reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 74/XV/12 Rady Gminy Rutki

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rutki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rutki, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Staniszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/XV/12
Rady Gminy Rutki
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rutki

§ 1. Wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia;

2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) posiadać stosowne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i obezwładniane, nie stwarzające przy tym zagrożenia dla ich zdrowia i życia,

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie klatek zapewniających odpowiednie do wielkości zwierząt warunki przewozu, zamocowanych w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie w czasie ruchu pojazdu oraz posiadający odpowiednią wentylację;

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną;

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług na wysokim poziomie;

5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu), przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska;

6) posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sadowego,

2) umowa sprzedaży, najmu, dowód rejestracyjny lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

3) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii;

4) akt własności lub umowa dzierżawy nieruchomości miejsca , o którym mowa w ust. 1 pkt 5;

5) dokumenty potwierdzające przeszkolenie pracowników i przedsiębiorcy w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony zwierząt.

§ 2. Wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1 oraz spełniać wszystkie szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158 poz. 1657);

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm);

4) posiadać sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwego utrzymywania zwierząt przebywających w schronisku, a także posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;

5) zapewnić opiekę weterynaryjną.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone dokumentami, takimi jak:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sadowego;

2) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii;

3) akt własności bądź umowa dzierżawy nieruchomości miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Schronisko dla zwierząt powinno spełniać warunki określone w przepisach weterynaryjnych, sanitarnych i przepisach prawa budowlanego.

§ 3. Wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn.zm.);

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym;

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;

7) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;

8) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części;

9) dysponować środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania lub posiadać umowę (oświadczenie) gwarantujące gotowość odbioru tych odpadów.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone dokumentami, takimi jak:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sadowego;

2) wykaz sprzętu i środków, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8;

3) akt własności bądź umowa dzierżawy nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Karpowicz

Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama