reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/187/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 654) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, poz. 951 z 2013 r., poz. 21, poz. 228, poz. 888), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz stanowiącym załącznik do uchwały nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 30 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 4314) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) uchyla się ust. 4,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane lub pozostałe po segregacji będzie realizowany przez Gminę w zakresie wynikającym z normy zapisanej w § 10 ust. 2 pkt 1.

6. Jeżeli pojemniki zapewnione przez Gminę okażą się niewystarczające, to w pozostałym zakresie obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości.";

2) w § 9 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

żółtym, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe oraz papier i tekturę o minimalnej pojemności 120 litrów.";

3) w § 10 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 litrów na mieszkańca w przypadku segregacji i 40 litrów na mieszkańca w przypadku braku segregacji;";

4) w § 15 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości winien jest niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Choroszczy.";

5) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Metale należy przekazywać do punktów skupu lub punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


Piotr Paweł Dojlida

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama