stężenie dopuszczalne 24-godzinne dla pyłu zawieszonego PM10 zostało przekroczone.

4) Wskaźnik określający zanieczyszczenie powietrza ozonem obliczany dla okresu maj-lipiec jako suma różnic między stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby, między godziną 8.00 a 20.00 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3.

Załącznik 7. [ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA, NA POTRZEBY PROGNOZOWANIA STĘŻEŃ SUBSTANCJI W POWIETRZU NA POTRZEBY OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA, O KTÓRYM MOWA W ART. 91C USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA]

Załącznik nr 7

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA, NA POTRZEBY PROGNOZOWANIA STĘŻEŃ SUBSTANCJI W POWIETRZU NA POTRZEBY OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA, O KTÓRYM MOWA W ART. 91C USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Informacje ogólne:

1) instytucja realizująca modelowanie;

2) data przygotowania informacji;

3) rok lub okres, dla którego przygotowano informacje;

4) imię i nazwisko, służbowy telefon oraz służbowy adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za przygotowanie danych.

2. Informacje o zastosowanym modelowaniu:

1) nazwa i wersja modelu;

2) opis konfiguracji i dokumentacji modelu1);

3) zbiór danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza wykorzystanych w modelowaniu i scenariuszach emisyjnych w podziale na województwa, strefy i powiaty oraz źródła emisji;

4) czas uśredniania wyników modelowania;

5) obszar modelowania;

6) projekcja geograficzna wyników modelowania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-19922);

7) przestrzenna i czasowa rozdzielczość wyników modelowania;

8) częstotliwość archiwizacji wyników modelowania;

9) wykaz punktów pomiarowych, z których dane zostały użyte;

10) raport dotyczący zapewnienia i kontroli jakości w zakresie wykonanego modelowania;

11) asymilacja danych pomiarowych, jeżeli została wykonana (opis);

12) podsumowanie modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz zastosowanych scenariuszy.

3. Mapy zawierające rozkład stężeń i parametrów statystycznych w siatce obliczeniowej lub receptorach dyskretnych reprezentujących środek komórki siatki obliczeniowej dla obszaru kraju, województw i każdej strefy, prezentujące wyniki modelowania według następującego zestawienia:

Lp.

Substancja

Parametr statystyczny

1

dwutlenek azotu (NO2)

percentyl 99,8 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 200 µg/m3 w roku kalendarzowym

2

dwutlenek azotu (NO2)

stężenie średnie roczne

3

tlenki azotu (NOx)

stężenie średnie roczne

4

pył zawieszony PM10

percentyl 90,4 z rocznej serii stężeń dobowych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 50 µg/mw roku kalendarzowym i trzydzieste szóste maksimum ze średnich dobowych3)

5

pył zawieszony PM10

stężenie średnie roczne

6

pył zawieszony PM2,5

stężenie średnie roczne

7

ozon (O3)

percentyl 93,2 w rocznej serii maksimów dobowych stężenia ośmiogodzinnego kroczącego i liczba dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku oceny

8

ozon (O3)

liczby dni w ciągu roku, w których jednogodzinne stężenie ozonu przekroczyło wartość 180 μg/mi 240 μg/m3

9

benzo(a)piren (B(a)P) w pyle zawieszonym PM10

stężenie średnioroczne


4. Obszary przekroczeń (w km2 oraz w postaci map w formie wektorowej z granicami tych obszarów) wyznaczone dla każdego parametru statystycznego, każdego zanieczyszczenia i każdej strefy, w której został przekroczony poziom dopuszczalny, poziom docelowy lub poziom celu długoterminowego.

5. Liczba ludności zamieszkała na obszarach przekroczeń, o których mowa w ust. 4, wyznaczona dla każdej strefy.

6. Średni udział procentowy napływu transgranicznego dla każdego zanieczyszczenia i każdej strefy, w której został przekroczony poziom dopuszczalny, poziom docelowy lub poziom celu długoterminowego.

Objaśnienia:

1) W tym między innymi schemat przemian chemicznych zastosowany przez model i opis wykorzystanych danych meteorologicznych lub adres strony internetowej zawierającej powyższe informacje.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.).

3) 36. wartość w uporządkowanym nierosnąco ciągu wartości stężeń 24-godzinnych z roku kalendarzowego. Jest to wartość powiązana z definicją poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10. Jeżeli wartość 36. maksimum jest większa od 50 µg/m3, oznacza to, że w roku wystąpiło więcej niż dozwolone 35 przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego (D24=50 µg/m3), czyli że stężenie dopuszczalne 24-godzinne dla pyłu zawieszonego PM10 zostało przekroczone.

Załącznik 8. [ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O PROGRAMIE OCHRONY POWIETRZA LUB JEGO AKTUALIZACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91, ORAZ PLANIE DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 92 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA]

Załącznik nr 8

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O PROGRAMIE OCHRONY POWIETRZA LUB JEGO AKTUALIZACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91, ORAZ PLANIE DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 92 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Informacja dotycząca programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji1)

Informacja ogólna na temat programu ochrony powietrza

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1

Rok referencyjny

Rok, dla którego w wyniku oceny poziomów substancji w powietrzu zostały stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego, który doprowadził do opracowania programu ochrony powietrza

2 Kod strefy2)
3 Kod programu ochrony powietrza3)

4

Nazwa programu ochrony powietrza


5

Nazwa urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego za sporządzenie programu odnoszącego się do sytuacji przekroczenia


6

Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego


7

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych


8

Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych


9

Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych


10

Adres strony internetowej urzędu marszałkowskiego


11

Adres strony internetowej, pod którym znajduje się obowiązująca wersja programu ochrony powietrza


12

Przekroczenie poziomu substancji stanowiące podstawę do przygotowania programu ochrony powietrza

Substancja określana jest jako:

- „SO2" dwutlenek siarki,

- „NO2" dwutlenek azotu,

- „PM10" pył zawieszony PM10,

- „PM2,5" pył zawieszony PM2,5,

- „Pb" ołów w pyle zawieszonym PM10,

- „C6H6" benzen,

- „CO" tlenek węgla,

- „O3" ozon,

- „As" arsen w pyle zawieszonym PM10,

- „Cd" kadm w pyle zawieszonym PM10,

- „Ni" nikiel w pyle zawieszonym PM10,

- „B(a)P" benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10

13

Kod sytuacji przekroczenia4)


14

Data przyjęcia programu ochrony powietrza


15

Uwagi


Objaśnienia:

1) Informacja dotycząca programu ochrony powietrza jest tożsama z informacją o aktualizacji programu ochrony powietrza. Dotyczy to także pkt 2-4.

2) Kod strefy określony zgodnie z art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) w załączniku do tej ustawy.

3) Kod dla programu może faktycznie być kodem strefy określonym w załączniku do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do którego dodaje się symbol substancji, dla której zostały wykonane program ochrony powietrza lub jego aktualizacja, wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL1401PM10a). W przypadku aktualizacji programu ochrony powietrza można zastosować nowy kod programu aktualizowanego.

4) Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia nadaje się kod. Kod składa się z 7 pól:

a) kod kraju (dwa znaki: PL),

b) kod województwa (dwa znaki),

c) rok referencyjny, dla którego wykonana została roczna ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (cztery cyfry),

d) kod strefy,

e) symbol zanieczyszczenia,

f) symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,

g) numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).

Poszczególne pola należy oddzielać znakiem podkreślenia.

Przykład: PL_Mz_2018_PL1401_PM10_d_01.

Wskazany sposób kodowania sytuacji przekroczeń stosuje się począwszy od 2020 r. - dla roku referencyjnego - 2019 r., dla którego wykonana została ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.


2. Informacja dotycząca podziału źródeł zanieczyszczeń

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1

Kod programu ochrony powietrza1)


1.1

Kod/kody sytuacji przekroczenia2)


1.2

Rok referencyjny dla programu

Rok, dla którego w wyniku oceny poziomów substancji w powietrzu stwierdzone zostały przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego, który doprowadził do opracowania programu ochrony powietrza

2

Szacunkowy poziom tła regionalnego ogółem w µg/m3 lub ng/m3

Poziom tła regionalnego to stężenie zanieczyszczeń w µg/m3 lub ng/m3 w skali przestrzennej przekraczającej pięćdziesiąt km. Obejmuje on stężenie zanieczyszczeń wynikające z danego typu emisji z obszaru poza obszarem przekroczenia, ale również ze źródeł w obrębie obszaru przekroczenia. Tło regionalne należy podzielić, jeżeli dostępne są właściwe dane: krajowe i transgraniczne

2.1 Krajowe Liczba
2.2 Transgraniczne Liczba

2.3

Naturalne

Liczba

2.4

Inne

Liczba

3

Szacunkowy podział dla przyrostu tła miejskiego - Podział przyrostu tła miejskiego w µg/m3 lub ng/m3

Poziom przyrostu tła miejskiego - stężenie w miastach lub aglomeracjach (na obszarze których stwierdzone zostały obszary przekroczeń), które jest określane przez całkowite stężenia zanieczyszczenia z miast lub aglomeracji, ale nie jest bezpośrednim lokalnym stężeniem zanieczyszczeń

3.1

Ogółem

Łączna suma wielkości stężeń zanieczyszczenia, o której mowa w pozycjach 3.2-3.10 (liczba)

3.2

Ruch drogowy

Stężenie zanieczyszczenia pochodzące wyłącznie z ruchu drogowego (z wyłączeniem stężeń zanieczyszczenia pochodzącego z terenowych maszyn roboczych) (liczba)

3.3

Przemysł, w tym produkcja ciepła i energii elektrycznej

Stężenie zanieczyszczenia pochodzące z procesów przemysłowych i spalania (na przykład spiekalnie, piece). Wyklucza to stężenia zanieczyszczeń z mobilnych maszyn roboczych używanych w przemyśle. Ze względu na fakt, że przemysł jest bardzo szeroką kategorią, należy wskazać miejsce w programie ochrony powietrza, gdzie można znaleźć informacje o ewentualnym wpływie różnych procesów przemysłowych (liczba)

3.4

Rolnictwo

Stężenie zanieczyszczenia pochodzące bezpośrednio z działalności rolniczej (na przykład fermy drobiu), z wyłączeniem stężeń zanieczyszczenia pochodzącego z drogowych maszyn używanych w tym sektorze (liczba)

3.5

Sektor bytowo-komunalny

Stężenie zanieczyszczenia pochodzące z ogrzewania budynków handlowych lub mieszkaniowych (domowe kotły grzewcze) (liczba)

3.6

Żegluga

Stężenie zanieczyszczenia pochodzące z żeglugi, z wyłączeniem stężeń zanieczyszczenia pochodzącego z drogowych maszyn roboczych używanych w portach (liczba)

3.7

Terenowe maszyny jezdne

Wszystkie maszyny robocze używane w przemyśle, rolnictwie, sektorze handlowym i mieszkaniowym oraz żegludze (liczba)

3.8

Naturalne

Źródła powodujące wzrost stężeń zanieczyszczenia, na które nie ma wpływu działalność człowieka, na przykład: pył z dróg wzbudzony z drogi, nawet jeżeli ma pochodzenie naturalne, należy przyporządkować do kategorii „ruch drogowy", natomiast pył z pól uprawnych należy przyporządkować do kategorii „rolnictwo" (liczba)

3.9 Transgraniczne Stężenie zanieczyszczenia transgranicznego wpływającego na wzrost poziomu tła miejskiego (liczba)
3.10 Inne Liczba

4

Szacunkowy podział dla przyrostu lokalnego - podział lokalnego przyrostu w µg/m3

Przyrost lokalny określa stężenie zanieczyszczenia ze źródeł bezpośrednio graniczących z obszarem przekroczeń. Przyrost lokalny można oszacować jako różnicę między stężeniem zmierzonym lub modelowanym w miejscu przekroczenia a poziomem tła miejskiego

4.1

Ogółem

Liczba

4.2

Ruch drogowy

Stężenie zanieczyszczenia pochodzące tylko z dróg i transportu (poza stężeniem zanieczyszczenia pochodzącego z maszyn roboczych) (liczba)

4.3

Przemysł, w tym produkcja ciepła i energii elektrycznej

Stężenie zanieczyszczenia pochodzące z procesów przemysłowych i spalania (w tym spiekalnie, piece). Wyklucza to stężenia zanieczyszczenia z mobilnych maszyn roboczych używanych w przemyśle. Ze względu na fakt, że przemysł jest bardzo szeroką kategorią, należy wskazać miejsce w programie ochrony powietrza, gdzie można znaleźć informacje o ewentualnym wpływie różnych procesów przemysłowych (liczba)

4.4

Rolnictwo

Stężenie zanieczyszczenia pochodzącego bezpośrednio z działalności rolniczej (na przykład fermy drobiu),

z wyłączeniem stężenia zanieczyszczenia pochodzącego z drogowych maszyn używanych w tym sektorze (liczba)

4.5

Sektor bytowo-komunalny

Stężenie zanieczyszczenia pochodzące z ogrzewania budynków handlowych lub mieszkaniowych (domowe kotły grzewcze), z wyłączeniem stężenia zanieczyszczenia pochodzącego z drogowych maszyn używanych w tym sektorze (liczba)

4.6

Żegluga

Stężenie zanieczyszczenia pochodzące z żeglugi, z wyłączeniem stężeń zanieczyszczenia pochodzących z drogowych maszyn roboczych używanych w portach (liczba)

4.7

Terenowe maszyny jezdne

Wszystkie maszyny robocze używane w przemyśle, rolnictwie, sektorze handlowym i mieszkaniowym oraz żegludze (liczba)

4.8

Naturalne

Źródła powodujące wzrost stężeń zanieczyszczenia, na które nie ma wpływu działalność człowieka (na przykład pył wzbudzony z drogi, nawet jeżeli ma pochodzenie naturalne, należy przyporządkować do kategorii „ruch drogowy", natomiast pył z pól uprawnych należy przyporządkować do kategorii „rolnictwo") (liczba)

4.9

Transgraniczne

Stężenie zanieczyszczenia transgranicznego wpływającego na wzrost poziomu tła lokalnego (liczba)

4.10 Inne Liczba

5

Klasyfikacja sytuacji przekroczeń


5.1

Odnosi się do przekroczeń poziomów dopuszczanych/docelowych - wartość średnioroczna w µg/m3

Liczba (uzupełnić, w przypadku gdy przekroczenie dotyczy wartości średniorocznej)

5.2

Odnosi się do liczby dni z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych/docelowych - wartość 24-godzinna,

8-godzinna oraz 1-godzinna

Liczba dni lub godzin

6

Obszar przekroczenia w km2

Liczba

7

Klasyfikacja obszaru przekroczeń

Wybrać właściwy:

1) wiejski (wszystkie obszary, które nie spełniają kryteriów dla obszarów miejskich lub podmiejskich, są zdefiniowane jako obszary „wiejskie", obejmujące co najmniej 90% obszarów zaliczonych do terenów rolniczych, leśnych lub naturalnych), który jest podzielony na trzy kategorie:

a) wiejski - niedaleko miasta (obszar w odległości 10 km od granicy strefy miejskiej lub podmiejskiej),

b) wiejski - regionalny (10-50 km od głównych źródeł lub obszarów, na terenie których są zlokalizowane źródła),

c) wiejski - odległy (powyżej 50 km od głównych źródeł lub obszarów, na terenie których są zlokalizowane źródła);

2) podmiejski (w dużej mierze zabudowany obszar miejski);

3) miejski (równomiernie zabudowany obszar miejski, oznaczający całkowite - lub przynajmniej wysoce dominujące - zabudowanie przedniej strony ulicy przez budynki o co najmniej dwóch piętrach lub duże budynki wolnostojące o co najmniej dwóch piętrach)

8

Szacunkowa długość drogi w km, na której stężenie przekroczyło poziom dopuszczalny lub poziom docelowy w roku referencyjnym

Liczba

(podaje się tylko w przypadku, gdy w przekroczeniach zarejestrowanych w punktach komunikacyjnych (typu traffic) dominujący udział ma emisja z transportu lub w przypadku modelowania na obszarach, na których jest intensywny ruch pojazdów; określa ona całkowitą długość odcinków drogi, na której wystąpiło przekroczenie po jednej lub obu stronach drogi)

9

Kod punktu pomiarowego3), w którym zarejestrowano przekroczenie


10

Użyty model, jeżeli przekroczenie zostało zarejestrowane za pomocą obliczeń modelowych

Tekst

11

Ekspozycja narażenia na przekroczenie


11.1

Szacunkowa średnia liczba ludności należącej do wrażliwych grup ludności4) na obszarze, na którym był przekroczony poziom dopuszczalny lub poziom docelowy w roku referencyjnym

Liczba

11.2

Infrastruktura związana z wrażliwymi grupami ludności4)

Liczba ośrodków (instytucji), w których przebywają osoby wrażliwe, takich jak przedszkola, opieka zdrowotna, szpitale, żłobki (liczba)

11.3

Szacunkowy obszar w km2, na którym został przekroczony poziom dopuszczalny lub poziom docelowy w roku referencyjnym

Liczba

11.4

Rok referencyjny

Rok odniesienia dla liczby ludności lub wrażliwych grup ludności, jeżeli różni się od roku sprawozdawczego (data)

12

Przyczyna przekroczenia

Wybrać właściwą:

1) duże natężenie ruchu w centrum miasta;

2) transgraniczne przenoszenie zanieczyszczenia powietrza spoza granic kraju;

3) lokalne stacje benzynowe;

4) parkingi;

5) przechowywanie benzenu;

6) bliskość głównej drogi;

7) przemysł lokalny, w tym energetyka;

8) wydobycie lub górnictwo;

9) ogrzewanie domowe;

10) niezorganizowana emisja ze źródeł przemysłowych;

11) źródła naturalne lub zdarzenia naturalne;

12) zimowe solenie dróg;

13) inne

13

Uwagi

Tekst


Objaśnienia:

1) Kod dla programu może faktycznie być kodem strefy określonym w załączniku do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do którego dodaje się symbol substancji, dla której zostały wykonane program ochrony powietrza lub jego aktualizacja, wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL1401PM10a). W przypadku aktualizacji programu ochrony powietrza można zastosować nowy kod programu aktualizowanego.

2) Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia nadaje się kod. Kod składa się z 7 pól:

a) kod kraju (dwa znaki: PL),

b) kod województwa (dwa znaki),

c) rok referencyjny, dla którego została wykonana roczna ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (cztery cyfry),

d) kod strefy,

e) symbol zanieczyszczenia,

f) symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,

g) numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).

Poszczególne pola należy oddzielić znakiem podkreślenia.

Przykład: PL_Mz_2018_PL1401_PM10_d_01.

Wskazany sposób kodowania sytuacji przekroczeń stosuje się począwszy od 2020 r. - dla roku referencyjnego - 2019 r., dla którego wykonana została ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

3) Kod krajowy punktu pomiarowego i kod międzynarodowy punktu pomiarowego służące do identyfikacji punktu pomiarowego. Kod krajowy oraz kod międzynarodowy są nadawane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

4) Wrażliwe grupy ludności - osoby starsze powyżej 65 roku życia i dzieci poniżej 5 roku życia.


3. Informacja dotycząca scenariusza emisji w roku zakończenia realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1

Informacje ogólne


1.1

Kod/kody sytuacji przekroczenia1)


1.2

Kod programu ochrony powietrza2)


1.3

Informacja o programie ochrony powietrza


1.3.1

Opis programu ochrony powietrza

Dokumentacja publikacji wraz z dokumentacją scenariusza - krótki opis programu ochrony powietrza, jakich stref dotyczy, ilość scenariuszy objętych programem, jak również informacja, czy program zawiera plan działań krótkoterminowych (tekst - maksymalnie 400 znaków)

1.3.2

Tytuł uchwały

Tytuł podany w uchwale (tekst)

1.3.3

Data wejścia w życie uchwały

Rok

1.3.4

Instytucja odpowiedzialna za ogłoszenie

Na przykład Zarząd Województwa Pomorskiego (tekst)

1.3.5

Adres strony internetowej, pod którym zamieszczone zostało ogłoszenie

Link do strony internetowej

2

Okres, którego dotyczy prognoza

Rok/lata

3

Rok odniesienia, w którym rozpoczyna się prognoza

Rok

4

Podział źródeł zanieczyszczeń

Odniesienie do podziału źródeł podanych w tabeli nr 2 (odesłanie)

5

Scenariusz odniesienia


5.1

Opis scenariusza odniesienia

Scenariusz odniesienia powinien prezentować prognozowane wielkości emisji substancji (ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego niektórych substancji w powietrzu, dla którego konieczne było przygotowanie programu ochrony powietrza), jakie wystąpiłyby w roku zakończenia realizacji programu, w sytuacji niepodejmowania żadnych dodatkowych działań - tak zwanych „bez zmian", który uwzględnia wpływ już realizowanych działań oraz planowanych działań w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń, na przykład wynikających z dyrektyw ograniczających emisje z pojazdów, a także rozwój działalności wytwarzających zanieczyszczenia, na przykład wzrost natężenia ruchu drogowego.

Generalnie prognoza stężenia stanowiącego punkt odniesienia w miejscu przekroczenia wymaga modelowych obliczeń uwzględniających przyszłe zmiany poziomu tła regionalnego, tła ogółem i udziału zanieczyszczeń ze źródeł lokalnych. Aby zobrazować przyszłe zmiany w tle regionalnym, można wykorzystać wyniki modelowych obliczeń Międzynarodowego Programu Monitoringu i Oceny Przenoszenia Zanieczyszczeń Powietrza na Duże Odległości w Europie (EMEP)3) [http://www.emep.int], jednak nie należy ich kopiować. Nie da się wydać ogólnych zaleceń dotyczących najlepszego sposobu oszacowania zmian w zanieczyszczeniach z okolicznych źródeł (w zasięgu 30 km). Do ustalenia udziału zanieczyszczeń z tych źródeł można zastosować obliczenia modelowe, jeżeli jest to możliwe. Obliczenia te wymagają dużego poziomu szczegółowości w przypadku zanieczyszczeń ze źródeł, które mają duży wpływ na przekroczenia, na przykład do obliczenia stężenia wzdłuż krawężnika często uczęszczanej ulicy należy zastosować model dla tej ulicy. W przykładzie tym trzeba uwzględnić zmiany w intensywności ruchu drogowego oraz czynniki wpływające na emisje (tekst - maksymalnie

600 znaków)

5.2

Emisja całkowita w kilotonach/rok (kt/r)

Łączna wielkość emisji ze wszystkich źródeł na obszarze strefy, do którego odnosi się program ochrony powietrza, plan działań krótkoterminowych lub działanie naprawcze. Projektowane emisje nie powinny uwzględniać redukcji wynikających z działań, których nie uwzględnia scenariusz odniesienia (liczba)

5.3

Przewidywany poziom stężenia w roku prognozowanym w µg/m3 lub ng/m3

Przewidywane poziomy stężenia w roku prognozowanym w ramach scenariusza odniesienia. Uzupełnić, w przypadku gdy program ochrony powietrza został przygotowany ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego/docelowego (wartość średnioroczna).

Średnia wartość roczna w µg/m3 (liczba)

5.4

Przewidywana liczba przekroczeń w roku prognozowanym

Przewidywane poziomy stężenia w roku prognozowanym w ramach scenariusza odniesienia. Przewidywany poziom stężenia, jeżeli normą jest liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego - wartość 24-godzinna, w roku kalendarzowym (liczba)

5.5

Działania naprawcze określone w programie ochrony powietrza

Należy wskazać działania naprawcze określone w programie ochrony powietrza i wprowadzone do informacji o programie ochrony powietrza, które zostały uwzględnione w scenariuszu odniesienia (tekst - maksymalnie 800 znaków)

6

Uwagi

Tekst

7

Scenariusz prognozy


7.1

Opis scenariusza prognozy

Opis scenariusza emisji wykorzystywanego do prognozy, w przypadku gdy działania określone w innych dokumentach są niewystarczające. Scenariusz ten jest podstawą do określania działań naprawczych wynikających z programu ochrony powietrza. Należy podać założenia dotyczące scenariusza emisji, jak również odniesienie do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (rozdział i strona dokumentu) (tekst - maksymalnie 600 znaków)

7.2

Łączna wielkość emisji na rozpatrywanym obszarze w kilotonach/rok (kt/r)

Łączna wielkość emisji ze wszystkich źródeł na obszarze, do którego odnosi się program ochrony powietrza, plan działań krótkoterminowych lub działanie naprawcze. Projektowane emisje powinny uwzględniać redukcje wynikające ze środków, których nie uwzględnia scenariusz odniesienia (liczba)

7.3

Przewidywany poziom stężenia w roku prognozowanym w µg/m3 lub ng/m3

Przewidywane poziomy stężenia w roku prognozowanym w ramach prognozy. Średnia wartość roczna w µg/m3 (liczba)

7.4

Przewidywana liczba przekroczeń w roku prognozowanym

Przewidywane poziomy stężenia w roku prognozowanym w ramach prognozy.

Przewidywany poziom stężenia, jeżeli normą jest liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego - wartość 24-godzinna, w roku kalendarzowym (liczba)

7.5

Działania naprawcze określone w programie ochrony powietrza

Należy wskazać działania naprawcze określone w programie ochrony powietrza i wprowadzone do informacji o programie ochrony powietrza, które zostały uwzględnione w prognozie (tekst - maksymalnie

800 znaków)

8

Uwagi

Tekst


Objaśnienia:

1) Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia nadaje się kod. Kod składa się z 7 pól:

a) kod kraju (dwa znaki: PL),

b) kod województwa (dwa znaki),

c) rok referencyjny, dla którego została wykonana roczna ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (cztery cyfry),

d) kod strefy,

e) symbol zanieczyszczenia,

f) symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,

g) numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).

Poszczególne pola należy oddzielać znakiem podkreślenia.

Przykład: PL_Mz_2018_PL1401_PM10_d_01.

Wskazany sposób kodowania sytuacji przekroczeń stosuje się począwszy od 2020 r. - dla roku referencyjnego - 2019 r., dla którego wykonana została ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

2) Kod dla programu może faktycznie być kodem strefy określonym w załączniku do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do którego dodaje się symbol substancji, dla której zostały wykonane program ochrony powietrza lub jego aktualizacja, wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL1401PM10a). W przypadku aktualizacji programu ochrony powietrza można zastosować nowy kod programu aktualizowanego.

3) Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1988 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczącego długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP), sporządzonego w Genewie dnia 28 września 1984 r. (Dz. U. poz. 314, z późn. zm.).


4. Informacja dotycząca działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza lub jego aktualizacji

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1

Informacje ogólne


1.1

Kod/kody sytuacji przekroczenia1)


1.2

Kod programu ochrony powietrza2)


1.3

Scenariusz oceny

Scenariusz realizacji działania naprawczego (tekst - maksymalnie 400 znaków)

2

Opis działania naprawczego


2.1 Kod działania naprawczego3)

2.2

Nazwa działania naprawczego

Opisowy tytuł działania (tekst)

2.3 Opis działania naprawczego Krótki opis działania (tekst - maksymalnie 600 znaków)

2.4

Klasyfikacja działania naprawczego

Należy określić charakter działania naprawczego określonego w programie ochrony powietrza, na podstawie listy Słownika danych Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET)4), zamieszczonego pod linkiem: http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq

/measureclassification

Przykłady klasyfikacji działań naprawczych: Zamówienia publiczne:

1) Nowe pojazdy, włączając w to pojazdy niskoemisyjne;

2) Niskoemisyjne stacjonarne źródła spalania;

3) Inne.

Zarządzanie i planowanie ruchem komunikacyjnym:

1) Strefy płatnego parkowania;

2) Zarządzanie parkingami i miejscami postojowymi;

3) Obniżenie dopuszczalnej prędkości i kontrola ich przestrzegania;

4) Inne formy komunikacji (na przykład rozwój ścieżek rowerowych i pieszych traktów);

5) Transport towarowy;

6) Efektywny rozwój komunikacji publicznej;

7) Planowanie przestrzenne jako środek do planowania udogodnień w środkach transportu;

8) Zachęcanie do zmiany środków transportu;

9) Inne.

Paliwa niskoemisyjne dla małych, średnich i dużych źródeł stacjonarnych i mobilnych:

1) Zamiana na instalacje wykorzystujące paliwa niskoemisyjne;

2) Inne.

Informacja publiczna/edukacja:

1) Internet;

2) Radio;

3) Telewizja;

4) Biuletyn;

5) Inne.

Jeżeli odpowiedź brzmi „Inne", proszę podać dodatkowe wyjaśnienie w komentarzu

2.4.1

Komentarz

Tekst

2.5

Kategoria działania naprawczego

Należy określić kategorię działania naprawczego określonego w programie ochrony powietrza,

z wykorzystaniem przedstawionych poniżej kategorii:

1) Działania zintegrowane z planem działań krótkoterminowych;

2) Działania mające na celu ochronę wrażliwych grup;

3) Działania we współpracy z innym krajem;

4) Inne.

W przypadku typu działania, które nie jest uwzględnione powyżej, należy zaznaczyć „Inne" i wybrać z listy Słownika Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET)4), zamieszczonego pod linkiem: http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/measuretypeWybrać właściwy szczebel samorządu terytorialnego odpowiedzialny za wdrożenie działania naprawczego:

1) gminny;

2) powiatowy;

3) wojewódzki

2.6

Szczebel samorządu terytorialnego2.7

Zakres czasowy

Wybrać właściwy:

1) krótkoterminowy - na okres nie dłuższy niż 2 lata z podziałem na typy działań:

a) I typ działań - poniżej 1 roku,

b) II typ działań - jeden rok,

c) III typ działań - powyżej jednego roku;

2) średnioterminowy - na okres nie dłuższy niż 4 lata;

3) długoterminowy - na okres nie dłuższy niż 6 lat

2.8

Koszty

Szacunkowe, całkowite koszty realizacji działania naprawczego do poniesienia w wyznaczonym terminie jego realizacji, biorąc pod uwagę, czy jest to działanie krótko-, średnio-czy też długoterminowe

2.8.1

Szacunkowe koszty realizacji

Szacunkowe koszty łączne obejmują wszystkie koszty planowane do poniesienia przez sektor lub sektory wskazane jako odpowiedzialne za realizację działania naprawczego (liczba)

2.8.2

Waluta

Wybrać właściwą walutę - waluty Unii Europejskiej, na przykład złoty (PLN), euro (EUR)

2.8.3

Uwagi

Tekst

2.9

Sektor/sektory źródłowy/źródłowe uwzględniony/ uwzględnione w działaniu naprawczym

Wybrać właściwy:

1) ruch drogowy;

2) przemysł, w tym produkcja ciepła i energii elektrycznej;

3) rolnictwo;

4) sektor bytowo-komunalny;

5) żegluga;

6) terenowe maszyny jezdne nieporuszające się po jezdni;

7) inne.

Jeżeli odpowiedź brzmi „inne", proszę podać dodatkowe wyjaśnienie w komentarzu

2.9.1

Komentarz

Tekst

2.10

Skala przestrzenna

Wybrać właściwą:

1) gminna;

2) powiatowa;

3) miasto jako część strefy;

4) strefa;

5) wojewódzka

2.11

Planowana realizacja

Status realizacji działań uwzględnia status programu ochrony powietrza, na przykład aktualizację programu ochrony powietrza.

Wybrać właściwy status:

1) realizowane;

2) planowane;

3) przygotowywane;

4) inne.

W przypadku statusu działania, który nie jest uwzględniony powyżej, należy zaznaczyć „inne" i wybrać z listy Słownika Europejskiej Sieci Informacji  i Obserwacji Środowiska (EIONET)4), zamieszczonego pod linkiem: http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq /measureimplementationstatus

2.12

Status realizacji działania naprawczego


2.12.1

Planowany termin rozpoczęcia realizacji działania naprawczego

Rok - miesiąc - dzień (data)

2.12.2

Planowany termin zakończenia realizacji działania naprawczego

Rok - miesiąc - dzień (data końcowa)

2.13

Planowany termin osiągniecia efektu realizacji działania naprawczego

Rok - miesiąc - dzień (data końcowa)

2.14

Wskaźnik monitorowania postępu

Proponowane wskaźniki dla planowanych działań naprawczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 91 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

2.15 Uwagi Tekst

2.16

Redukcja emisji w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w kilotonach/rok (kt/r)

Liczba

2.17

Planowany wpływ na poziomy stężeń w roku prognozowanym w µg/m3 lub ng/m3

Planowana wielkość zmiany stężeń substancji - wartość zmiany względna (objętej programem lub jego aktualizacją) w roku prognozowanym w związku z realizacją działania naprawczego (liczba)

2.18

Inne ważne terminy związane z realizacją działania naprawczego

Ważne terminy, na przykład zakończenia poszczególnych etapów realizacji działania naprawczego, mające wpływ na realizację tego działania (liczba)

2.19

Uwagi

Tekst


Objaśnienia:

1) Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia nadaje się kod. Kod składa się z 7 pól:

a) kod kraju (dwa znaki: PL),

b) kod województwa (dwa znaki),

c) rok referencyjny, dla którego została wykonana roczna ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (cztery cyfry),

d) kod strefy,

e) symbol zanieczyszczenia,

f) symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,

g) numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).

Poszczególne pola należy oddzielać znakiem podkreślenia.

Przykład: PL_Mz_2018_PL1401_PM10_d_01.

Wskazany sposób kodowania sytuacji przekroczeń stosuje się począwszy od 2020 r. - dla roku referencyjnego - 2019 r., dla którego wykonana została ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska.

2) Kod dla programu może faktycznie być kodem strefy określonym w załączniku do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do którego dodaje się symbol substancji, dla której zostały wykonane program ochrony powietrza lub jego aktualizacja, wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL1401PM10a). W przypadku aktualizacji programu ochrony powietrza można zastosować nowy kod programu aktualizowanego.

3) Kod działania naprawczego służący do identyfikacji działań naprawczych w sprawozdaniu z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, przygotowywanym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

4) Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) jest siecią partnerską Europejskiej Agencji Środowiska oraz jej państw członkowskich i współpracujących.


5. Informacja dotycząca planu działań krótkoterminowych

Informacja ogólna na temat planu działań krótkoterminowych

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1

Rok referencyjny dla planu działań krótkoterminowych

Rok, dla którego w wyniku oceny poziomów substancji w powietrzu stwierdzone zostały przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego, który doprowadził do opracowania planu działań krótkoterminowych, który stanowi integralną cześć programu ochrony powietrza

2

Czy zidentyfikowano zagrożenia przekroczenia poziomów alarmowych (zwanych dalej „PA") lub istotne przekroczenia (ponad 200%) poziomów dopuszczalnych (zwanych dalej „PD") lub docelowych (zwanych dalej

„PDC") w ciągu ostatnich 5 lat?

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

? Tak, PA

? Tak, PD lub PDC

? Tak, obydwa

? Nie

3

Link do strony internetowej, na której został zamieszczony plan działań krótkoterminowych


4

Prawdopodobny wpływ realizowanego planu działań krótkoterminowych na poziomy zanieczyszczeń. Proszę podać informację na temat źródła lub źródeł emisji, analizy podziału źródeł emisji i ich odniesienia przestrzennego oraz odnieść się do wyboru działań

Tekst - maksymalnie do 600 znaków

5

Działania krótkoterminowe: rodzaj i sektory


5.1

Czy plan działań krótkoterminowych ma w szczególności na celu


Zmniejszenie emisji1)?

? Tak

? Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły
Tekst - maksymalnie do 400 znaków
Skrócenie czasu trwania przekroczenia1)?

? Tak

? Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

Tekst - maksymalnie 400 znaków

Ograniczenie narażenia1)?

? Tak

? Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

Tekst - maksymalnie 400 znaków

6

Jakie rodzaje środków podjęto?


Edukacja/Informacja1)

? Tak

? Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

Tekst - maksymalnie 400 znaków

Techniczne1)

? Tak

? Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

Tekst - maksymalnie 400 znaków

Ekonomiczne/Finansowe1)

? Tak

? Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

Tekst - maksymalnie 400 znaków

Szczególnej ochrony wrażliwych grup ludności1)

? Tak

? Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

Tekst - maksymalnie 400 znaków

7

Proszę opisać procesy monitorowania i oceny

Tekst - maksymalnie 600 znaków

8

Proszę opisać ogólną strategię udostępniania informacji, w tym głównych grup zainteresowanych stron

Tekst - maksymalnie 600 znaków

9

Proszę podać krótki komentarz na temat doświadczeń i poglądów, czy plan działań krótkoterminowych

i program ochrony powietrza wzajemnie się uzupełniają, czy też są rozbieżne?

Jakie aspekty ogólnej strategii jakości powietrza są wspierane przez plan działań krótkoterminowych?

Tekst - maksymalnie 600 znaków


Objaśnienia:

1) Należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź.

Załącznik 9. [ZAKRES PRZEKAZYWANEGO SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA LUB JEGO AKTUALIZACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 92 UST. 2 TEJ USTAWY]

Załącznik nr 9

ZAKRES PRZEKAZYWANEGO SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA LUB JEGO AKTUALIZACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 92 UST. 2 TEJ USTAWY

1. Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji1)

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza

Lp.

Zawartość

Opis

1

Rok referencyjny

Rok, dla którego przygotowane zostało sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza

2

Województwo


3

Kod strefy2)


4

Kod programu ochrony powietrza3)


5

Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza


6

Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego


7

Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego


8

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych


9

Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych


10

Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych


11

Uwagi

Tekst

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań naprawczych

Lp.

Zawartość

Odpowiedź (działanie naprawcze nr 1)

Odpowiedź (działanie naprawcze nr 1 + n…)

1

Kod działania naprawczego4)2

Tytuł

Tekst


3

Kod sytuacji przekroczenia5)4

Opis

Opis działania naprawczego (tekst - maksymalnie 600 znaków)


5

Nazwa i kod strefy2)6

Obszar

Obszar strefy, na którym podjęto działanie naprawcze. Opis obszaru, na którym leżą źródła emisji uwzględnione w działaniach naprawczych (tekst - maksymalnie

600 znaków)


7

Termin zastosowania

Data rozpoczęcia


8

Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym

%


9

Skala czasowa osiągnięcia redukcji

Skala czasowastężenia

działanianaprawczego:1) krótkoterminowe;2) średnioterminowe;3) długoterminowe.Jeżeli jest więcej niżjeden kod, każdy kododdziela sięśrednikiem

10

Kategoria źródeł emisji, której

Określenie kategoriidotyczy działanie naprawcze

źródeł emisji, którejdotyczy działanienaprawcze:1) transport;2) przemysł, w tymwytwarzanie ciepłai energii elektrycznej;3) rolnictwo;4) źródła związanez handlemi mieszkalnictwem;5) inne.Jeżeli jest więcej niżjedna kategoria, każdąkategorię oddziela sięśrednikiem. Jeżelizostanie zastosowanykod „inne", objaśnia 

się go w pozycji

„Uwagi"

11

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza

Proponowane wskaźniki monitorowania postępu dla planowanego działania naprawczego,

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 91 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska


12

Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)

Liczba


13

Wysokość poniesionych kosztów

(w PLN)

Dotychczas poniesione koszty łączne obejmują wszystkie koszty poniesione przez sektor/sektory wskazane jako odpowiedzialne za realizację działania naprawczego (liczba)


14

Wysokość poniesionych kosztów

Dotychczas poniesione(w EUR)

koszty łączneobejmują wszystkiekoszty poniesioneprzez sektor/sektorywskazane jakoodpowiedzialne zarealizację działanianaprawczego (liczba)w PLN, którenastępnie należyprzeliczyć na EUR,wedługobowiązującego kursuwalut na dzieńsporządzeniasprawozdania

15

Uwagi

TekstObjaśnienia:

1) Informacja dotycząca sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza jest tożsama z informacją dotyczącą sprawozdania okresowego z realizacji aktualizacji programu ochrony powietrza.

2) Kod strefy określony zgodnie z art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) w załączniku do tej ustawy.

3) Kod dla programu może faktycznie być kodem strefy określonym w załączniku do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do którego dodaje się symbol substancji, dla której zostały wykonane program ochrony powietrza lub jego aktualizacja, wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL1401PM10a). W przypadku aktualizacji programu ochrony powietrza można zastosować nowy kod programu aktualizowanego.

4) Kod działania naprawczego służący do identyfikacji działań naprawczych w sprawozdaniu z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji przygotowywanym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

5) Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia nadaje się kod. Kod składa się z 7 pól:

a) kod kraju (dwa znaki: PL),

b) kod województwa (dwa znaki),

c) rok referencyjny, dla którego została wykonana roczna ocena jakości powietrza według art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (cztery cyfry),

d) kod strefy,

e) symbol zanieczyszczenia,

f) symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,

g) numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).

Poszczególne pola należy oddzielać znakiem podkreślenia.

Przykład: PL_Mz_2018_PM10_d_01.

Wskazany sposób kodowania sytuacji przekroczeń stosuje się począwszy od 2020 r. - dla roku referencyjnego - 2019, dla którego wykonana została ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.


2. Sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji1)

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania końcowego z realizacji programu ochrony powietrza

Lp.

Zawartość

Opis

1

Rok referencyjny

Rok zakończenia programu ochrony powietrza

2

Województwo


3

Kod strefy2)


4

Kod programu ochrony powietrza3)


5

Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza


6

Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego


7

Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego


8

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/ odpowiedzialnych za przygotowanie danych


9

Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/ odpowiedzialnych za przygotowanie danych


10

Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/ odpowiedzialnych za przygotowanie danych


11

Uwagi

Tekst

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań naprawczych

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

(działanie naprawcze nr 1)

Odpowiedź

(działanie naprawcze nr 1 + n)

1

Kod działania naprawczego4)2

Tytuł

Tekst


3

Kod sytuacji przekroczenia5)4

Opis

Opis działania naprawczego

(tekst - maksymalnie 600 znaków)


5

Nazwa i kod strefy2)6

Obszar

Obszar strefy, na którym podjęto działanie naprawcze. Opis obszaru, na którym leżą źródła emisji uwzględnione w działaniu naprawczym (tekst - maksymalnie

600 znaków)


7

Termin zastosowania

Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji działania naprawczego


8

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia

Skala czasowa działania naprawczego:

1) krótkoterminowe;

2) średnioterminowe;

3) długoterminowe.

Jeżeli jest więcej niż jeden kod, każdy kod oddziela się średnikiem


9

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

Określenie kategorii źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze:

1) transport;

2) przemysł, w tym wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej;

3) rolnictwo;

4) źródła związane z handlem i mieszkalnictwem;

5) inne.

Jeżeli jest więcej niż jedna kategoria, każdą kategorię oddziela się średnikiem.

Jeżeli zostanie zastosowany kod „inne", objaśnia się go w pozycji „Uwagi"


10

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu

Proponowane wskaźniki monitorowania postępu dla planowanego działania naprawczego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 91 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska


11

Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego w programie (Mg/rok)

Liczba


12

Szacunkowy poziom substancji (wartość średnioroczna)

w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji w roku zakończenia realizacji programu (µg/m3 lub ng/m3)6)

Liczba


13

Szacunkowa liczba dni, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu w roku zakończenia programu6)

Liczba


14

Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania

Poniesione koszty łączne obejmują wszystkie koszty poniesione przez sektor/sektory wskazane jako odpowiedzialne za realizację działania naprawczego (liczba)Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania

Poniesione koszty łączne obejmują wszystkie koszty poniesione przez sektor/sektory wskazane jako odpowiedzialne za realizację działania naprawczego (liczba) w PLN, które następnie należy przeliczyć na EUR, według obowiązującego kursu walut na dzień sporządzenia sprawozdania


15


16

Uwagi

TekstObjaśnienia:

1) Informacja dotycząca sprawozdania końcowego z realizacji programu ochrony powietrza jest tożsama z informacją dotyczącą sprawozdania końcowego z realizacji aktualizacji programu ochrony powietrza.

2) Kod strefy określony zgodnie z art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) w załączniku do tej ustawy.

3) Kod dla programu może faktycznie być kodem strefy określonym w załączniku do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do którego dodaje się symbol substancji, dla której zostały wykonane program ochrony powietrza lub jego aktualizacja, wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL1401PM10a). W przypadku aktualizacji programu ochrony powietrza można zastosować nowy kod programu aktualizowanego.

4) Kod działania naprawczego służący do identyfikacji działań naprawczych w sprawozdaniu z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji przygotowywanym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

5) Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia nadaje się kod. Kod składa się z 7 pól:

a) kod kraju (dwa znaki: PL),

b) kod województwa (dwa znaki),

c) rok referencyjny, dla którego została wykonana roczna ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (cztery cyfry),

d) kod strefy,

e) symbol zanieczyszczenia,

f) symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,

g) numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).

Poszczególne pola należy oddzielać znakiem podkreślenia.

Przykład: PL_Mz_2018_PM10_d_01.

Wskazany sposób kodowania sytuacji przekroczeń stosuje się począwszy od 2020 r. - dla roku referencyjnego - 2019 r., dla którego wykonana została ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.


3. Sprawozdanie okresowe i końcowe z realizacji planu działań krótkoterminowych1)

1. Ogólne

2. Link do strony internetowej, na której został zamieszczony plan działań krótkoterminowych


2.1. Czy były stwierdzone przekroczenia poziomów alarmowych (zwanych dalej „PA") lub istotne przekroczenia (ponad 200%) poziomów dopuszczalnych (zwanych dalej „PD") lub docelowych (zwanych dalej „PDC") w danym roku sprawozdawczym - w przypadku sprawozdania okresowego oraz w ciągu ostatnich trzech lat - w przypadku sprawozdania końcowego?2)

? Tak, PA

? Tak, PD/PDC

? Tak, obydwa

? Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

Tekst - maksymalnie

400 znaków

3. Proszę opisać wszystkie aspekty wdrażania planu oraz dodać uwagi i doświadczenia

Tekst - maksymalnie 600 znaków

4. Czy uruchomiono działania określone planem działań krótkoterminowych2)?

? Tak

? Nie

4.1. Jeżeli tak, to jak często i w jakich sytuacjach? Proszę opisać


Tekst - maksymalnie 600 znaków

5. Plany działań krótkoterminowych - udostępnienie informacji do publicznej wiadomości

5.1. Czy informacje o uruchomieniu działań określonych planem były podawane do publicznej wiadomości2)?

? Tak

? Internet

? Radio

? Telewizja

? Inne

? Nie

5.2. Link do strony internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze sprawozdanie


5.3. Proszę opisać ogólną strategię udostępniania informacji, w tym podstawowym grupom zainteresowanych stron

Tekst - maksymalnie 600 znaków

6. Plany działań krótkoterminowych - wpływ

6.1. Proszę podać informację na temat wpływu i skuteczności podjętych działań przez sektory

Tekst - maksymalnie 600 znaków

6.2. Jakie działania zostały uznane za najbardziej skuteczne? Proszę opisać te działania i wyjaśnić dlaczego

Tekst - maksymalnie 600 znaków

6.3. Proszę podać linki do raportów lub odniesienia do innych dokumentów wykorzystane do przygotowania sprawozdania z planu działań krótkoterminowych (na przykład linki do stron internetowych, na których były zamieszczane komunikaty)


Tekst - maksymalnie 600 znaków

7. Pozostałe problemy

Tekst - maksymalnie 600 znaków

8. Uwagi

Tekst


Objaśnienia:

1) Zakres informacji do uwzględnienia w sprawozdaniu okresowym i końcowym z realizacji planu działań krótkoterminowych, o których mowa w poz. 1, 2 oraz 2.1, nie dotyczy urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego.

2) Należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-24
  • Data wejścia w życie: 2023-02-25
  • Data obowiązywania: 2023-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA