Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 182/XVIII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków bieżących w kwocie 5.585 zł.

2) zgodnie z załącznikiem Nr 1;

3) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2;

3) po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi: 12.088.975 zł. w tym: dochody bieżące 11.730.975 zł. dochody majątkowe 358.000 zł.

- plan wydatków ogółem wynosi: 13.438.838 zł. w tym: wydatki bieżące 10.592.171 zł. wydatki majątkowe 2.846.667 zł.

- deficyt budżetowy ogółem wynosi: 1.349.863 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 182/XVIII/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 czerwca 2012 r.

wydatki - zmniejszenia (przeniesienia)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85219

4010

5.585

Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących wypłaty wynagrodzeń pracownikom GOPS.

Ogółem

5.585

wydatki - zwiększenia (przeniesienia)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

853

85395

3119

5.585

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych stanowiących udział gminy w projekcie POKL "Wiara w siebie kluczem do sukcesu".

Ogółem

5.585

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 182/XVIII/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Objaśnienia

dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem będzie realizował projekt unijny w ramach POKL pn. "Wiara w siebie kluczem do sukcesu", Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W tym celu należy zapewnić wkład własny na poziomie 10,50% planowanych wydatków przenosząc środki w planie wydatków budżetowych na ogólną sumę 5.585 zł.

Jest to zadanie własne finansowane z budżetu Gminy, wydatek bieżący.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe