reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 43/X/2011 Rady Gminy Piątnica

z dnia 28 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2) ) - Rada Gminy Piątnica uchwala, co następuje:

§ 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piątnica zapewnia się przez 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 2. 1. Świadczenia prowadzone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica, wykraczające poza podstawę programową, o której mowa w § 1, obejmują koszty następujących zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych:

1) zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem (np. z zakresu ekologii, informatyki, zajęcia plenerowe),

2) zajęcia rozwijające zdolności twórcze, realizacja programów autorskich i innowacji pedagogicznych,

3) organizowanie zajęć sportowych i okolicznościowych wspomagających indywidualny rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej, twórczej.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie zajęć:

a) relaksacyjno - wyciszających,

b) terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem nauczyciela gimnastyki i korekcyjnej i innych specjalistów uwzględniających zgłoszenia rodziców,

c) dodatkowych zajęć organizowanych na wniosek rodziców.

3. Przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach, przeglądach, uroczystościach, imprezach, itp.

4. Sprawowanie fachowej opieki pedagogicznej, adaptacja dzieci w środowisku przedszkolnym.

§ 3. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczynającą się godzinę świadczenia, o którym mowa w § 2 w wysokości 1,30 zł.

2. Opłatę za korzystanie jednego dziecka z wyżywienia ustala dyrektor w porozumieniu z Wójtem Gminy Piątnica na poziomie kosztów zakupu surowców potrzebnych do przygotowania posiłku.

§ 4. 1. Miesięczną wysokość opłaty za świadczenia, o których mowa w § 2 ustala się na podstawie stawki, o której mowa w § 3 oraz faktycznych odczytów systemu elektronicznego stwierdzającego pobyt dziecka w przedszkolu w określonym czasie.

2. Opłaty z tytułu wyżywienia i świadczeń udzielanych przez przedszkole wykraczających poza podstawę programową pobierane będą z dołu do dnia 3. następnego miesiąca.

§ 5. Zakres usług i zasady pobierania opłat, o których mowa w § 4, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 6. W przypadku nieobecności dziecka potwierdzonej wcześniejszym zgłoszeniem opiekuna prawnego, opłaty z tytułu wyżywienia o których mowa w § 3 podlegają zwrotowi w części proporcjonalnej do liczby dni nieobecności w danym miesiącu.

§ 7. Rozliczenie ewentualnej nadpłaty kwoty z tytułu odliczeń związanych z nieobecnością dziecka w przedszkolu następowała będzie w następnym miesiącu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr 76/XIII/04 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Bieńczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 420, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2004. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama