Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 191/XXXI/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 22 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:
1) przeniesieniu planu dochodów majątkowych w kwocie 2.848.507 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) przeniesieniu planu wydatków majątkowych w kwocie 2.848.507 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 495.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4) dokonanie zmiany "wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5) dokonanie zmiany "wykazu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2010 roku"
6) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6,
7) po dokonanych zmianach:
- plan dochodów ogółem wynosi: 13.262.937 zł
- plan wydatków ogółem wynosi: 19.254.937 zł
- deficyt budżetowy ogółem wynosi: 5.992.000 zł
- i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wojciech Wojno
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 191/XXXI/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 191/XXXI/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 191/XXXI/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 191/XXXI/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 191/XXXI/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 191/XXXI/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik6.docx

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 191/XXXI/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik7.docx

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe