reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Nowinka

z dnia 9 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Gminę Nowinka

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowinka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 140 poz. 1622).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Radosław Mikołajczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/11
Rady Gminy Nowinka
z dnia 9 grudnia 2011 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NOWINKA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez gminę Nowinka.

2. Pozostałe składniki wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ust. 1 określają przepisy ustawy i rozporządzenia.

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1) ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),

2) rozporządzeniu bez bliższego określenia - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007r. Nr 56, poz.372, z 2008r. Nr42, poz. 257, z 2009r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755, z 2010r. Nr 131, poz. 885, z 2011r. Nr 161, poz. 967),

3) szkołach - rozumie się przez to publiczne szkoły wszystkich typów i rodzajów, wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.), dla których Gmina Nowinka jest organem prowadzącym w rozumieniu tej ustawy, a także odpowiednio punkt przedszkolny, oddział przedszkolny i zespół szkół,

4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki o której mowa w pkt. 3,

5) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy placówki od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny,

7) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zwaną dalej ustawą lub Kartą Nauczyciela.

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 3. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z art. 33 ustawy i przepisami rozporządzenia.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 33 ustawy, nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje:

1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca - począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku,

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.

3. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 5. Dodatek motywacyjny przyznaje stosownie do stopnia spełniania kryteriów o których mowa w § 6:

1) Wójt - dyrektorom szkół,

2) Dyrektor szkoły - zatrudnionym w szkole nauczycielom.

§ 6. 1. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych wyników w nauce potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.;

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami;

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

d) w przypadku dyrektora szkoły - wyniki osiągnięte przez uczniów szkoły w ocenianiu zewnętrznym;

2) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;

b) podnoszenie umiejętności zawodowych;

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły;

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

g) przestrzeganie obowiązującego porządku pracy, w szczególności czasu zajęć,

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć w zakresie zadań statutowych i wychowawczych szkoły, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych;

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

d) prowadzenie lekcji otwartych, koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e) aktywny udział w realizowaniu i inspirowaniu innych działań w ramach zadań statutowych szkoły.

4) wprowadzenie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,

5) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

§ 7. 1. Fundusz na dodatki motywacyjne nauczycieli stanowi 3 % środków przyznanych szkole na wynagrodzenia zasadnicze, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli pełniących funkcję dyrektora szkoły.

2. Dodatki motywacyjne mogą być przyznawane do 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

3. Fundusz na dodatki motywacyjne dla nauczycieli pełniących funkcję dyrektora szkoły stanowi 5,00% środków przyznanych szkole na ich wynagrodzenie zasadnicze.

4. Za przygotowanie oraz realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy pomocowych nauczyciele oraz dyrektorzy szkół mogą uzyskać zwiększenie dodatku motywacyjnego ponad przyznaną kwotę, jednak nie więcej niż do 2000 zł miesięcznie przez okres trwania projektu.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków o których mowa w § 6 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - Wójt .

7. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny

§ 8. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,

2) wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego,

3) sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

4) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki określone w ust.1 w zastępstwie.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło powierzenie funkcji a jeżeli nabycie funkcji nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości:

1) dla dyrektora szkoły podstawowej do 4 oddziałów od 300 do 600zł,

2) dla dyrektora szkoły podstawowej od 5 - 7 oddziałów od 450 do 800 zł,

3) dla dyrektora zespołu szkół od 8 - 15 oddziałów od 800 do 1200 zł,

4) dla wychowawcy klasy:

a) liczącej do 10 uczniów - 60 zł,

b) liczącej od 11 uczniów do 20 uczniów - 80 zł,

c) liczącej powyżej 20 uczniów - 130 zł.

5) dla opiekuna stażu - 40 zł.

6) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta - 50 zł.

§ 9. Dodatki funkcyjne dyrektorom przyznaje Wójt, a pozostałym nauczycielom dyrektor.

§ 10. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.

§ 11. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy

§ 12. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje dodatek za warunki pracy.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:

a) stopnia trudności bądź uciążliwości prac lub zajęć;

b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

§ 13. 1. Nauczycielom szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.

2. Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczną. Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zamieszkałego poza miejscowością będącą siedzibą szkoły przysługuje ponadto dodatek w wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczną.

3. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora - Wójt.

4. W razie zbiegu prawa do kilku dodatków za warunki pracy nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.

§ 14. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział 6.
Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

§ 15. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 16. Wynagrodzenie za 1 godzinę ponadwymiarową oraz 1 godzinę doraźnych zastępstw ustala się według stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem ustalonej stawki dodatku za warunki pracy. Obliczenia stawki za jedną godzinę przeliczeniową dokonuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 17. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 15 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 18. 1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizowali zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze a nie otrzymali za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

2. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję dyrektora godziny doraźnych zastępstw może realizować za zgodą Wójta.

§ 19. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw przysługuje w przypadku faktycznego ich przepracowania.

§ 20. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział 7.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 21. 1. Nauczycielowi mającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole położonej na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 30 zł,

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 40 zł,

3) przy trzech osobach w rodzinie - 50 zł.

3. Do grona osób, na które przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zalicza się mieszkających z nim wspólnie:

1) małżonka i rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

2) małżonka i rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia oraz niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

4) dzieci niepełnosprawne.

4. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nie jest uzależnione od tytułu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego.

5. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, który także jest nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach na terenie gminy przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

7. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek obowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor - Wójta Gminy. Nienależnie pobrany przez nauczyciela dodatek podlega zwrotowi.

§ 22. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:

1) nieświadczenia pracy za który przysługuje wynagrodzenie,

2) nieświadczenia pracy za który przysługuje wynagrodzenie,

3) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego oraz dla poratowania zdrowia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 23. Dodatek dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora - Wójt.

Rozdział 8.
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

§ 24. Odpis na specjalny fundusz nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze wynosi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 25. Kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze określa odrębna uchwała.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 26. Zmiany w regulaminie wprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 27. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego, za wychowawstwo klasy w szkole oraz dodatku mieszkaniowego, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama