Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/292/13 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Mońki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVII/143/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mońki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r., poz. 658) skreśla się w § 58 ust. 3 "Przebieg sesji może być nagrywany i archiwizowany w formie analogowej i cyfrowej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe