Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XIII/99/04 Rady Miejskiej w Lipsku z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2004 r. Nr 59, poz. 997), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XXV/205/05 Rady Miejskiej w Lipsku z 18 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipsk.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 113 uchwały nr XIII/99/04 Rady Miejskiej w Lipsku z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2004 r. Nr 59, poz. 997), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.";

2) § 114 uchwały nr XIII/99/04 Rady Miejskiej w Lipsku z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2004 r. Nr 59, poz. 997), który stanowi:

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

3) § 2 uchwały nr XXV/205/05 Rady Miejskiej w Lipsku z 18 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipsk (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2005 r. Nr 255, poz. 2868), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.";

4) § 3 uchwały nr XXV/205/05 Rady Miejskiej w Lipsku z 18 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipsk (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2005 r. Nr 255, poz. 2868), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Lipsku
z 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XIII/99/04
Rady Miejskiej w Lipsku
z 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i w związku z art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa:

1) ustrój Gminy Lipsk;

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady;

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Lipsku, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rady;

4) tryb pracy Burmistrza;

5) zasady tworzenia klubów radnych;

6) zasady dostepu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Burmistrza oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Lipsk;

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Lipsku;

3) Komisji - należy przez to rozumieć Komisje Rady Miejskiej w Lipsku;

4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiejw Lipsku;

5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Lipska;

6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Lipsk.

Rozdział 2.
Gmina

§ 3. 1. Gmina Lipsk jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4. 1. Gmina położona jest w Powiecie Augustowskim, w Województwie Podlaskim i obejmuje obszar 184,42 km2.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1: 100 000, będąca w posiadaniu Urzędu Miejskiego.

3. W Gminie są tworzone jednostki pomocnicze tj. sołectwa, których statuty określone są odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

§ 5. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

§ 6. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Lipsk.

Rozdział 3.
Jednostki pomocnicze gminy

§ 7. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic roztrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy;

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 8. Uchwały, o jakich mowa w § 7 ust. 1 powinny określać w szczególności:

1) obszar;

2) granice;

3) siedzibę władz;

4) nazwę jednostki pomocniczej.

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych prowadzone są w ramach budżetu gminy.

§ 10. 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.

2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach okreslonych w statutach tych jednostek.

§ 11. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo uczestniczyć w sesjach Rady.

2. Przewodniczący Rady obowiazany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Rozdział 4.
Organizacja wewnętrzna rady

§ 12. 1. Rada Jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 13. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2. Burmistrz i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 14. Do wewnętrznych organów Rady należą:

1) Przewodniczący;

2) Wiceprzewodniczący;

3) Komisja Rewizyjna;

4) komisje stałe,wymienione w Statucie;

5) doraźne komisje do określonych zadań.

§ 15. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1) Rewizyjną;

2) Finansów i planowania;

3) Kultury, oświaty i spraw społecznych;

4) Gospodarki i środowiska.

2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.

3. W czasie trwania kadencji Rada może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 16. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodniczacego i Wiceprzewodniczacego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1) okreslenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady;

2) przygotowanie projektu porządku obrad;

3) dokonanie otwarcia sesji;

4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 17. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący,w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady;

2) przewodniczy obradom;

3) sprawuje policję sesyjną;

4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;

5) podpisuje uchwały Rady.

§ 18. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 19. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 17 Statutu, jest upoważnony do reprezentowania Rady na zewnątrz w szczególności do kontaktów Rady Miejskiej z innymi radami gmin.

§ 20. Pod nieobecność Przewodniczacego, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczacy.

Rozdział 5.
Tryb pracy rady

Oddział 1.
Sesje Rady

§ 21. 1. Rada obraduje na sesjach i roztrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1) postanowienia proceduralne;

2) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania;

3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;

4) apele - zawierajace formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;

5) opinie - zawierajace oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 22. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.

4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Oddział 2.
Przygotowanie sesji

§ 23. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porzadku obrad;

2) ustalenie czasu i miejsca obrad;

3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Sesje zwołuje Przewodniczacy Rady lub z jego upoważnienia- Wiceprzewodniczacy.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomoca listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianie porządku obrad.

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości na trzy dni przed sesją, w sposób zwyczajowo przyjęty.

7. Terminy o jakich mowa w ust. 4 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

§ 24. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Burmistrz oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

Oddział 3.
Przebieg sesji

§ 25. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 26. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 27. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 28. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczności jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

§ 29. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczacego Rady.

2. Postanowienie w ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 22ust. 4.

§ 30. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 31. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2. W razie nieobecności Przewodniczacego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczacy Rady.

3. Rada na wniosek Przewodniczacego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 32. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczacego Rady formuły:"Otwieram sesję Rady Miejskiej w Lipsku".

2. Po otwarciu sesji Przewodniczacy Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 33. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 34. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji;

2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

3) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;

5) interpelacje i zapytania radnych;

6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;

7) wolne wnioski i informacje.

§ 35. 1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 34 pkt 3 składa Burmistrz lub jego zastępca.

2. Sprawozdania Komisji Rady składaja Przewodniczacy Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez Komisje.

§ 36. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.

5. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczacego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

6. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie winno być udzielone najpóźniej na następnej sesji.

7. Interpelacje mogą być składane również na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady w czasie sesji lub między sesjami. Odpowiedź na pisemną interpelację radnego winna być udzielona również na następnej sesji.

8. Biuro Rady prowadzi ewidencję zgłoszonych interpelacji i wniosków oraz czuwa nad ich terminowym załatwieniem.

§ 37. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie,w trakcie sesji Rady.

3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 39 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§ 38. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 39. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę"do rzeczy".

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokółe.

4. Postanowienia w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesje i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 40. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informująco tym Radę.

§ 41. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczacych:

1) stwierdzenia quorum;

2) zmiany porządku obrad;

3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów;

4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;

5) zakończenia dyskusji i podjecia uchwały;

6) zarządzenia przerwy;

7) odesłania projektu uchwały do komisji;

8) przeliczenia głosów;

9) przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 42. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 43. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczacy Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczacy Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 44. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę "Zamykam sesję Rady Miejskiej w Lipsku".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

§ 45. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjetej uchwały może następić tylko w drodze odrębnej uchwały podjetej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§ 46. Do wszystkich osób pozostajacych w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca,w którym sesja się odbywa.

§ 47. 1. Z każdej sesji sporządza się protokół.

2. Przebieg sesji może być nagrywany na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia protokółu z obrad poprzedniej sesji.

§ 48. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczacego obrad i protokólanta;

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;

4) odnotowanie przyjecia protokółu z poprzedniej sesji;

5) ustalony porządek obrad;

6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystapień, albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw"i "wstrzymujacych się" oraz głosów nieważnych;

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;

9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporzadzającej protokół.

§ 49. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sessji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu roztrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokólanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowe jz nagraniem przebiegu sesji, jeśli ewentualnie przebieg sesji był nagrywany.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

4. Protokół wykłada się do wglądu radnych w Urzędzie Gminy oraz na każdej następnej sesji.

5. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

§ 50. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjetych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

Oddział 4.
Uchwały

§ 51. 1. Uchwały, o jakich mowa w § 21 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 21 ust. 2, są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 52. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1) datę, tytuł oraz kolejny numer uchwały;

2) podstawę prawną;

3) postanowienia merytoryczne;

4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu;

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem,w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

§ 53. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcychi neologizmami.

§ 54. 1. Ilekroć przepisy prawa ustaniawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika,że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

§ 55. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Przypis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczacego prowadzącego obrady.

§ 56. 1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

3. Burmistrz przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

4. Uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru Izby, Burmistrz jest zobowiązany przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

Oddział 5.
Procedura głosowania

§ 57. W głosowaniu udział biorą wyłącznie radni.

§ 58. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§ 59. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostęmplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie Przewodniczącym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załacznik do protokółu sesji.

§ 60. 1. Przewodniczący obrad przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzujei ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący, roztrzyga Przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów,a następnie zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 61. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie roztrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku podjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek, stosuje się zasadę określoną w § 61 ust. 2.

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. Przewodniczacy obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 62. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów "wstrzymujących się" i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej lub kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 63. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza,że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględna wiekszość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

Oddział 6.
Komisje Rady

§ 64. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§ 65. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.

2. Rada może zaproponować komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 66. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

§ 67. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji lub Zastępca Przewodniczacego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

§ 68. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.

2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 69. 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawia na sesji Rady sprawozdanie z działalności komisji.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę.

§ 70. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

Oddział 7.
Radni

§ 71. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczacego Komisji.

§ 72. 1. Radni mogą stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urzędu Miejskiego w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

2. Przewodniczący Rady pełni stałe dyżury w siedzibie Urzędu Miejskiego w każdy poniedziałek w godzinach 1100- 1200.

§ 73. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 74. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

Oddział 8.
Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę

§ 75. [1]) Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmują w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek, a jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym w godzinach od 1430-1600.

§ 76. Skargi i wnioski wpływające do Urzędu Miejskiego w formie pisemnej lub wniesione do protokółu w sprawach należących do zadań własnych gminy, dotyczących działalności Burmistrza i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, są niezwłocznie przedkładane do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu.

§ 77. 1. Odpowiedzi na skargi i wnioski rozpatrywane przez Radę podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

2. Przy przyjmowaniu, rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169,poz. 1378, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660)oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Oddział 9.
Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

§ 78. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i roztrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub upoważnieni Wiceprzewodniczacy zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 79. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowili inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Rozdział 6.
Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej

§ 80. 1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej "Komisją" jest organem Rady powołanymdo kontrolowania działalności Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także opiniowania wykonania budżetu gminy.

2. Komisja występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

3. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku.

§ 81. Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz niniejszego Statutu.

§ 82. 1. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz trzech członków Komisji wybieranych przez Radę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczacy Komisji organizuje pracę Komisji - zwołuje posiedzenia, kieruje obradami, składa Radzie sprawozdania z działalności Komisji.

3. Członkowie Komisji zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji oraz ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych, pozyskanych podczas wykonywania statutowych obowiązków.

§ 83. 1. Komisja przeprowadza kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym każdego roku przez Radę oraz na doraźne polecenie Rady.

2. Posiedzenie Komisji zwoływane jest przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział radni spoza składu Komisji oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

4. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Komisji.

5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

6. Rada zlecając kontrole doraźne określa zakres, przedmiot oraz termin przeprowadzenia kontroli.

7. Komisja Rewizyjna może występować do organów gminy w sprawie wnioskówo przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli oraz inne organy kontroli.

§ 84. 1. Roztrzygnięcia Komisji mają formę opinii i są przedkładane Radzie.

2. Komisja składa pisemne sprawozdanie ze swojej działalności raz w roku.

3. Komisja współpracuje z innymi Komisjami Rady.

§ 85. 1. Przewodniczący Komisji zawiadamia Burmistrza lub Kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni przed terminem kontroli.

2. Członkowie Komisji działają na podstawie pisemnego upoważnienia Rady, które określa termin, przedmiot i zakres kontroli.

§ 86. Zespół kontrolny upoważniony jest do:

1) wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej;

2) wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością;

3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów, powołania biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli;

4) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli;

5) przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 87. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzenia kontroli.

2. Podczas przeprowadzenia kontroli zespół kontrolujący zobowiazany jest do przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.

3. Działalność komisji kontrolującej nie może zakłócać porządku pracy w kontrolowanej jednostce.

§ 88. 1. Z przebiegu kontroli zespół kontrolny sporzadza protokół, który podpisują wszyscy jego członkowie oraz Kierownik jednostki kontrolowanej.

2. W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.

3. Protokół ponadto powinien zawierać: nazwę jednostki kontrolowanej, imiona i nazwiska osób kontrolujących, określenie przedmiotu i zakresu kontroli, czas trwania kontroli, uwagi i zastrzerzenia kierownika jednostki kontrolowanej, wykaz załaczników.

§ 89. 1. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja występuje z wnioskami zmierzającymi do usunięcia nieprawidłowości oraz zapobieżenia im na przyszłość, usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.

2. Komisja do kontrolowanych jednostek oraz Burmistrza kieruje wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski oraz termin usunięcia nieprawidłowości.

§ 90. Kierownicy jednostek, do których były skierowane wystąpienia pokontrolne, są zobowiązani w określonym terminie zawiadomić Komisję i Burmistrza o sposobie wykonania wniosków. W przypadku niemożności wykonania wniosków, swoje propozycje, co do sposobu ich wykonania.

§ 91. 1. Odstąpienie od wykonania wniosków Komisji dotyczących wyciągnięcia konsekwencji służbowych lub zastosowania innych przewidzianych prawem form odpowiedzialności wobec osób winnych, może nastąpić po zasięgnięciu opinii Komisji.

2. W razie ujawnienia przestępstw Komisja zawiadamia Burmistrza, ten zaś organy ścigania.

§ 92. Wyniki swoich działań Komisja przedstawia Radzie w formie sprawozdania.

§ 93. Obsługę techniczno - biurową Komisji zapewnia Urząd Miejski.

Rozdział 7.
Zasady działania klubów radnych

§ 94. Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 95. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez
co najmniej 6 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu;

2) listę członków;

3) imię i nazwisko Przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania, Przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 96. 1. Kluby działają wyłacznie w ramach Rady.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 97. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków klubu.

3. Kluby ulegają rozwiązaniu, gdy liczba członków spadnie poniżej 3.

§ 98. Prace klubów organizują Przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 99. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 100. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłacznie przez swych przedstawicieli.

§ 101. Na wniosek Przewodniczących klubów Burmistrz obowiazany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Rozdział 8.
Tryb pracy burmistrza

§ 102. Burmistrz wykonuje:

1) uchwały Rady;

2) jemu przypisane zadania i kompetencje;

3) zadania powierzone, o ile ich wykonanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego;

4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 103. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§ 104. Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.

§ 105. Zastępca Burmistrza przejmuje wykonanie zadań i kompetencji określonychw § 102 - § 104 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.

Rozdział 9.
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów rady, komisji i burmistrza

§ 106. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 107. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 108. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Urzędu Miejskiego, w komórce zajmującej się obsługą Rady, w dniach pracy Urzędu Miejskiego,w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są w Biurze Urzędu Miejskiego, w komórce zajmującej się obsługą organizacyjną Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2, są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Miejskiego oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

§ 109. Realizacja uprawnień określonych w § 106 i § 107 może się odbywać wyłacznie w Urzędzie Miejskim i w asyście pracownika Urzędu Miejskiego.

§ 110. Uprawnienia określone w § 106 i § 107 nie znajdują zastosowania:

1) w przypadku wyłaczenia - na podstawie ustaw - jawności;

2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice;

3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art.73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 111. Zmiany niniejszego Statutu wymagają trybu jego uchwalenia.

§ 112. Traci moc uchwała Nr XVI/96/96 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 lutego 1996 roku (Dz. Urz. WS Nr 21, poz. 47, Nr 33, poz. 89, z 1997 r. Nr 23, poz. 160, z 1998 r. Nr 29, poz. 164, Nr 70, poz. 479, Dz. Urz. WP z 1999 r. Nr 3, poz. 16, z 2000 r. Nr 14, poz. 139i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 11, poz. 221 i Nr 53, poz. 890, z 2002 r. Nr 71, poz. 1413).

§ 113. [2]) (pominięty).

§ 114. [3]) (pominięty).


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXV/205/05 Rady Miejskiej w Lipsku z 18 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipsk.

[2]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

[3]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 2 obwieszczenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe