| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10/40/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 22 marca 2012r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 8. Józefa Lucyna Michejda
2. Beata Kaczmarek 9. Agnieszka Kamyczek-Maszewska
3. Ewa Śpionek 10. Grażyna Kos
4. Iwona Kopczyńska 11. Barbara Polowczyk
5. Anna Kaźmierczak 12. Małgorzata Michałek
6. Wojciech Newereńczuk 13. Roman Drozdowski
7. Paweł Jaśkiewicz 14. Paweł Dobrzyński

Po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2012 roku Uchwały Nr XX/153/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 5 marca 2012 roku, działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
Kolegium uchwala, co następuje:

z powodu sprzeczności z prawem tj. art.60 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 /Dz. U. Nr 45 poz.235 ze zm./ stwierdza się nieważność Uchwały Nr XX/153/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.
UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2012 roku doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Uchwałę Nr XX/153/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na posiedzeniu w dniu 22 marca 2012 roku zbadało przedmiotową uchwałę i stwierdziło, że badaną uchwałą wprowadzono zmiany w załączniku Nr 1 Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie. Załącznik ten opatrzono nazwą "Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej". Badana uchwała zmienia paragraf 4 tego załącznika w ten sposób, że:
1) ust. 1 paragrafu 4 otrzymał brzmienie: "żłobkom prowadzonym przez podmioty inne niż gmina Miasto Bełchatów może być udzielona, na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Miasto Bełchatów dotacja w wysokości do 100 % ustalonych w budżecie Miasta Bełchatowa wydatków bieżących, pomniejszonych o wpłaty rodziców z tytułu opłaty za pobyt i opłaty za wyżywienie, na jedno dziecko w Żłobku Miejskim prowadzonym przez gminę Miasto Bełchatów."
2) ust. 2 paragrafu 4 otrzymał brzmienie: "Gmina Miasto Bełchatów podmiotom prowadzącym kluby dziecięce, w przypadku nie prowadzenia przez gminę Miasto Bełchatów klubu dziecięcego, może udzielić na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Miasto Bełchatów, dotacji w wysokości 40 % ustalonych w budżecie Miasta Bełchatowa wydatków bieżących, pomniejszonych o wpłaty rodziców z tytułu opłaty za pobyt i opłaty za wyżywienie, na jedno dziecko w Żłobku Miejskim prowadzonym przez gminę Miasto Bełchatów".
3) dodano do paragrafu 4 ust. 4 w brzmieniu: "Każdorazowo dla danego roku budżetowego Prezydent Miasta Bełchatowa ustali kwotę dotacji, o której mowa w ust.1, 2 i 3 w oparciu o środki zabezpieczone w budżecie Miasta Bełchatowa na ten cel oraz na podstawie uzyskanej od podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy, uprawniony do otrzymania dotacji, informacji o liczbie dzieci korzystających ze żłobka lub klubu dziecięcego, według stanu na dzień 1 stycznia roku udzielenia dotacji".
Art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 /Dz. U. Nr 45, poz.235 ze zm./ w ust. 1 stanowi, że podmioty, o których mowa w art.8 ust.1 /tj. m. in. osoby fizyczne i prawne/, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy.
Tamże w ust. 2 postanowiono, że wysokość i zasady ustalania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, określa rada gminu w drodze uchwały.W wyniku porównania przedstawionego wyżej stanu prawnego ze stanem wynikającym z badanej uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie, stwierdza się, że Rada Miejska w Bełchatowie nie określiła wysokości dotacji celowej lecz określiła jej górną dopuszczalną granicę, do której to granicy Prezydent Miasta może określić wysokość dotacji. Taka regulacja uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie pozostawiając faktyczną czynność określenia wysokości dotacji Prezydentowi Miasta pozostaje w sprzeczności z cytowanym wyżej postanowieniem art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.Również regulacje ust. 1 i 2 wykluczające możliwość ustalania wysokości dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych w oparciu o ilość dzieci objętych opieką a nie zamieszkałych na terenie gminy Miasto Bełchatów narusza postanowienia art. 60 ust.2 cytowanej ustawy.
Uwzględniając powyższe naruszenia prawa postanowiono orzec, jak w sentencji.
Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu w terminie 30 dni od daty doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »