| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.112.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 11 lutego 2011r.

stwierdzające nieważność § 12 uchwały Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 stycznia 2011 r. Nr IV/15/11 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Niemcza i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

stwierdzam nieważność

§ 12 uchwały Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 stycznia 2011 r. Nr IV/15/11 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Niemcza i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

uzasadnienie

Rada Miejskiej w Niemczy na sesji w dniu 28 stycznia 2011 r. podjęła uchwałę nr IV/15/11 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Niemcza i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

Badana uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 7 lutego 2011 r.

W toku badania legalności uchwały z 28 stycznia 2011 r. nr IV/15/11 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Niemcza i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, organ nadzoru stwierdził, że podejmując przedmiotową uchwałę Rada Miejska w Niemczy naruszyła prawo w sposób istotny: - w § 12 ponieważ przekroczyła kompetencję zawartą w art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy finansach publicznych, czym Rada naruszyła art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Rada Miejska w Niemczy, mocą niniejszej uchwały, na podstawie delegacji ustawowej art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, uregulowała szczegółowe zasady i tryb stosowania ulg polegających na umarzaniu, odraczaniu terminu płatności oraz rozkładaniu na raty należności pieniężnych przypadających Gminie lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg. Zgodnie z przywołanym przepisem ustawy o finansach publicznych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg.

W § 12 uchwały postanowiono, że kierownicy jednostek podległych i administrator zasobu komunalnego przedstawiają Burmistrzowi Niemczy sprawozdania dotyczące zakresu ulg, udzielonych w trybie określonym niniejszą uchwałą.

Treść zakwestionowanego paragrafu uchwały wykracza poza zakres upoważnienia zawartego w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż ze wskazanej kompetencji nie wynika możliwość nakładania na organ wykonawczy, ani na kierowników podległych mu jednostek organizacyjnych i administratorów zasobu komunalnego obowiązków sprawozdawczych. Zakres spraw przekazanych przez ustawodawcę do regulacji przez radę gminy dotyczy określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności cywilnoprawnych. Natomiast w zakresie tym nie mieści się określanie obowiązków sprawozdawczych. Organowi stanowiącemu gminy zatem przyznane zostało określone uprawnienie, a tymczasem Rada przekroczyła normę kompetencyjną stanowiąc w zakresie nie objętym przepisem kompetencyjnym, co należy zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa.

Ponadto, zdaniem Organu Nadzoru zaznaczyć należy, że ewentualne ustalenie obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych czy administratorów zasobu komunalnego związanych ze sporządzaniem sprawozdań Burmistrza należy do kompetencji Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta). Wedle bowiem przepisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 33 ustawy o samorządzie gminnym), wójt jest kierownikiem urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Z kolei art. 7 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych wykonuje wójt. Z przywołanych przepisów wynika, iż władztwo organizacyjne nad aparatem pomocniczym organów gminy, określone przez ustawodawcę jako kierownictwo, sprawuje wójt. Z tego tytułu wykonuje on za urząd, jako pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że żaden inny podmiot (poza dopuszczalnymi wyjątkami) nie może dokonywać czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników samorządowych.

Regulacja zakwestionowanego § 12 uchwały stanowi wykroczenie poza przekazaną Radzie kompetencję zawartą w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, co stanowi istotne naruszenie prawa i skutkuje jego nieważnością.

Rada Gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia ustawowego udzielonego jej przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a w ramach udzielonej jej delegacji nie może wykraczać poza granice przyznanej kompetencji. Zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Przytoczony przepis Ustawy Zasadniczej wymaga, aby akty prawa miejscowego wydane były na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Oznacza to, że do wydania aktu prawa miejscowego wymagane jest zawarte w ustawie odrębne upoważnienie konkretnego organu do uregulowania w określonej formie danego zakresu spraw. Zakwestionowany § 12 uchwały narusza także zasady techniki prawodawczej określone w § 143 w związku z § 115 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100 poz. 908). W myśl tych przepisów, w uchwale zamieszcza się tylko przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym (upoważnieniu ustawowym). Przepisy załącznika precyzują zatem ogólną zasadę konstytucyjną, z której wynika konieczność istnienia upoważnienia ustawowego do podejmowania aktów normatywnych przez radę. Przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Niemczy jest aktem prawa miejscowego i stosuje się do niej wszystkie przytoczone przepisy. Przekroczenie przez radę gminy kompetencji stanowi istotne naruszenie prawa.

Powyższe, zdaniem Organu Nadzoru, czyni zasadnym stwierdzenie nieważności wskazanego w sentencji zapisu uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Organu Nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski


Aleksander Marek Skorupa

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »