| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/46/2015 Rady Gminy Bełchatów

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Bełchatów w roku 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2 i 4 pkt 1 lit. a) oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy Bełchatów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej.

§ 2. Ustala się zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Bełchatów na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej ujęte w "Regulaminie przyznawania dotacji z budżetu Gminy Bełchatów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2015", stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów


Jacek Ludwiczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/46/2015
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 24 lutego 2015 r.

Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Bełchatów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2015
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, dotacji za zrealizowane przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bełchatów.

2. Dotacje celowe mogą być udzielane na inwestycje, które mają na celu poprawę stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych nieoczyszczonych ścieków socjalno - bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowanie ścieków na obszarze dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

3. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu części poniesionych kosztów za udokumentowaną realizację w/w zadania, po jego zakończeniu.

4. Wnioskodawca tylko jeden raz może uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Bełchatów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla danej nieruchomości.

5. Dotowaniu nie podlegają:

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane w miejscowościach lub częściach miejscowości, które zostały ujęte w planach budowy sieci kanalizacyjnej; z zastrzeżeniem przypadków zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie indywidualnej decyzji Dotującego;

2) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;

3) same koszty robocizny i montażu, bez zakupu urządzeń;

4) koszty sporządzonej dokumentacji;

5) koszty budowy samej sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;

6) koszty żwiru i piasku.

6. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).

7. Przydomowa oczyszczalnia ścieków może zostać podłączona do dwóch lub więcej budynków, natomiast o dofinansowanie może ubiegać się tylko osoba wskazana w zawartym porozumieniu stron.

8. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 roku. Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Bełchatów na dotację celową na przydomowe oczyszczalnie ścieków na dany rok budżetowy.

9. Kolejność przyznawania dotacji następować będzie według daty wpływu wniosków do Urzędu Gminy w Bełchatowie.

Warunki otrzymania dotacji.

§ 2. 1. Dotację mogą uzyskać podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości; jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację zbiornika bezodpływowego;

2) nie posiadają żadnych zadłużeń finansowych wobec Gminy Bełchatów.

2. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Bełchatowie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

3. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2 należy dołączyć:

1) potwierdzoną kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych;

2) mapkę sytuacyjna z wyrysowanym projektem umowy;

3) Zobowiązanie o dostarczeniu kopii pozwolenia na użytkowanie budynku wydane nie później niż
w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację, w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt 2) Regulaminu;

4) potwierdzoną kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność działki, na której zostało zrealizowane przedsięwzięcie. W przypadku działki, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli;

5) dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego wraz z numerem tego rachunku.

4. Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

5. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w Regulaminie, dotujący wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6. Dotacja przysługuje wnioskodawcom, którzy wybudują przydomową oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/d (w ramach zwykłego korzystania z wód - art. 36 ustawy Prawo wodne) i będą ją wykorzystywać przez okres min. 5 lat.

7. Dotacją objęte są urządzenia posiadające certyfikat zgodności, zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).

8. Wnioskodawca, składając pisemny wniosek o dofinansowanie, zobowiązuje się, podpisując stosowne oświadczenie do:

1) likwidacji w ciągu 2 miesięcy od dnia uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, lub/oraz,

2) dostarczenia do Urzędu Gminy w Bełchatowie pozwolenia na użytkowanie budynku wydanego nie później niż w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację, w przypadku osób, gdzie budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji.

§ 3. 1. Wójt powołuje Komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków.

2. Złożone wnioski podlegać będą komisyjnej weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w Regulaminie. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o dofinansowanie.

3. Zadaniem Komisji jest:

1) sprawdzanie zgodności złożonych wniosków z wymaganiami niniejszego regulaminu;

2) Komisja na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji, powiadamiając telefonicznie wnioskodawcę o terminie zawarcia umowy;

3) przeprowadzenie wizji w terenie po przedstawieniu przez Wnioskodawcę dokumentów rozliczeniowych.

4. Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie określonym w § 1 ust. 9. Po pozytywnej opinii Komisji ds. rozpatrywania wniosków następuje spisanie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Bełchatów.

5. Podstawą przekazania dotacji ze środków budżetu Gminy Bełchatów jest wywiązanie się
z warunków zawartej umowy.

6. Umowa określa w szczególności:

1) dane osobowe podmiotów zawierających umowę;

2) przedmiot umowy;

3) wysokość dotacji;

4) prawa i obowiązki Dotowanego;

5) czas realizacji budowy;

6) zasady zwrotu dotacji;

7) warunki rozwiązania/ wypowiedzenia umowy;

8) postanowienia końcowe.

7. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni może uzyskać dotację w wysokości nie przekraczającej 50 % kosztu całkowitego (zakup wraz z montażem oczyszczalni) udokumentowanego na podstawie faktur, lecz nie więcej niż:

1) 3.500,00 zł dla wnioskodawcy oczyszczalni obsługującej jedną nieruchomość;

2) 5.000,00 zł dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość, pomnożona przez liczbę nieruchomości przyłączonych do wspólnej oczyszczalni.

8. Kwota dofinansowania obliczana będzie według następującego wzoru:

całkowity faktycznie poniesiony koszt oczyszczalni (brutto) x 50 % / liczbę nieruchomości przyłączonych do oczyszczalni = kwota dotacji dla dotowanego.

9. Dotacja zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wnioskodawcy, załączony do wniosku po złożeniu w Urzędzie Gminy w Bełchatowie:

1) pisma informującego o zakończeniu budowy oraz o możliwości odbioru komisyjnego wybudowanej oczyszczalni;

2) dokumentów świadczących o poniesionych kosztach dotyczących wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków (m.in. faktur);

3) kopi atestów na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną;

4) oświadczenia osoby posiadającej uprawnienia w zakresie branży wodno - kanalizacyjnej, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami sztuki budowlanej.

10. Kwota dotacji wypłacana będzie na wskazany rachunek bankowy osoby ubiegającej się
o dotację po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzeniu przez Komisję pozytywnej wizji w terenie, w terminie do 30 dni od daty sporządzonego protokołu.

11. Kwotę dofinansowania, o której mowa w ust. 8, wylicza się przyjmując wartości brutto udokumentowanych poniesionych kosztów.

Zasady zwrotu dotacji.

§ 4. 1. W ciągu 5 lat od daty przyznania dotacji zastrzega się prawo kontrolowania przez Komisję eksploatacji przydomowej oczyszczalni, na której budowę została udzielona dotacja.

2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez producenta (dostawcę urządzeń).

3. W przypadku nieprzedłożenia kserokopii dokumentu do Urzędu Gminy Bełchatów, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 2) w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku, dotacja podlega zwrotowi.

4. Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania powiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia wypłaty dotacji.

Postanowienia końcowe.

§ 5. 1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego Regulaminu pełni Wójt Gminy Bełchatów.

2. Druki wniosków o przyznanie dotacji będą do pobrania w punkcie obsługi klienta, Referacie Promocji i Zamówień Publicznych (2 piętro, pokój nr 44) Urzędu Gminy w Bełchatowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.ugbelchatow.pl.

3. Wniosek i załączniki składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

4. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego.

5. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.


Załącznik Nr 1 do "Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Bełchatów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2015"


WÓJT GMINY BEŁCHATÓW
WNIOSEK
o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy
na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2015


1. Wnioskodawca...........................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

Telefon kontaktowy....................................................................................................................

Dokument tożsamości....................................... seria.......................... numer..............................

Wydany przez …........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Miejscowość …..........................................................................................................................

Działka ewidencyjna ….............................................................................................................

Działki ewidencyjne podłączone do wspólnej oczyszczalni …...............................................1

Liczba nieruchomościprzyłączonych do oczyszczalni. …………............................................

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością …..................................................................

3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni)

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia

Data rozpoczęcia …................................................

Data zakończenia …................................................

5. Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

….....................................................................................................

Oświadczam, że:

- zapoznałem(-am) się z treścią "Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Bełchatów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2015",

- upoważniam komisję do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków oraz stwierdzenia jej wykonania,

- zlikwiduję w ciągu 2 miesięcy od dnia uruchomienia przydomowej oczyszczalni ściekówistniejący bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne, lub/oraz,

- dostarczę do Urzędu Gminy w Bełchatowie pozwolenia na użytkowanie budynku wydanego nie później niż w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację, (w przypadku osób, gdzie budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego),

- wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji złożonego wniosku.

................................................................

czytelny podpis wnioskodawcy

Załączniki:

1. Potwierdzona kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym przyjętego bez sprzeciwu,

2. Mapka sytuacyjna z wyrysowanym projektem budowy,

3. Zobowiązanie o dostarczeniu kopii pozwolenia na użytkowanie budynku wydane nie później niż w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację , w przypadku osób, o których mowa w §2 ust.7 pkt 2) Regulaminu,

4. Potwierdzona kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność działki, na której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli,

5. Dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego wraz z numerem tego rachunku.

1 W przypadku podłączenia do jednej oczyszczalni ścieków dwóch lub więcej budynków.


Załącznik Nr 2 do "Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Bełchatów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2015"

UMOWA NR ......

zawarta w dniu ............ w Bełchatowie pomiędzy:

Gminą Bełchatów z siedzibą przy ul. Kościuszki 13, 97 - 400 Bełchatów, zwaną w dalszej części umowy "Dotującym" reprezentowaną przez:

Pana Kamila Ładziaka - Wójta Gminy Bełchatów

a ................................................ numer i seria dowodu osobistego ...................... zamieszkałym w...........................................................................,

zwanym/ą w dalszej części umowy "Dotowanym"

Przedmiot umowy.

§ 1. 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Dotowanemu przez Dotującego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania, polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.

2. Dotację, o której mowa w ust. 1 przyznaje się, na podstawie Uchwały Nr ……………. Rady Gminy Bełchatów z dnia ………………. roku w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Bełchatów, na wniosek Dotowanego z dnia ................. roku, na zasadach określonych w "Regulaminie przyznawania dotacji z budżetu Gminy Bełchatów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2015".

Prawa i Obowiązki Dotującego.

§ 2. 1. W celu realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1 Dotujący zobowiązuje się jednorazowo przekazać Dotowanemu w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej środki w wysokości do 50 % kosztu całkowitego (zakup wraz z montażem oczyszczalni), lecz nie więcej niż 3 500, 00 (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) / 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) pomnożone przez liczbę nieruchomości przyłączonych do wspólnej oczyszczalni1, w terminie 30 dni od złożenia dokumentów o których mowa w § 3 ust. 6 i 7 oraz komisyjnym odbiorze przydomowej oczyszczalni ścieków.

2. Kwotę wyliczoną zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1, oraz regulaminem, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, Dotujący przekaże na rachunek Dotowanego w Banku..... Nr …....................................................................... .

3. Kwota dotacji nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji.

4. Dotujący zastrzega sobie prawo kontroli eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków przez okres 5 lat od daty otrzymania dotacji. Kontrolę przeprowadzą osoby upoważnione przez Dotującego.

Prawa i Obowiązki Dotowanego.

§ 3. 1. Dotowany oświadcza, iż oczyszczalnia ścieków zostanie wybudowana w miejscowości ................... dla nieruchomości oznaczonej / oznaczonych jako działka/i ewidencyjna/e ...................., obręb ………………. .

2. Dotowany oświadcza, iż posiada tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa w ust. 1, a jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności oświadcza, iż pozostali właściciele wyrazili na piśmie zgodę na wybudowanie oraz użytkowanie przydomowej oczyszczalni oraz posiada zgodę na likwidację zbiornika bezodpływowego, jeśli takowy istnieje.

3. Dotowany zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków
w terminie do ………………….. .

4. Dotowany zobowiązany jest zrealizować budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, Prawa wodnego oraz Warunkami technicznymi wykonywania przydomowych oczyszczalni ścieków.

5. Dotowany zobowiązuje się do likwidacji istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne (szamba) w ciągu 2 miesięcy od dnia uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków / Dotowany zobowiązuje się do dostarczenia do Urzędu Gminy w Bełchatowie pozwolenia na użytkowanie budynku wydane nie później niż w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację[1]).

6. Dotowany zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Dotującego o terminie zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, celem sporządzenia przez Dotującego protokółu odbioru komisyjnego wybudowanej oczyszczalni. Powiadomienie winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wybudowania oczyszczalni, nie później niż w terminie 30 dni od daty, o której mowa w ust. 3.

7. Dotowany, po zakończeniu przedsięwzięcia, wraz z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 5 zobowiązuje się dostarczyć następujące dokumenty:

1) pismo informujące o zakończeniu budowy oraz o możliwości odbioru komisyjnego wybudowanej oczyszczalni;

2) dokumenty świadczące o poniesionych kosztach dotyczących wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków (m.in. faktur);

3) kopie atestów na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną;

4) oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia w zakresie branży wodno - kanalizacyjnej, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami sztuki budowlanej.

8. Jeżeli Dotowany nie dostarczy dokumentów wskazanych w ust. 3 Dotujący może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

9. Kwota dotacji nie może być przeniesiona przez Dotowanego na osobę trzecią.

10. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przed datą zawarcia niniejszej umowy.

11. Dotowany własnym staraniem i na własny koszt zapewnia nadzór nad prawidłową eksploatacją oczyszczalni i utrzymaniem sprawności technicznej wybudowanej oczyszczalni.

12. Dotowany zobowiązuje się do bieżącej i prawidłowej, zgodnej z instrukcją eksploatacji oczyszczalni, w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie na środowisko glebowe i wody gruntowe oraz nie wpływający ujemnie na korzystanie z nieruchomości sąsiednich.

13. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystywania oczyszczalni do oczyszczania wyłącznie ścieków bytowo-gospodarczych, pochodzących z budynku mieszkalnego i oświadcza, że do oczyszczalni nie będą podłączone ścieki pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej.

Zwrot dotacji.

§ 4. 1. W przypadku niewykorzystania lub niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków pomocy finansowej Dotowany zobowiązany jest do ich zwrotu zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Dotowany obowiązany jest zwrócić dotację również w przypadku:

1) rozmontowania przydomowej oczyszczalni ścieków przed upływem 5 lat od dnia jej odbioru;

2) braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez producenta (dostawcę urządzeń);

3) nieprzedłożenia kserokopii dokumentu do Urzędu Gminy Bełchatów, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy;2

4) nieprzestrzegania postanowień niniejszej umowy.

3. Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania powiększonej
o odsetki ustawowe liczone od dnia wypłaty dotacji.

Rozwiązanie / Wypowiedzenie umowy.

§ 5. 1. Do chwili przyznania dotacji, Strony niniejszej umowy mogą rozwiązać umowę za porozumieniem w każdym czasie.

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Dotującego w razie nienależytego wykonywania przez Dotowanego obowiązków wynikających z umowy oraz Regulaminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, oraz stwierdzenia, że:

1) Dotowany odstąpił od realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy;

2) nie zakończono przedsięwzięcia w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy;

3) nie przedłożono wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7, pomimo wezwania do ich uzupełnienia.

3. Dopuszcza się możliwość renegocjacji ustaleń umowy w razie wystąpienia okoliczności zmieniających warunki realizacji przedsięwzięcia, na które strony umowy, pomimo zachowania należytej staranności nie miały wpływu.

Postanowienia końcowe.

§ 6. 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz "Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Bełchatów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2015".

3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą na drodze sądowej przez sąd właściwy dla Powoda.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

DOTOWANY

DOTUJĄCY

1 Zapis znajduje zastosowanie w przypadku, gdy dotacja będzie przeznaczona na oczyszczalnię, która obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość.

2 Zapis znajduje zastosowanie w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.


[1]) Zapis znajduje zastosowanie w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »