| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/3/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (D. U. Nr 149 poz. 887, Nr 288, poz. 1690) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887z późn. zm.);

2) dziecko - dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę pełnoletnią, o której mowa w art. 37 ustawy, przebywającą w pieczy zastępczej;

3) piecza zastępcza - zapewnienie dziecku opieki i wychowania w formie rodzinnej lub instytucjonalnej , gdy rodzice dziecka nie mogą opieki takiej zapewnić,

4) rodzinna piecza zastępcza - opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej funkcjonującej w formie przewidzianej ustawą lub w rodzinnym domu dziecka;

5) instytucjonalna piecza zastępcza - opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

6) dochód - dochód ustalony zgodnie z art. 6 ust. 3 i ust. 4 oraz z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

7) kryterium dochodowe - kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 6, waloryzowane zgodnie z zasadami ustalonymi w tej ustawie,

8) opłata - opłatę ponoszoną przez osobę zobowiązaną za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej;

9) osoby zobowiązane - rodziców biologicznych lub adopcyjnych dziecka przebywającego w pieczy zastępczej , także rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została ograniczona lub zawieszona, osoby dysponujące dochodem dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz osoby pełnoletnie przebywające w pieczy zastępczej, gdy brak jest możliwości uzyskania opłaty od rodziców.

§ 3. 1. Wysokość opłaty, odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty, ustala się w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Zduńskowolskiego lub z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

2. Umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje w drodze decyzji administracyjnej z urzędu lub na wniosek osoby/ osób zobowiązanych.

3. Wydając decyzję uwzględnia się niniejsze zasady, biorąc pod uwagę sytuację dochodową, zdrowotną, rodzinną i majątkową osoby zobowiązanej, ustaloną na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji, oświadczeń składanych przez wnioskodawcę lub dokumentów przedkładanych przez te osobę.

§ 4. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku, gdy rodzic dziecka jest niepełnoletni, do czasu uzyskania przez rodzica biologicznego pełnoletności.

§ 5. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić, jeżeli dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy 200% kryterium dochodowemu.

2. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1 można odstąpić całkowicie od obowiązku ponoszenia opłaty przez osoby zobowiązane, u których w rodzinie występuje jedna z następujących okoliczności:

1) osoba zobowiązana nie osiąga żadnego własnego dochodu i pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu;

2) osoba zobowiązana reguluje zobowiązania alimentacyjne wobec dziecka, co zostaje potwierdzone stosownym dokumentem;

3) osoba zobowiązana korzysta sukcesywnie z pomocy społecznej, co stanowi jej podstawowe źródło utrzymania;

4) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub w innej instytucji całodobowo świadczącej utrzymanie i ponosi z tego tytułu odpłatność;

5) osoba zobowiązana ponosi opłatę za pobyt dziecka lub innych członków rodziny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych i placówkach pomocy społecznej;

6) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

7) w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych osoba zobowiązana poniosła straty materialne;

8) osoba zobowiązana wychowuje samotnie dziecko;

9) w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba lub inne przesłanki uzasadniające odstąpienie od ustalenia opłaty.

3. Od wydania decyzji o obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej odstępuje się w przypadku, gdy nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat.

4. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić na czas określony, jednak nie dłuższy niż na okres 1 roku.

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odroczyć termin płatności opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

2. Odroczenie terminu płatności może nastąpić, gdy:

1) długotrwała lub ciężka choroba w rodzinie osoby zobowiązanej i ponoszone w związku z tym wydatki na leczenie, znacznie ograniczyły możliwości finansowe zobowiązanego,

2) osoba zobowiązana doznała straty materialnej wskutek klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, co znacznie pogorszyło jej sytuację finansową,

3) osoba zobowiązana przebywa w areszcie lub w zakładzie karnym i nie uzyskuje tam dochodów,

4) inna szczególnie trudna sytuacja życiowa osoby zobowiązanej uniemożliwia aktualnie ponoszenie opłaty.

3. Odroczenie terminu płatności z przyczyn wskazanych wyżej może nastąpić wyłącznie na wniosek osoby zobowiązanej i na podstawie dokumentów uzasadniających taki wniosek.

4. Odroczenie terminu płatności opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić maksymalnie na okres 1 roku. Po upływie tego terminu ustalona wcześniej opłata jest egzekwowana, jeżeli nie zachodzą inne przesłanki do odstąpienia od dochodzenia opłaty.

5. W okresie odroczenia terminu płatności nie nalicza się odsetek od ustalonej opłaty.

6. Na uzasadniony wniosek osoby zobowiązanej ustalona opłata może być wnoszona w ratach. Decyzja ustalająca opłatę określa wysokość poszczególnych rat, terminy ich wnoszenia oraz konsekwencje nieterminowego regulowania tak rozłożonej opłaty.

§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można umorzyć w całości lub w części, łącznie z odsetkami ustaloną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

2. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek lub z urzędu, gdy:

1) dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy 200% kryterium dochodowemu,

2) dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekroczy 200% kryterium dochodowemu i u osoby zobowiązanej wystąpi jedna z niżej wymienionych okoliczności:

a) osoba zobowiązana dotknięta jest bezdomnością, długotrwałym bezrobociem, przewlekłą bądź nieuleczalną chorobą, ubóstwem, jest osobą uzależnioną od alkoholu lub narkotyków;

b) osoba zobowiązana jest osobą niepełnosprawną z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i utrzymuje się wyłącznie z renty socjalnej lub zasiłku pielęgnacyjnego;

c) osoba zobowiązana jest osobą ubezwłasnowolnioną i nie posiada dochodu wystarczającego na ponoszenie opłaty bez uszczerbku dla jej bytu;

d) osoba zobowiązana utraciła dochód;

e) osoba zobowiązana samotnie wychowuje dziecko;

f) w rodzinie osoby zobowiązanej występuje wielodzietność, a żądanie zwrotu opłaty skutkować będzie znacznym pogorszeniem sytuacji materialnej i bytowej tej rodziny;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności,

4) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr VII/48/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej i całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego


Krzysztof Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »