Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/146/09 Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 127, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.553.374 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 12.202.038 zł,
- majątkowe w wysokości 351.336 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.573.374 zł, z tego:
- bieżące - 12.434.556 zł,
- majątkowe - 1.138.818 zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70.000 zł,
2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000 zł.
§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1a.
§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 020.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 900.000 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 120 000 zł.
§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 020.000 zł, w tym z kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok w kwocie 900 000 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 120 000 zł.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900.000 zł,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości wynikającej z załącznika Nr 1a - Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku.
§ 8. Ustala się:
1) Dochody w kwocie 58.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2) Wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 242.023,59 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla sołectwa wsi:
1) Jaświły - 18.454,91 zł,
2) Romejki - 5.842,51 zł,
3) Bobrówka - 13.562,97 zł,
4) Brzozowa I - 13.910,73 zł,
5) Brzozowa II - 9.134,72 zł,
6) Bagno - 10.688,08 zł,
7) Starowola - 6.074,35 zł,
8) Rutkowskie Duże - 10.015,73 zł,
9) Rutkowskie Małe - 5.402 zł,
10) Szpakowo - 9.714,33 zł,
11) Mociesze - 11.174,96 zł,
12) Gurbicze - 5.564,29 zł,
13) Jadeszki - 6.584,41 zł,
14) Jaświłki - 5.587,48 zł,
15) Moniuszki - 7.581,35 zł,
16) Radzie - 7.164,03 zł,
17) Szaciły - 5.170,16 zł,
18) Dolistowo Stare I - 14.304,87 zł,
19) Dolistowo Stare II - 8.995,61 zł,
20) Dolistowo Nowe - 11.638,65 zł,
21) Mikicin I - 16.762,43 zł,
22) Mikicin II - 8.671,02 zł,
23) Dzięciołowo - 10.456,23 zł,
24) Zabiele - 19.567,77 zł.
§ 10. Ustala się kwoty dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 11. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 257.800 zł oraz wydatków nimi sfinansowanych w kwocie 256.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 12. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 19.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 37.990 zł, zgodnie z zał. Nr 4.
§ 13. Ustala się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2010 i lata 2011-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy,
2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały,
3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 1 oraz na finansowanie wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 1a.
5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1 500 000 zł,
6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011,
7) do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
§ 15. Określa się szczegółowy plan dochodów zgodnie z tabelą nr 1.
§ 16. Określa się szczegółowy plan wydatków zgodnie z tabelą nr 2.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski
Załącznik do Uchwały Nr XXX/146/09
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

załącznik do uchwały budżetowej na 2010 rok
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe