reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/146/09 Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2010


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 127, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.553.374 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 12.202.038 zł,
- majątkowe w wysokości 351.336 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.573.374 zł, z tego:
- bieżące - 12.434.556 zł,
- majątkowe - 1.138.818 zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70.000 zł,
2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000 zł.
§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1a.
§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 020.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 900.000 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 120 000 zł.
§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 020.000 zł, w tym z kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok w kwocie 900 000 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 120 000 zł.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900.000 zł,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości wynikającej z załącznika Nr 1a - Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku.
§ 8. Ustala się:
1) Dochody w kwocie 58.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2) Wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 242.023,59 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla sołectwa wsi:
1) Jaświły - 18.454,91 zł,
2) Romejki - 5.842,51 zł,
3) Bobrówka - 13.562,97 zł,
4) Brzozowa I - 13.910,73 zł,
5) Brzozowa II - 9.134,72 zł,
6) Bagno - 10.688,08 zł,
7) Starowola - 6.074,35 zł,
8) Rutkowskie Duże - 10.015,73 zł,
9) Rutkowskie Małe - 5.402 zł,
10) Szpakowo - 9.714,33 zł,
11) Mociesze - 11.174,96 zł,
12) Gurbicze - 5.564,29 zł,
13) Jadeszki - 6.584,41 zł,
14) Jaświłki - 5.587,48 zł,
15) Moniuszki - 7.581,35 zł,
16) Radzie - 7.164,03 zł,
17) Szaciły - 5.170,16 zł,
18) Dolistowo Stare I - 14.304,87 zł,
19) Dolistowo Stare II - 8.995,61 zł,
20) Dolistowo Nowe - 11.638,65 zł,
21) Mikicin I - 16.762,43 zł,
22) Mikicin II - 8.671,02 zł,
23) Dzięciołowo - 10.456,23 zł,
24) Zabiele - 19.567,77 zł.
§ 10. Ustala się kwoty dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 11. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 257.800 zł oraz wydatków nimi sfinansowanych w kwocie 256.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 12. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 19.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 37.990 zł, zgodnie z zał. Nr 4.
§ 13. Ustala się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2010 i lata 2011-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy,
2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały,
3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 1 oraz na finansowanie wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 1a.
5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1 500 000 zł,
6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011,
7) do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
§ 15. Określa się szczegółowy plan dochodów zgodnie z tabelą nr 1.
§ 16. Określa się szczegółowy plan wydatków zgodnie z tabelą nr 2.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski
Załącznik do Uchwały Nr XXX/146/09
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

załącznik do uchwały budżetowej na 2010 rok
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama