Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/305/10 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 30 czerwca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic i numerów okregów wyborczych w wyborach Rady Miejskiej w Surażu oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach na terenie M i G Suraż

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. z 2003r. Nr 159,poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219,Nr 102, poz. 1055,Nr 167, poz. 1760, z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 34, poz. 242,Nr 146, poz. 1055, Nr 159,poz. 1127,Nr 218,poz. 1592, z 2007r. Nr 48,poz. 327,Nr 112,poz. 766, z2008r. Nr 96,poz. 607,Nr 180,poz. 1111, z 2009r. Nr 213poz. 1651 i 1652, z 2010r. Nr 57, poz. 356/ Rada Miejska w Surażu uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Surażu Nr 10/9/98 z dnia 19 sierpnia 1998r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Surażu Nr XL/201/06 z dnia 29 czerwca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Surażu oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach na terenie M i G Suraż, w okręgu Nr 6 zmienia się nazwę miejscowości "Zimnochy Susły i Świechy" na miejscowości "Zimnochy-Susły i Zimnochy-Świechy".

§ 2. 1)Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Suraż i w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2)Burmistrz Suraża po jednym egzemplarzu uchwały przekażę Wojewodzie Podlaskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe