reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/146/12 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/45/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 160, poz. 1838).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Eugeniusz Saczko


Załącznik do Uchwały Nr XIX/146/12
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 września 2012 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zgodny z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

2) prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia;

3) dysponować nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w miejsce postojowe;

4) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt:

a) posiadać stosowne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i obezwładniane, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ich zdrowia i życia,

b) posiadać pojazd przystosowany do przewozu wyłapywanych zwierząt, spełniający wymogi określone w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych;

5) zapewnić odpowiednią ochronę osobistą dla osób wyłapujących zwierzęta;

6) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną;

7) posiadać tytuł prawny do terenu (miejsca) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska;

8) posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości odbioru wyłapywanych zwierząt z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko. Powyższy warunek nie dotyczy wnioskodawców, którzy prowadzą schronisko lub jednocześnie występują z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie schroniska.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zgodny z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

2) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

3) dysponować nieruchomością, do której posiada tytuł prawny wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, w szczególności takiego rodzaju, jak:

a) boksy dla zwierząt,

b) pomieszczenia lub boksy do przeprowadzenia kwarantanny bezdomnych zwierząt i separacji zwierząt agresywnych,

c) pomieszczenie do badania zwierząt,

d) pomieszczenie do wykonywania zabiegów weterynaryjnych,

e) pomieszczenie do izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę,

f) pomieszczenie do przechowywania karmy oraz do przechowywania środków dezynfekcyjnych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

g) posiadać sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwego utrzymania zwierząt przebywających w schronisku, a także posiadać chłodnie lub zamrażarki do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

4) zapewnić zwierzętom opiekę weterynaryjną;

5) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje do opieki weterynaryjnej niezbędne w prowadzeniu takiej działalności;

6) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwierząt i ich części.

2. Schronisko dla zwierząt powinno spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657) oraz w przepisach weterynaryjnych, sanitarnych i przepisach prawa budowlanego.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zgodny z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

2) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność;

4) posiadać pozwolenie na użytkowanie nieruchomości lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

5) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym;

6) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

7) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;

8) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;

9) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części;

10) dysponować środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania lub posiadać umowę (oświadczenie) gwarantującą gotowość odbioru tych odpadów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama