reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.278.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXI/151/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr XXI/151/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria z powodu istotnego naruszenia prawa tj. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 19 pkt 1 lit.a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Góra Kalwaria skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 7 grudnia 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła Uchwała Nr XXI/151/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych pozostaje ona w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych.

Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło, co następuje.

W § 1 Uchwały Rada Miejska postanowiła "Na terenie Gminy Góra Kalwaria wprowadza się opłatę targową", natomiast w myśl postanowień § 2 "Wysokość dziennych stawek opłaty targowej i zasady jej poboru zawarte są w odrębnej uchwale".

W § 3 uchwały "Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta", zaś w § 4 uchwały postanowiła, że "Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego".

Pismem z dnia 22 grudnia 2015 r. Izba skierowała do Przewodniczącego Rady Miasta w trybie art. 88 ustawy o samorządzie gminnym zapytanie, czy wysokość dziennych stawek opłaty targowej i zasady jej poboru, które są zawarte w odrębnej uchwale oznacza, że Rada Miasta dopiero podejmie tę uchwałę, czy też uchwała ta została podjęta przed nowelizacją art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych na podstawie art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw? W dniu 23 grudnia 2015 r. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w odpowiedzi na powyższe wskazała, że "odrębna uchwała Nr 658/LIV/2010 dotycząca określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru została podjęta z dniem 26.10.2010 r. i obowiązuje do dnia dzisiejszego" (e-mail z dnia 23 grudnia 2015 r.).

Ponadto Kolegium Izby ustaliło, że w dniu 26 października 2010 r. Rada Miasta Góra Kalwaria podjęła uchwałę Nr 658/LIV/2010 w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w której:

- ustaliła dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria (§ 1 uchwały),

- ustaliła dzienne opłaty od sprzedaży dokonywanej na stanowiskach w hali targowej (§ 2 uchwały),

- zarządziła pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określiła wynagrodzenie za inkaso, inkasentów, termin płatności opłaty targowej dla inkasentów (§ 3 - § 4 uchwały),

- powierzyła wykonanie Burmistrzowi Miasta (§ 5 uchwały),

- postanowiła o utracie mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr 354/XXXVIII/2001 z dnia 26 września 2001 r. i uchwały Nr 198/XV/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. (§ 6 uchwały),

- określiła termin wejścia uchwały w życie (§ 7 uchwały).

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2010 r., Nr 201, poz. 5835 (wersja papierowa) i weszła w życie z dniem 19 grudnia 2010 r.

Kolegium Izby mając na względzie powyższy stan faktyczny zważyło, co następuje.

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 cyt. ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

W rozpatrywanej sprawie ustawą, która określa zakres upoważnienia rady gminy jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm. zwana dalej w skrócie "ustawą o p.i.o.l."). W myśl art. 15 ust. 1 cyt. ustawy w brzmieniu nadanym art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, "Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b." Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o p.i.o.l. "Rada gminy, w drodze uchwały, określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie z tym, że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł dziennie".

A zatem w ustalonym stanie faktycznym i prawnym istota sprawy sprowadza się do tego czy wprowadzenie przez radę gminy opłaty targowej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o p.i.o.l. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 czerwca 2015 r. oznacza:

- delegację dla rady gminy do ustanowienia, w drodze uchwały, normy prawnej wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy, będącej wyrazem decyzji oraz woli rady gminy i obowiązującej z mocy aktu prawa miejscowego,

- że od dnia wejścia w życie tego przepisu tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. wydawanie przez radę gminy aktu wykonawczego na postawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o p.i.o.l. nie jest już obowiązkowe lecz fakultatywne, skutkiem czego rada gminy może uchylić z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązującą w gminie uchwałę podjętą na podstawie art. 19 pkt 1 lit.a ustawy o p.i.o.l. lub też może nie uchylać tej uchwały, co tym samym skutkuje wprowadzeniem opłaty targowej od dnia 1 stycznia 2016 r. zgodnie z postanowieniami podjętej przez radę gminy uchwały na podstawie upoważnienia ustawowego.

Wprawdzie w myśl art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych następuje w drodze ustawy jak również z wykładni językowej art. 15 ust .1 ustawy o p.i.o.l. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 czerwca 2015 r. nie wynika, że rada gminy może, w drodze uchwały, wprowadzić opłatę targową to w ocenie Kolegium Izby norma ta stanowi przepis upoważniający radę gminy do wydania aktu wykonawczego do ustawy, w którym rada gminy może uregulować to, że na ternie gminy wprowadza opłatę targową. Zdaniem Kolegium Izby z treści art. 15 ust. 1 ustawy o p.i.o.l. w nowym brzmieniu i art. 59 ustawy z dnia 15 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy i samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw wynika, że od dnia 1 stycznia 2016 r. pobieranie opłaty targowej nie jest obowiązkowe. W tej sytuacji pobór tej opłaty wymaga zatem wydania przez radę gminy aktu prawa miejscowego będącego aktem wykonawczym do ustawy, w którym rada gminy wprowadzi na terenie gminy opłatę targową w celu pobierania tej opłaty, co uczyniła Rada Miasta Góry Kalwarii w § 1 uchwały stanowiąc, iż cyt. "Na terenie Gminy Góra Kalwaria wprowadza się opłatę targową". Powyższym zapisem Rada Miasta wypełniła zatem delegację zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy o p.i.o.l. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.

Jednakże w badanej uchwale Radzie Miasta nie określiła ponadto zasad ustalenia i poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek wprowadzonej z mocy § 1 uchwały opłaty targowej tj. nie wypełniła delegacji, o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o p.i.o.l., odsyłając w tym zakresie w § 2 uchwały do uchwały odrębnej, którą zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami jest uchwała Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr 658/LIV/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Góra Kalwaria.

Wprawdzie ustawa z dnia 15 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw nie stanowi wprost, że uchwały wydane na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o p.i.o.l. tracą moc, to jednak w ocenie Kolegium Izby uchwały te tracą moc z dniem 31 grudnia 2015 r., gdyż zgodnie z art. 59 tej ustawy w dniu 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie art. 15 ust. 1 ustawy o p.i.o.l. w nowym brzmieniu dotyczący wprowadzenia opłaty targowej co tym samym oznacza, że uchwały podjęte na podstawie art. 19 pkt 1 lit.a ustawy o p.i.o.l. tracą moc obowiązującą z mocy prawa.

W niniejszej sprawie zastosowanie ma także przepis § 32 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r., Nr 100 poz. 908 z późn. zm.) w związku z § 143 ww. rozporządzenia, stanowiącego o tym, że przepis § 32 stosuje się do aktów prawa miejscowego, jakim jest badana uchwała.

Stosownie do wymienionego § 32 ust. 2 cyt.: "Jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu wykonawczego albo zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego". Skoro zatem zmieniła się treść art. 15 ust. 1 ustawy o p.i.o.l. Rada Miejska Góry Kalwarii powinna w pierwszej kolejności wprowadzić opłatę targową, co uczyniła w badanej uchwale. Konkretyzacja obowiązku ponoszenia tej opłaty następnie winna nastąpić poprzez jednoczesne podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności oraz wysokości stawki tej opłaty.

Tak więc, aby możliwy był pobór opłaty w 2016 roku Rada Miejska Góry Kalwarii powinna także podjąć uchwałę, o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj. określić zasady ustalenia i poboru, termin płatności oraz wysokość stawek opłaty targowej, czego nie uczyniła Rada Miasta.

Kolegium Izby nie podziela zatem stanowiska, że przepis art. 19 pkt 1 lit.a ustawy o p.i.o.l. stanowił i nadal stanowi wyłączną delegację dla rady gminy w zakresie opłaty targowej w związku z czym wprowadzenie przez radę gminy opłaty targowej od dnia 1 stycznia 2016 r. wynika z podjętej przez radę gminy uchwały na podstawie delegacji tego przepisu, stanowiącej akt wykonawczy do ustawy, który jest niezbędnym merytorycznym warunkiem powstania zobowiązania podatkowego w zakresie opłaty targowej. Zdaniem Kolegium Izby rada gminy nie jest także upoważniona do uchylenia od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązującej uchwały podjętej na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o p.i.o.l., gdyż uchwały te jak wskazano wyżej utraciły moc prawną z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2015 r.

Tak więc zdaniem Kolegium badana uchwała w sposób istotny narusza przepisy wymienione w sentencji uchwały.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji uchwały.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama