reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/139/12 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 16 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo

Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2008r Nr 52,poz.420, z 2009r Nr 157,poz.1241, z 2010r Nr 28,poz.142,Nr 28,poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134,poz. 777,Nr 21,poz.113,Nr 217 poz.1281 ), Rada Miejska w Michałowie uchwala , co następuje:

§ 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Michałowo, nazywanymi dalej: "mieszkańcami", przeprowadza się:

1. w przypadkach przewidzianych ustawą;

2. z inicjatywy Rady Miejskiej w Michałowie , nazywanej dalej: "Radą", wyrażonej stosowną uchwałą Rady;

3. z inicjatywy Burmistrza Michałowa , nazywanego dalej: "Burmistrzem",

4. w różnych sprawach na wniosek przynajmniej 20 % mieszkańców gminy lub 20 % mieszkańców sołectw albo sołectwa (jeśli ważna sprawa dotyczy odpowiednio tylko tych sołectw lub tylko tego sołectwa).

§ 2. Ważną sprawą dla gminy jest sprawa dotycząca ogółu lub znacznej części jej mieszkańców, a także dotycząca tylko jednej grupy mieszkańców, np. Sołectwa.

§ 3. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Michałowo.

§ 4. Konsultacje organizuje i przeprowadza Burmistrz , podejmując w tym celu wszelkie niezbędne czynności techniczne.

§ 5. 1. W kwestii przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji, Burmistrz wydaje zarządzenie, które podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Michalowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:

1) wskazanie celu konsultacji;

2) pytania dotyczące konsultowanej sprawy;

3) termin przeprowadzenia konsultacji oraz kalendarz czynności związanych z ich przebiegiem;

4) wzór karty z pytaniami dotyczącymi konsultowanej sprawy.

3. Zarządzenie doręcza się sołtysom, których sołectw konsultacje dotyczą lub osobie wskazanej przez wnioskodawców przeprowadzenia konsultacji.

§ 6. O wyniku konsultacji Burmistrz powiadamia inicjatora konsultacji oraz mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. O wyniku konsultacji Burmistrz powiadamia inicjatora konsultacji oraz mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty .

§ 8. Wynik konsultacji nic jest wiążący dla organów Gminy Michałowo .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama