Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/332/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 ) oraz art.211, art.212, art. 217, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 78, poz.146 ) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 666.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 208.053 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2010 rok jest następujący:
1) plan dochodów budżetu ogółem: 40.383.379 zł w tym: bieżące 33.654.976 zł, majątkowe 6.728.403 zł,
2) plan wydatków budżetu ogółem: 50.702.290 zł w tym: bieżące 29.808.286 zł, majątkowe 20.894.004 zł,
3) planowany deficyt budżetu: 10.318.911 zł.
4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
- pożyczka 3.516.532 zł,
- kredyt 2.753.227 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 3.281.044 zł,
- wolne środki 768.108 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XL/276/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 roku "Zadania inwestycyjne w 2010 roku" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/276/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 roku "Przychody i rozchody budżetu w 2010 r." przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ustala się w kwocie 6.269.759 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcinowicz
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVI/332/10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVI/332/10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVI/332/10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVI/332/10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVI/332/10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe