Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/161/13 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, zm. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185,
poz. 1092, z 2012 r. poz. 742), po przeprowadzonej konsultacji z organizacją pozarządową, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się Statut Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

2. Traci moc dotychczasowy statut Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego


Stanisław Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/161/13
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Statut Szpitala Ogólnego im. dr Wotolda Ginela w Grajewie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, zwany dalej Szpitalem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), zwanej dalej ustawąo działalności leczniczej.

2. Szpital działa pod nazwą: Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie.

§ 2. Podmiotem tworzącym Szpital jest Powiat Grajewski.

§ 3. Siedzibą Szpitala jest miasto Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja nr 34.

§ 4. Szpital działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest powiat grajewski.

Rozdział 2.
Cele i zadania Szpitala.

§ 5. Szpital został utworzony w celu prowadzenia działalności leczniczej polegającej na:

1) udzielaniu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i innych niż szpitalne;

2) udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

3) promocji zdrowia.

§ 6. 1. Do zadań Szpitala należy w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych i innych niż szpitalne w zakresie:

a) anestezjologii i intensywnej terapii,

b) chirurgii ogólnej i chirurgii dziecięcej,

c) chorób wewnętrznych, kardiologii i opieki nad przewlekle chorymi,

d) chorób dziecięcych,

e) opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem,

f) chorób zakaźnych,

g) rehabilitacji,

h) ochrony zdrowia psychicznego;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) alergologii,

b) kardiologii,

c) nefrologii,

d) dermatologii i wenerologii,

e) neurologii,

f) chorób zakaźnych,

g) ginekologii,

h) chirurgii ogólnej,

i) chirurgii dziecięcej,

j) okulistyki,

k) otolaryngologii,

l) psychiatrii,

m) leczenia uzależnień

n) rehabilitacji leczniczej,

o) medycyny pracy,

p) medycyny sportowej,

q) diabetologii,

r) opieki preluksacyjnej;

3) zapewnienie wobec pacjentów niewymagających hospitalizacji opieki pielęgnacyjnej w warunkach domowych
w miejscu zamieszkania lub pobytu tych pacjentów;

4) prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa medycznego;

5) udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej;

6) prowadzenie działalności diagnostycznej;

7) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia;

8) pełnienie funkcji konsultacyjnych dla innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów.

2. Szpital może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

3. Szpital, w celu wykonywania swoich zadań, może współpracować z innymi podmiotami leczniczymi, z uczelniami wyższymi i instytutami naukowo-badawczymi oraz może korzystać ze współpracy międzynarodowej na mocy odrębnych porozumień.

4. Szpital realizuje zlecone przez właściwy organ zadania związane z potrzebami obronnymi państwa.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna Szpitala.

§ 7. Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie prowadzi następujące przedsiębiorstwa:

1) Przedsiębiorstwo Opieki Szpitalnej,

2) Przedsiębiorstwo Opieki Ambulatoryjnej.

§ 8. 1. W skład Przedsiębiorstwa Opieki Szpitalnej wchodzą jednostki organizacyjne:

1) Szpital, którego komórkami organizacyjnymi są:

a) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

b) Oddział Chirurgii Ogólnej

c) Pododdział Chirurgii Dziecięcej,

d) Oddział Internistyczno - Kardiologiczny,

e) Pododdział dla Przewlekle Chorych,

f) Oddział Dziecięcy,

g) Oddział Położniczo-Ginekologiczny,

h) Pododdział Noworodkowy,

i) Blok Porodowy,

j) Oddział Obserwacyjno - Zakaźny,

k) Oddział Psychiatryczny z Izbą Przyjęć,

l) Oddział Rehabilitacji,

m) Blok Operacyjny z Salą Operacyjną Bloku Porodowego,

n) Szpitalny Oddział Ratunkowy,

o) Centralna Izba Przyjęć,

p) Prosektorium,

q) Apteka Szpitalna,

r) Sterylizatornia,

s) Oddział Urazowo-Ortopedyczny,

2) Laboratorium Analityczne, którego komórkami organizacyjnymi są:

a) Punkt Pobrań,

b) Pracownia Biochemii i Immunologii,

c) Pracownia Hematologii i Koagulologii,

d) Pracownia Analityki Ogólnej,

e) Pracownia Serologii z Bankiem Krwi,

f) Pracownia Cytologii Ginekologicznej;

3) Laboratorium Mikrobiologiczne, którego komórkami organizacyjnymi są:

a) Pracownia Ogólna,

b) Pracownia Jelitowa,

c) Pracownia Chorób Infekcyjnych;

4) Zakład Diagnostyki Obrazowej, którego komórkami organizacyjnymi są:

a) Pracownia RTG,

b) Pracownia USG,

c) Pracownia Endoskopii,

d) Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej.

2. Oprócz jednostek i komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, w skład Przedsiębiorstwa Opieki Szpitalnej wchodzą:

1) Dział Metodyczno - Organizacyjny z Rejestrem Usług Medycznych,

2) Sekretariat Dyrektora,

3) Dział Kadrowo - Płacowy,

4) Dział Finansowo - Księgowy,

5) Dział Techniczno - Eksploatacyjny,

6) Dział Utrzymania Czystości,

7) Pralnia,

8) stanowiska samodzielne:

a) Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa albo Zastępcy Dyrektora do Spraw Techniczno- Eksploatacyjnych albo Zastępcy Dyrektora do Spraw Ekonomicznych,

b) Naczelnej Pielęgniarki,

c) Głównego Księgowego,

d) Inspektora ds. BHP,

e) Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej,

f) Inspektora ds. Obrony Cywilnej,

g) Pielęgniarki Epidemiologicznej,

h) Kapelana Szpitalnego,

9) funkcje:

a) Administratora Bezpieczeństwa Danych,

b) Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych,

c) Koordynatora ds. Jakości,

d) Lekarza Transfuzjonisty,

e) Lekarza Epidemiologa,

f) Rzecznika Praw Pacjenta.

3. Organizację i zadania jednostek i komórek organizacyjnych, ich współdziałanie oraz przebieg procesu udzielania w nich świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny.

§ 9. 1. W skład Przedsiębiorstwa Opieki Ambulatoryjnej wchodzą jednostki organizacyjne:

1) Zespół Poradni Specjalistycznych, którego komórkami organizacyjnymi są:

a) Poradnia Alergologiczna,

b) Poradnia Kardiologiczna,

c) Poradnia Nefrologiczna,

d) Poradnia Dermatologiczna,

e) Poradnia Neurologiczna,

f) Poradnia Chorób Zakaźnych,

g) Poradnia Ginekologiczna,

h) Poradnia Chirurgii Ogólnej,

i) Poradnia Chirurgii Dziecięcej,

j) Poradnia Medycyny Pracy,

k) Poradnia Okulistyczna,

l) Poradnia Otolaryngologiczna,

m) Poradnia Rehabilitacji,

n) Poradnia Zdrowia Psychicznego,

o) Poradnia Leczenia Uzależnień,

p) Poradnia Diabetologiczna,

q) Poradnia Preluksacyjna,

r) Poradnia Medycyny Sportowej,

s) Gabinet Pielęgnacyjnej Opieki Długoterminowej,

t) Ambulatorium Ogólne,

u) Centralna Rejestracja,

v) Gabinet Zabiegowy Poradni Chirurgicznych,

w) Gabinet Zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej,

x) Gabinet Zabiegowy Poradni Dermatologicznej,

y) Gabinet zabiegowy Poradni Okulistycznej,

z) Gabinet Zabiegowy Poradni Ginekologicznej,

2) Zakład Rehabilitacji Leczniczej, którego komórkami organizacyjnymi są:

a) Dział Fizjoterapii, z Pracowniami:

- Fizykoterapii,

- Kinezyterapii,

- Hydroterapii,

b) Dział Masażu Ręcznego;

2. Organizację i zadania jednostek i komórek organizacyjnych, ich współdziałanie oraz przebieg procesu udzielania w nich świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny.

Rozdział 4.
Organy Szpitala.

§ 10. Organami Szpitala są:

1. Dyrektor Szpitala, zwany dalej Dyrektorem,

2. Rada Społeczna.

§ 11. 1. Dyrektor kieruje Szpitalem i reprezentuje jego na zewnątrz.

2. Dyrektor zarządza Szpitalem, podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala i dokonuje w imieniu pracodawcy czynnościw sprawach z zakresu prawa pracy.

4. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonania określonych czynności prawnych w imieniu Szpitala przez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania. W pełnomocnictwie określa się zakresi czas umocowania.

§ 12. 1. Zarząd Powiatu Grajewskiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

2. Dyrektor może udzielać świadczeń zdrowotnych w Szpitalu, jeżeli akt powołania lub zawarta umowa przewiduje taką możliwość. W takim przypadku umowa określa również warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym wymiar czasu pracy.

3. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Zarządu Powiatu Grajewskiego.

§ 13. 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Grajewskiego oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Radę Społeczną działającą w Szpitalu, zwaną dalej Radą Społeczną, powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Powiatu Grajewskiego.

3. Rada Społeczna składa się z 7 osób.

4. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - Starosta Grajewski lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Grajewskiego w liczbie 5 osób.

5. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działającychw Szpitalu.

6. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

7. Tryb pracy i podejmowania uchwał oraz sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej określa regulamin Rady Społecznej, uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Powiatu Grajewskiego.

8. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Zarządu Powiatu Grajewskiego.

§ 14. 1. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie organom Powiatu Grajewskiego wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;

2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Rada Społeczna może wyrazić opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Szpitala, innych niż wymienione w ust.1, na wniosek Zarządu Powiatu Grajewskiego lub Dyrektora Szpitala.

§ 15. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 2 lata.

2. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:

1) własnej rezygnacji z członkostwa,

2) cofnięcia umocowania w wypadku przedstawiciela Wojewody - przez Wojewodę, w przypadku przedstawiciela Rady Powiatu Grajewskiego - przez Radę Powiatu Grajewskiego.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa.

§ 16. 1. Gospodarka finansowa Szpitala jest prowadzona w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

3. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym z ograniczeniami wynikającymi z przepisów ustawy o działalności leczniczej.

§ 17. 1. Szpital może uzyskiwać środki finansowe z wydzielonej działalności gospodarczej w zakresie:

1) obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,

2) obrotu artykułami zielarskimi i higieniczno-kosmetycznymi,

3) obrotu artykułami przemysłowymi,

4) obrotu artykułami spożywczymi,

5) prowadzenia usług w dziedzinie odnowy biologicznej.

2. Wpływy finansowe z działalności gospodarczej oraz z usług wykonywanych za odpłatnością w całości przeznaczone są na sfinansowanie działalności statutowej Szpitala.

§ 18. 1. Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego odbywa się na zasadach określonychw odrębnych przepisach.

2. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Zarząd Powiatu Grajewskiego.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe