Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1467

Uchwała nr XXX/209/12 Rady Gminy Cegłów

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 6j ust. 2 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 1 pkt. 8 i 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ),Rada Gminy Cegłów uchwala, co następuje:

§ 1. 1.               Na terenie gminy Cegłów wybiera się jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

2.               Przez gospodarstwo domowe ,zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.

3.               Ustala się miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 30,00 zł od gospodarstwa domowego jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

4.               Ustala się miesięczna stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości 15,00 zł od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. 1.               Ustala się stawki opłat za pojemnik odpadów komunalnych nie zbieranych selektywnie,:

a) o pojemności 120 litrów               - w wysokości 19,47 zł,

b) o pojemności 240 litrów               - w wysokości 35,05 zł,

c) o pojemności 1100 litrów               - w wysokości 128,00 zł,

d) kontener KP-7                             - w wysokości 663,68 zł.

2.               Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,:

a) o pojemności 120 litrów               - w wysokości 11,68 zł,

b) o pojemności 240 litrów               - w wysokości 21,03 zł,

c) o pojemności 1100 litrów               - w wysokości 76,80 zł

d) kontener KP-7                             - w wysokości 398,21 zł.

§ 3. Opłaty za pojemniki o których mowa w § 2 dotyczą odbioru odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz odbieranych z nieruchomości na których są zamieszkałe obiekty zakwaterowania zbiorowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Teodora Wójcik


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r, poz. 567.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe