Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Nr OWR4110-32(4)/2011/9078/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie k/Ozimka

Tekst pierwotny

W dniu 24 listopada 2011 r. decyzją Prezesa URE Nr PCC/33A/9078/W/OWR/2011/DB dokonano zmiany koncesji na prowadzenie działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie k/Ozimka, polegającej na zmianie przedmiotu i zakresu działalności.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne) zmieniono koncesje na przesyłanie i dystrybucje ciepła, ponieważ przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji EnergetykiAndrzej Łukasiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe