Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/115/2015 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 6 l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.[1])) oraz art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 r., poz. 613 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Ustala się imienny wykaz inkasentów wraz z określeniem sołectwa jako terenu działania zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Dla inkasentów ustala się wynagrodzenie w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Traci moc:

1. Uchwała Nr XXXIX/303/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2. Uchwała Nr III/25/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Załącznik do Uchwały Nr XVI/115/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wykaz imienny inkasentów do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Stryków

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa sołectwa

1

Tomasz Prusinowski

Anielin

2

Izabela Śliwkiewicz

Anielin Swędowski

3

Witold Śliwkiewicz

Bratoszewice

4

Alicja Miszczak

Bartolin

5

Lidia Garus

Ciołek

6

Józef Krzeszewski

Dobieszków

7

Arkadiusz Przygodzki

Dobra

8

Krystyna Lamorska

Dobra Nowiny

9

Tadeusz Widalski

Kalinów

10

Marek Perek

Kiełmina

11

Stanisław Miller

Koźle

12

Zygmunt Jaborski

Gozdów

13

Anna Darnowska

Lipka

14

Andrzej Janeczko

Ługi

15

Andrzej Wysocki

Michałówek (Orzechówek)

16

Barbara Lenart

Niesułków

17

Piotr Ślęzak

Niesułków Kolonia

18

Monika Banasiak

Nowostawy Górne

19

Henryka Gawrysiak

Osse

20

Alicja Piekarska

Pludwiny

21

Bożena Sobierajska

Rokitnica

22

Danuta Kwiatkowska

Sadówka

23

Piotr Kwiatkowski

Sierżnia

24

Ryszard Miśkiewicz

Sosnowiec

25

Grzegorz Kuna

Sosnowiec Pieńki

26

Damian Perek

Smolice

27

Grażyna Jasek

Swędów

28

Stanisław Płóciennikowski

Stary Imielnik

29

Jadwiga Fiutowska

Tymianka

30

Kazimierz Piotrowski

Warszewice (Cesarka)

31

Jarosław Włodarczyk

Wola Błędowa

32

Teresa Sobierajska

Wrzask(Bronin)

33

Andrzej Rożniata

Wyskoki

34

Roman Jaworski

Zagłoba

35

Ilona Nowak

Zelgoszcz

36

Izabela Czerwiec

Stryków


[1]) Zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, 122 i 1688.

[2]) Zm. z 2014 r. poz. 183.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe