| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr SO.031.8.2013 Wójta Gminy Garwolin

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie przyjęcia od Miasta Garwolin zadania własnego w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Garwolin

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Nr VI/50/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 września 2011 r. w sprawie przyjęcia zadania własnego w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Garwolin oraz §1 ust. 1 Uchwały Nr XVII/68/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przekazania Gminie Garwolin zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Miasta Garwolin uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Garwolin pomiędzy :

1. Gminą Garwolin, z siedzibą w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, reprezentowanym przez : Tomasza Łysiaka – Wójta Gminy Garwolin zwanym dalej „Przyjmującym”

2. Miastem Garwolin, z siedzibą w Urzędzie Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 reprezentowanym  przez: Tadeusza Mikulskiego –  Burmistrza  Miasta Garwolina zwanym dalej „Powierzającym”

§ 1. Gmina Garwolin przyjmuje a Miasto Garwolin powierza do wykonywania zadanie w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego.

§ 2. 1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadanie Przyjmujący będzie wykonywał za pośrednictwem Publicznego Przedszkola „Słoneczko w Woli Rębkowskiej oraz Publicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Michałówce zwanymi dalej Przedszkolami.

2. W ramach wykonywania zadania objętego Porozumieniem Przyjmujący zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów Przedszkoli wszystkim wychowankom na jednakowych zasadach.

3. Przyjmujący odpowiada za organizację i funkcjonowanie Przedszkoli.

4. Przyjmujący zobowiązuje się wykonywać zadanie objęte Porozumieniem
z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

§ 3. 1. Na realizację zadania objętego Porozumieniem w okresie od 1 września 2013 roku  do 31 października 2013 roku  Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację w wysokości 12.781,76 (słownie: dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 76/100).

2. Przekazanie kwoty, której mowa w ust. 1 dokonane będzie do dnia 15 listopada 2013 r. na rachunek bankowy Gminy Garwolin 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte  na czas określony tj. do dnia 31 października 2013 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o systemie oświaty.

3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 1 września 2013 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Po dwa dla każdej ze stron.

Powierzający Miasto Garwolin

Przyjmujący Gmina Garwolin

Burmistrz Miasta


Tadeusz Mikulski


Skarbnik Miasta


Katarzyna Nozdryn-Płotnicka

Wójt Gminy


Tomasz Łysiak


Skarbnik Gminy


Katarzyna Grzeszczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »