Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 104 poz. 1993

Uchwała nr XLVI/333/10 Rady Miasta w Otwocku

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie zmian w regulaminie określającym szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, oraz wysokości i warunków wypłacania nagród, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust 6 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.), Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje :

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXI/203/09 Rady Miasta w Otwocku z dnia 27 stycznia 2009 r., w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, oraz wysokości i warunków wypłacania nagród, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust 7 otrzymuje brzmienie : „ 7. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego ( chorobowy, opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne ).”

2. § 4 ust 4 otrzymuje brzmienie : „4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, cyklicznie w okresach nie krótszych niż 2 miesiące i nie dłuższych niż 6 miesięcy.”

3. § 6 ust 5 lit a i b otrzymuje brzmienie : „5. Nauczycielom, którym powierzono dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny w następującej wysokości :

a) za wychowawstwo oddziału przedszkolnego – 90 zł

b) za wychowawstwo klasy – 150 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Dariusz Kołodziejczyk


Uzasadnienie

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock, obowiązujący od roku 2010 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz warunki wypłacania i wysokość nagród w taki sposób, aby zapewnić realizację postanowień art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela w roku 2010. Regulamin w zasadniczy sposób opiera się na rozwiązaniach dotychczasowych. Dokonano zmian wysokości stawek dodatków za wychowawstwo w § 6 ust. 5 pkt a z 45 zł na 90 zł oraz w § 6 ust. 5 pkt b ze 100 zł na 150 zł, uszczegółowiono zasiłki w czasie otrzymywania których pracownik zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat. Ustalone w regulaminie wysokości dodatków po zbilansowaniu z innymi składnikami wynagrodzenia – wynagrodzeniem zasadniczym i składnikami wynikającymi wprost z przepisów Karty Nauczyciela zapewniają wypłatę średniego wynagrodzenia nauczycieli na poziomie określonym na podstawie przepisów art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela. Regulamin został uzgodniony ze Związkami Zawodowymi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe