| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/445/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. w Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495, Dz.U. z 2006 r., Nr 144, poz. 1042, Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz.1464, Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, Dz.U. z 2010 r., Nr47, poz. 278) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala: REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, zwany dalej Regulaminem, ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami);

2. właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008);

3. podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

4. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (t.j. w Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zmianami).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1. prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru:

1) makulatury,

2) szkła kolorowego i białego,

3) odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych,

4) odpadów wielkogabarytowych,

5) odpadów ulegających biodegradacji,

6) odpadów budowlanych w tym powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków,

7) odpadów niebezpiecznych,

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

9) zużytych baterii i akumulatorów;

2. dostarczanie odpadów zebranych selektywnie do punktów, w których znajdują się zbiorcze pojemniki do segregacji odpadów lub przekazywanie podmiotom uprawnionym w wyznaczonych przez nie terminach;

§ 4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania porządku i czystości na części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:

1. usuwanie śniegu i lodu niezwłocznie po ustaniu opadów, przy czym śnieg i lód należy pryzmować poprzez odgarnięcie go w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów;

2. usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, poprzez pryzmowanie w miejscu nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów;

§ 5. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków łącznie:

1) pojazd jest dopuszczony do ruchu i nie obserwuje się wycieków z instalacji,

2) mycie pojazdu nie stanowi wykonywania działalności gospodarczej,

3) mycie pojazdu mechanicznego dokonywane jest na posesji i za zgodą jej właściciela,

4) pojazd myty jest na terenie utwardzonym, przy użyciu środków ulegających biodegradacji, a ścieki trafiają do kanalizacji lub instalacji oczyszczającej wyposażonej w tłuszczownik, bądź też odprowadzane są do gruntu na tej samej posesji;

2. Dopuszcza się prowadzenie drobnych napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości wyposażają nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych w zależności od ilości gromadzonych odpadów lub ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, a wybór pojemników uzgadniają z podmiotem uprawnionym;

2. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w zamykanych i szczelnych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach lub kontenerach;

3. Na terenie nieruchomości stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 0,11 m3 ;

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 0,11 m3 na cztery osoby;

5. Na terenie ulic, placów, skwerów, ciągów spacerowych, obiektów sportowych i przystanków umieszcza się pojemniki o pojemności co najmniej 0,035 m3 .

§ 7. 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki oznaczone następującymi kolorami:

1) zielonym - z przeznaczeniem na szkło kolorowe,

2) białym - z przeznaczeniem na szkło białe ,

3) niebieskim - z przeznaczeniem na makulaturę,

4) żółtym lub pojemnik siatkowy - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

5) brązowym - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

2. Na terenie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie worków do selektywnej zbiórki odpadów, w kolorach odpowiadających pojemnikom o których mowa w ust. 1.

3. Pojemniki do selektywnej zbiórki powinny posiadać oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z pojemnika.

§ 8. 1. Pojemniki na odpady należy ustawić na terenie nieruchomości w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru, nie powodując jednocześnie uciążliwości dla osób trzecich;

2. Kosze uliczne należy ustawiać w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, przy przystankach komunikacyjnych, na terenach zielonych oraz na terenach nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, tak by nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w szczególności poprzez:

1) zapewnienie szczelności pojemników,

2) zabezpieczenie przed roznoszeniem odpadów przez wiatr i zwierzęta,

3) utrzymywanie pojemników oraz miejsca ustawienia pojemników w czystości;

2. Przedsiębiorcy, którzy na podstawie umowy zawartej z Gminą Kąty Wrocławskie wykonują zadania gminne polegające na utrzymaniu czystości i porządku za terenach publicznych, utrzymują pojemniki na odpady w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym poprzez:

1) utrzymywanie szczelności i zewnętrznej formy pojemnika nadanej przez producenta;

2) zabezpieczanie przed korozją i utrzymywanie estetycznego wyglądu;

3) dezynfekowanie w miarę potrzeb

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Odpady komunalne usuwane są z terenu nieruchomości w uzgodnione z podmiotem uprawnionym stałe dni tygodnia, nie rzadziej niż raz na tydzień.

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy opróżniać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

3. Kosze uliczne należy opróżniać nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione, w terminie podanym przez podmiot uprawniony, na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości lub dostarczone do oznakowanego kontenera przeznaczonego do tego celu.

5. Zużyte baterie należy dostarczać do oznakowanych pojemników zlokalizowanych na terenie gminy, zużyte akumulatory należy przekazywać podmiotom uprawnionym do ich zbierania lub recyklingu.

6. Przeterminowane leki należy dostarczać do oznakowanych pojemników zlokalizowanych w aptekach na terenie gminy.

7. Odpady budowlane poza granicami placu budowy należy gromadzić w osobnych pojemnikach, udostępnionych przez podmioty uprawnione. Zabrania się gromadzenia odpadów budowlanych i innych nieczystości powstających podczas remontów w miejscach do tego nieprzystosowanych.

8. Usuwanie odpadów budowlanych winno się odbywać niezwłocznie po zapełnieniu pojemnika. Zabronione jest usuwanie odpadów remontowych zmieszanych z innymi odpadami.

9. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Rozdział 5.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów

§ 11. 1. Ustala się maksymalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do trwałego składowania :

1) do roku 2013 - nie więcej niż 50%,

2) do roku 2020 - nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995

2. Obowiązek ustalony w ust. 1 realizują podmioty uprawnione.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami

§ 12. Odpady wielkogabarytowe, gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny poza wyznaczonymi terminami odbioru należy dostarczać do punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów lub przekazać podmiotowi uprawnionemu na podstawie indywidualnego zlecenia.

§ 13. Odpady ulegające biodegradacji należy dostaczać do punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów.

Rozdział 7.
Obowiązki i wymagania ciążące na osobach utrzymujących zwierzęta domowe.

§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują i szkody przez nie wyrządzone.

§ 15. Ustala się następujące obowiązki w stosunku do właścicieli wszystkich zwierząt domowych:

1. stały i skuteczny dozór nad posiadanymi zwierzętami;

2. nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i na tereny rekreacyjne a w szczególności na place zabaw z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., przy czym postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników;

3. wyprowadzanie psów na smyczy, a psów ras uznanych za agresywne, psów dużych, lub zachowujących się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu, wyłącznie przez osoby dorosłe;

4. usuwanie przez właścicieli lub opiekunów zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, parkingach, terenach zielonych itp., przy czym nieczystości te, umieszczone w szczelnych torbach mogą być wrzucane do pojemników na odpady komunalne;

5. utrzymywanie zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych nie może stanowić uciążliwości dla pozostałych mieszkańców;

6. zwolnienie psa ze smyczy, ale z założonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia,

7. zwolnienie psa ze smyczy i bez kagańca jest dozwolone wyłącznie w przypadku niedużych psów i w miejscach nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia;

8. dopuszcza się spuszczanie psa z uwięzi na terenie nieruchomości właściciela pod warunkiem, że nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający psu wydostanie się na zewnątrz ;

9. wyposażenie psa w obroże z identyfikatorem, zawierającym imię, nazwisko i adres właściciela psa.

§ 16. Na terenie Miasta Kąty Wrocławskie na ulicach: Rynek i przyległych tj. Sikorskiego, Świdnicka, Okulickiego, Kościuszki, Barlickiego, Norwida, Kościelna, Strażacka zabrania się prowadzenia hodowli i rozmnażania psów ras uznanych za agresywne.

Rozdział 8.
Wymagania dotyczące hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i zwartej oraz innej przeznaczonej na funkcje mieszkaniowe, a nie związanej z produkcją rolniczą zakazuje się prowadzenia hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich;

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej zakaz okreslony w ust. 1 nie dotyczy królików, drobiu i gołębi;

3. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta o których mowa w ust. 2 na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej obowiązani są spełnić następujące wymagania:

1) teren, gdzie utrzymywane są zwierzęta gospodarskie powinien być ogrodzony w sposób uniemożliwiający ich wydostanie oraz uwolnienie przez osoby nieuprawnione;

2) za wyjątkiem gołębi zwierzęta nie mogą być wypuszczane poza teren ogrodzony;

3) teren i pomieszczenia przeznaczone do utrzymywania zwierząt powinny być utrzymywane w czystości, a odpady pochodzące z hodowli winny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu szczelnych pojemnikach lub miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu i w sposób nie powodujący uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 18. Na terenie Miasta Kąty Wrocławskie zabrania się utrzymywania i hodowania zwierząt gospodarskich w tym drobnego inwentarza na ulicach:

1. Rynek i przyległych tj. Sikorskiego, Świdnicka, Okulickiego, Kościuszki, Barlickiego, Norwida, Kościelna, Strażacka;

2. Na ogródkach położonych na działce Nr 11 AM-21 przy boisku sportowym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu;

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 19. 1. Nakłada się obowiązek wykonywania deratyzacji w okresie wiosny i jesieni na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym, bliźniaczym i szeregowym może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

3. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą szczurów Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie określi, poprzez zarządzenie, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 20. Wykonanie uchwały oraz bieżące prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowień "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 21. Naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej uchwały podlega karze zgodnie z rozdziałem 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 22. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr LIV/390/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Uchwała Rady Miejskiej Nr III/18/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich


Adam Klimczak


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666) w art. 107 dokonuje zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. w Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) nadając nowe brzmienie art. 4 ust 2 pkt. 1 lit. a, rozszerzając zawarty w przepisie upoważniającym zakres spraw przewidzianych do uregulowania w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o określenie szczegółowych zasad prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów. W przypadku zmiany treści przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym, przyjmuje się że akt ten traci moc obowiazującą z dniem wejścia w życie ustawy zmianiającej treść przepisu upoważniającego. Wobec powyższego należy przyjąć nowy regulamin, który zawiera przepisy dotychczasowe i dodatkowo przepisy regulujące selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Buchta

Specjalista ds. leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »