| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9.113.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 508/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr 508/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno w części, tj. Załącznika nr 1 do Uchwały DOW-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe i mieszane, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, w części K. zawierającej Oświadczenie i podpis składającego deklarację - w zakresie następujących wyrazów: "… OŚWIADCZENIE I …" oraz " … Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością …" z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 6n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

§ 2. Od niniejszej uchwały służy Miastu i Gminie Piaseczno prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium


Uzasadnienie

W dniu 6 kwietnia 2016 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 508/XIX/2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno. Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi izby.

Badając ww. uchwałę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, że:

1. W postawie prawnej badanej Uchwały Rada Miasta powołała m.in. art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w myśl którego rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminie i miejscu składania deklaracji.

W § 1 ust. 1 pkt 1 badanej Uchwały Rada Miasta dokonała zmiany w Uchwale Nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno (Dz. U. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 9467) m.in. w ten sposób, że w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 292/XII/2015 z dnia 23 września 2015 r., określającym wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 do uchwały dodała pkt 4, który określa wzór -- deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne (DOW-1) stanowiący załącznik nr 3a do Uchwały Nr 292/XII/2015 z dnia 23 września 2015 r.

Zgodnie z § 1 pkt 4 badanej Uchwały treść załącznika nr 3a, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 stanowi załącznik nr 1 do badanej Uchwały.

2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe i mieszane, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. W Uchwale określono także warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. W załączniku Nr 1 do badanej Uchwały DOW-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe i mieszane, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, w części K. stanowiącej Oświadczenie i podpis osoby składającej deklarację zostało zawarte oświadczenie osoby składającej deklarację Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

W ocenie Kolegium Izby oświadczenie osoby składającej deklarację, że są jej znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego wykracza poza delegację art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera dane niezbędne do określenia wysokości tej opłaty oraz wysokość tej opłaty. Rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości;

3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) numer telefonu właściciela nieruchomości;

5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;

6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego.

Oświadczenie osoby składającej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o znajomości przepisów Kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością nie stanowi zatem danych niezbędnych do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zdaniem Kolegium Izby wymóg złożenia oświadczenia z odwołaniem się do odpowiedzialności karnej skarbowej nie znajduje oparcia w podstawie prawnej podjętej uchwały. Organ nadzoru podziela pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z 16.02.2016 r. (sygn. akt II FSK 3302/15), z którego wynika, iż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje możliwości odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karno skarbowej od osoby składającej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym Kolegium Izby uznało, iż Rada Miejska w Piasecznie powyższym zapisem w sposób istotny naruszyła przepis art. 6n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6m ust. 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Mając powyższe na względzie, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »