| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Magnuszew

z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5, 5a i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę
Magnuszew oraz oddział przedszkolny przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Magnuszew,

2) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby(podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2. 1. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa w ramowym rozkładzie dnia dyrektor przedszkola.

§ 3. W czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 2, rodzice ponoszą opłatę za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole obejmujących organizowane przez przedszkole na terenie przedszkola i poza przedszkolem:

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniające mu
bezpieczne funkcjonowanie:

a) przygotowanie miejsca do zabawy i wypoczynku dziecka,

b) opiekę pracowników przedszkola nad wypoczywającym dzieckiem,

c) opiekę nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw,

2) zajęcia:

a) wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej,

b) wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka,

c) rozwijające uzdolnienia, wyzwalające aktywność własną dziecka i kształtujące twórcze postawy,

d) rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem,

e) przygotowujące dziecko do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,

f) umożliwiające realizację programów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 4. Opłatę, o której mowa w § 3, ustala się w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

1. Opłata podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1, liczby godzin pobytu dziecka w ciągu dnia wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz liczbę dni obecności dziecka w danym miesiącu.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia. Opłata za wyżywienie dziecka ustalana jest odrębnie w każdym przedszkolu i odpowiada wydatkom ponoszonym na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.

§ 5. Traci moc uchwała nr VI/94/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 8 sierpnia 201 Ir. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 174, poz.5422).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Rybarczyk

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »