reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/232/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[1]) oraz art. 6k i art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: od gospodarstwa domowego.

2. Przez gospodarstwo domowe, należy rozumieć osobę lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych mieszkających razem i wspólnie podejmujących decyzje ekonomiczne w sprawach spożycia, oszczędności oraz ilości świadczonej pracy.

§ 2. 1. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzonymi w sposób selektywny w wysokości:

1) gospodarstwo domowe 1-osobowe: miesięcznie 14,00 zł brutto;

2) gospodarstwo domowe 2-osobowe: miesięcznie 28,00 zł brutto;

3) gospodarstwo domowe 3-osobowe: miesięcznie 39,00 zł brutto;

4) gospodarstwo domowe 4-osobowe: miesięcznie 52,00 zł brutto;

5) gospodarstwo domowe 5-osobowe i więcej: miesięcznie 64,00 zł brutto;

2. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie gromadzonymi w sposób selektywny w wysokości:

1) gospodarstwo domowe 1-osobowe: miesięcznie 24,00 zł brutto;

2) gospodarstwo domowe 2-osobowe: miesięcznie 38,00 zł brutto;

3) gospodarstwo domowe 3-osobowe: miesięcznie 54,00 zł brutto;

4) gospodarstwo domowe 4-osobowe: miesięcznie 72,00 zł brutto;

5) gospodarstwo domowe 5-osobowe i więcej: miesięcznie 84,00 zł brutto;

§ 3. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będącej iloczynem liczby pojemników na odpady komunalne, które powstały na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty.

§ 4. Ustala się stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w wysokości, za pojemnik:

1) w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny:

a) 60 - 80 l: 11,49 zł brutto

b) 110 - 120 l: 13,67 zł brutto

c) 240 l: 22,08 zł brutto

d) 360 l: 30,05 zł brutto

e) 770 l: 60,52 zł brutto

f) 1100 l: 85,69 zł brutto

g) 5000 l: 469,33 zł brutto

h) 7000 l: 579,64 zł brutto

i) 10000 l: 745,10 zł brutto

2) w przypadku nie gromadzenia odpadów w sposób selektywny:

a) 60 - 80 l: 18,95 zł brutto

b) 110 - 120 l: 22,55 zł brutto

c) 240 l: 36,43 zł brutto

d) 360 l: 49,58 zł brutto

e) 770 l: 99,86 zł brutto

f) 1100 l: 141,39 zł brutto

g) 5000 l: 774,39 zł brutto

h) 7000 l: 956,41 zł brutto

i) 10000 l: 1229,41 zł brutto

§ 5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 i § 3.

§ 6. Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Lewin Brzeski;

2) ilość wytwarzanych na terenie Gminy Lewin Brzeski odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Waldemar Włodek


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama