| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/216/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) oraz art.2 ust.1 i art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w następującym brzmieniu:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391),

2) Mieście - należy przez to rozumieć tereny położone w granicach administracyjnych Kostrzyna nad Odrą.

2. Pojęcia i definicje użyte w treści Regulaminu pozostają w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) z dnia 21 kwietnia 2001r. o odpadach,

3) z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

4) z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

5) z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

§ 3. 1. Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku odbierane z terenu Miasta odpady są transportowane do instalacji ich przetwarzania lub na składowiska przewidziane dla Regionu Centralnego Województwa Lubuskiego.

2. Ze względów ekonomicznych i logistycznych zmieszane odpady komunalne z terenu Miasta mogą być dostarczane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady do prowadzonej przez Celowy Związek Gmin CZG-12 bazy przeładunkowej w Krześniczce.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie zarządzanych przez siebie nieruchomości w szczególności poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości we własne lub udostępnione przez przedsiębiorcę odbierającego odpady pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 5 oraz utrzymanie ich w stanie czystości,

2) przygotowanie i utrzymywanie w czystości miejsc ustawienia pojemników na odpady komunalne i ich najbliższego otoczenia oraz zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do punktu ustawienia pojemników na odpady komunalne,

3) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie odpadów przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w sposób opisany w Rozdziale 3,

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (ciągów pieszych, dróg) w sposób obejmujący:

a) uprzątanie mechaniczne lub ręczne na szerokości umożliwiającej swobodne przejście,

b) usunięcie lodu za pomocą prawnie dopuszczonych do tego celu środków chemicznych,

5) uprzątnięcie nieczystości wskazanych w pkt 4 powinno nastąpić w sposób uniemożliwiający przedostanie się stosowanych środków chemicznych do systemu korzeniowego roślin,

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych.

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice przebiegają po obrysie budynków, korzystający z części nieruchomości sąsiednich mają obowiązek utrzymywania tych części nieruchomości sąsiednich w czystości i porządku.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi dopuszczalne jest na terenach niesłużących do użytku publicznego, jeżeli powstające ścieki odprowadzone będą do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

2. Dokonywanie drobnych napraw, wymiany kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów eksploatacyjnych poza warsztatami samochodowymi dozwolone jest tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie jest to uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami.

Rozdział 3.
ZASADY OGÓLNE

W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW

§ 6. 1. Wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Miasta obowiązuje selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papieru,

2) metalu,

3) tworzywa sztucznego,

4) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,

5) opakowań wielomateriałowych,

6) ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych,

7) wielkogabarytowych,

8) niebezpiecznych, w tym przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po farbach, emulsjach, lakierach, rozcieńczalnikach, silikonach, klejach, piankach poliuretanowych, wszelkich artykułach chemii budowlanej i domowej oraz opakowania po środkach ochrony roślin, chwastobójczych i owadobójczych,

9) budowlano-remontowych i rozbiórkowych,

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

11) zużytych opon.

2. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w pojemnikach lub workach określonych w rozdziale 5.

3. Pojemniki lub worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów powinny być umieszczone w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4. Dopuszcza się wyznaczenie miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych wspólnego dla kilku budynków mieszkalnych.

§ 7. Posiadacze odpadów niebezpiecznych są zobowiązani do wydzielenia ich ze strumienia odpadów komunalnych poprzez:

1. Przekazanie przeterminowanych leków do specjalistycznych pojemników znajdujących się na terenie Miasta.

2. Przekazanie zużytych baterii i akumulatorów do specjalistycznych pojemników znajdujących się między innymi w punkcie selektywnej zbiórki odpadów lub do sklepów i szkół posiadających odpowiednie pojemniki.

3. Dostarczenie opakowań po farbach, emulsjach, lakierach, rozcieńczalnikach, silikonach, klejach, piankach poliuretanowych, wszelkich artykułach chemii budowlanej i domowej oraz po środkach ochrony roślin, chwastobójczych i owadobójczych do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub uzgodnienie z odbierającym odpady terminu i sposobu ich przekazania.

4. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1) do sklepu w którym został zakupiony sprzęt tego samego rodzaju,

2) do punktu selektywnej zbiórki odpadów,

3) przedsiębiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie na zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w wyznaczonym do tego celu miejscu.

5. Sposób pozbycia się innych nie wymienionych w ustępach 1 - 4 odpadów niebezpiecznych właściciel nieruchomości uzgadnia z odbierającym odpady lub z punktem selektywnej zbiórki odpadów.

§ 8. 1. Zabrania się wyrzucania odpadów powstałych na nieruchomości do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli.

2. Niedozwolone jest umieszczanie w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych gorącego popiołu, żużla, śniegu, lodu, odpadów remontowo - budowlanych i rozbiórkowych, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, opon, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, odpadów medycznych i weterynaryjnych i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej innych niż komunalne.

3. Zabronione jest wyrzucanie do pojemników na papier i do pojemników na odpady opakowaniowe: opakowań z zawartością (np. żywności, wapna, cementu, itp.), kalki technicznej, prospektów foliowanych i lakierowanych katalogów.

4. Zabrania się wrzucania do pojemników na opakowania szklane: ceramiki (w tym porcelany, naczyń typu arco, talerzy, doniczek), luster, szyb samochodowych, szkła budowlanego (np. szyb okiennych, szkła zbrojonego) oraz szklanych opakowań z pozostałościami zawartości po substancjach farmaceutycznych lub chemicznych.

5. Wrzucanie do pojemników przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych: tworzyw pochodzenia medycznego, opakowań i butelek po olejach i smarach technicznych, puszek i pojemników po farbach i lakierach oraz opakowań po środkach chwastobójczych, ochrony roślin i owadobójczych jest niedozwolone.

6. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzgodnieniu

z właścicielem lub zarządcą drogi.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 9. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są we wszystkich rodzajach zabudowy co najmniej 1 raz w tygodniu.

2. Odpady podlegające selekcji odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu z zastrzeżeniem ust.4.

3. Częstotliwość o której mowa w ust 2 dotyczy następujących rodzajów odpadów:

1) tworzyw sztucznych,

2) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,

3) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru i metali,

4) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

4. Selektywnie zbierane i przekazywane do odbioru są

1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych - minimum 1 raz w tygodniu,

b) z pensjonatów, hoteli, moteli, ośrodków wypoczynkowych itp. - minimum 1 raz w tygodniu,

c) ze straganów warzywniczych oraz małych kiosków spożywczych - minimum 2 razy w tygodniu,

d) z pozostałych nieruchomości - w zależności od wielkości pojemników nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu poza sezonem letnim i co najmniej 2 razy w tygodniu w sezonie letnim (przy czym przez sezon letni rozumie się okres od 1 czerwca do 30 września),

2) odpady niebezpieczne odbierane są na bieżąco w godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów,

3) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oraz niekompostowane w obrębie nieruchomości odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, zieleńców i parków będą odbierane na indywidualne telefoniczne lub pisemne zgłoszenie złożone u przedsiębiorcy lub na bieżąco w godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów.

5. Odpady wymienione w ust. 3 pkt 4 mogą być także dostarczane indywidualnie przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach jego funkcjonowania.

§ 10. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca ich odbioru.

Rozdział 5.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARUNKI ICH ROZMIESZCZANIA, UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 11. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych służą:

1) na drogach publicznych kosze uliczne o pojemności od 30 do 75 dm3,

2) na nieruchomościach znormalizowane (zgodnie z normą EN-840 pojemniki na odpady o pojemności 60 dm3, 120 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 1100 dm3lub worki o pojemności od 60 do 160dm3, pojemniki typu dzwon i pojemniki siatkowe o minimalnej pojemności 1,5 m3przystosowane go rozładunku dźwigiem bocznym (tzw. HDS) oraz kontenery na odpady budowlane o pojemności do 25 m3.

2. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych 25 dm3na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 dm3na każdą nieruchomość, przy czym dla budynków ogrzewanych paliwem stałym 40 dm3na mieszkańca,

2) dla wszelkiego typu szkół 3 dm3na każdego ucznia i pracownika,

3) dla żłobków i przedszkoli 3 dm3na każde dziecko i pracownika,

4) dla lokali handlowych 50 dm3na każde 100 m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 dm3na lokal,

5) dla punktów handlowych poza lokalem 10 dm3na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 dm3na każdy punkt,

6) dla lokali gastronomicznych 10 dm3na jedno miejsce konsumpcyjne, także w tzw. "ogródkach" zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 dm3na lokal,

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik lub worek 120 dm3,

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 60 dm3na każdych 10 pracowników,

9) dla hoteli, moteli, pensjonatów, domów opieki, szpitali, internatów, akademików 20 dm3na jedno łóżko,

10) dla ogródków działkowych 10 dm3na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 dm3poza tym okresem,

11) dla targowisk 30 dm3na każdy punkt handlowy.

3. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych, w tym na przystankach komunikacji zbiorowej, powinna odpowiadać faktycznym potrzebom wynikającym z natężenia ruchu pieszego.

§ 12. Określa się rodzaje i pojemność worków oraz pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1. Pojemność worków winna wynosić od 60 dm3do 160 dm3.

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę,

2) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe metalowe oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

3) zielony - z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane,

4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

3. Pojemniki do selektywnej zbiórki poszczególnych odpadów winny być w tych samych kolorach lub oznakowane takimi samymi kolorami (o powierzchni co najmniej 550 cm2dla pojemników o pojemności do 240 dm3i co najmniej 1100 cm2dla pojemników o pojemności większej niż 240 dm3) co wymienione w ust. 2 worki.

4. Ilość i pojemność pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z danej nieruchomości powinna być dobrana w sposób uniemożliwiający ich przepełnienie między kolejnymi cyklami odbioru.

5. Selektywne zbieranie odpadów zielonych w zabudowie jednorodzinnej i na terenie ogrodów może być realizowane poprzez ich składowanie w przydomowych kompostownikach.

6. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym i dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w sposób nieutrudniający ruchu pieszych lub pojazdów.

7. Wyselekcjonowane odpady remontowo - budowlane i rozbiórkowe muszą być złożone w kontenerach w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości oraz niepowodujący utrudnień w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 6.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI

§ 13. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych zobowiązany jest do jego opróżniania nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

§ 14. Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych musi się odbywać zgodnie z ich instrukcją eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na 3 lata.

§ 15. Zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 16. Każdy, kto utrzymuje zwierzę domowe, zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także do zapewnienia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, w tym nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 17. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązany jest do:

1) prowadzenia psów na uwięzi, a w przypadku psów rasy uznanej za agresywną dodatkowo w kagańcu. Zwolnienie zwierzęcia z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, na których nie ma zakazu, a właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem,

2) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników).

§ 18. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

Rozdział 8.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ ORAZ OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 19. 1. Na terenie Miasta hodowla zwierząt gospodarskich dopuszczalna jest, z zastrzeżeniem ust.2, w obrębie: Osiedla Warniki, Osiedla Drzewice i Osiedla Szumiłowo.

2. Dopuszcza się utrzymywanie kur, królików i pszczół, na terenach ogrodów działkowych, przy zachowaniu warunków określonych w regulaminach pracowniczych lub rodzinnych ogrodów działkowych oraz na terenach niezurbanizowanych w odległości co najmniej 200 m od zabudowy mieszkaniowej.

§ 20. 1. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z przepisami prawa,

2) przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

3) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości,

4) do lokalizacji uli w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia, a w szczególności:

a) o ile to możliwe ustawienia uli w odległości co najmniej 10 m od uczęszczanych dróg, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych a także od podwórza i ogrodu innego użytkownika,

b) w przypadku lokalizacji uli w odległości 3-10 m od granicy działki miejsce ustawienia uli należy lokalizować w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiedniej,

c) ule z trzech stron powinny posiadać ekran z zieleni lub inną zasłonę o wysokości co najmniej 3 m, a wylotki mieć skierowane do wnętrza działki.

2. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych oraz pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

3. Wybiegi lub miejsca wypasu zwierząt winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierząt poza ich obręb.

§ 21. Zabrania się wprowadzania zwierząt gospodarskich na wypas lub wybieg na tereny przeznaczone do użytku publicznego, poza przypadkami dotyczącymi organizacji wystaw.

§ 22. 1. Wprowadza się na obszarze Miasta obowiązek corocznej deratyzacji wszystkich nieruchomości w niżej wymienionych terminach:

1) od dnia 20 marca do 20 kwietnia - termin wiosenny,

2) od dnia 15 października do 15 listopada - termin jesienny.

2. Poza terminami wymienionymi w ust. 1 deratyzację należy przeprowadzić także każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na nieruchomości.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23. Traci moc obowiązującą uchwała Nr XXIII/179/12 Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Tadeusz Łysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »