| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/ 356 /2010 Rady Gminy w Lipniku

z dnia 9 września 2010r.

w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/128/2004 Rady Gminy w Lipniku zmienionym uchwałą Nr XLI/298/06 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)W § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)”.

2)W § 1 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861)”.

3)W § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Lipnik, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego”.

4)§ 13 otrzymuje brzmienie:

„Prawa i obowiązki pracowników określają:

1). Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami),

2). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami),

3). Akty wewnątrzzakładowe, a w szczególności: regulaminu organizacyjny oraz regulamin wynagradzania ustalony przez Kierownika Zakładu”.

5)W § 16 ust. 1 po wyrazie „dla” dodaje się wyraz „samorządowych”.

6)Tytuł Rozdziału VI otrzymuje brzmienie:

„Nadzór nad Zakładem i system kontroli”.

7)§ 23 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

2. Organizację, sposób i zakres kontroli zarządczej ustalone są przez Kierownika Zakładu w Regulaminie Kontroli Zarządczej.

3. Kierownik Zakładu sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania i prawidłowością wykorzystania sygnałów kontroli zarządczej oraz danych o nieprawidłowościach napływających spoza Zakładu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »