Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 224 poz. 6974

Uchwała nr XV/211/11 Rady Gminy Raszyn

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/681/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/681/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 201, poz. 5641) w § 1 pkt. 2 zmienia się lit. e) otrzymuje brzmienie:

" e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Celina Szarek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe