Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/235/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Bielskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 15 ust. 2
i art. 16 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, oraz Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne stanowiące własność Powiatu Bielskiego, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, udostępniane operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się opłatę za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, w wysokości 0,05,- zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku.

2. Opłatę za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych pobiera się w okresach kwartalnych, w wysokości wynikającej z iloczynu stawki opłaty o której mowa w ust. 1 i liczby zatrzymań wynikającej z rozkładu jazdy.

§ 4. Kwotę opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2, ustala zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

§ 5. Termin uiszczenia pierwszej opłaty kwartalnej, o której mowa w § 4, wynosi 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania świadczeń przewozowych na podstawie zatwierdzonego rozkładu jazdy, a za kwartały następne w terminie do 10 dnia miesiąca każdego rozpoczynającego się kwartału z góry za dany kwartał.

§ 6. Przewoźnik ma obowiązek przekazania zarządcy drogi kopii zatwierdzonego przez odpowiedni organ rozkładu jazdy w terminie nie krótszym, niż 10 dni przed dniem początkowym obowiązywania rozkładu jazdy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVII/130/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Bielskiego, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2889).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Miron Łęczycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/235/14
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/235/14
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 czerwca 2014 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujące regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego z wyłączeniem przystanku autobusowego Nr.1601B/04, z którego może korzystać wyłącznie komunikacja miejska.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim.

3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim, do którego należy załączyć:

1) projekt proponowanego rozkładu jazdy,

2) mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

4. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy w szczególności w przypadkach dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia. Wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania na nie zgody, wydawanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim.

5. Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim może odmówić wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

1) wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników),

2) wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych będą pobierane opłaty w wysokości wynikającej z iloczynu stawki opłaty i liczby zatrzymań wynikające z rozkładu jazdy.

7. Stawka opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym wynosi 0,05 zł.

8. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkłady jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 z późn. zm.). Sposób zamieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Powiatowym Zarządem Dróg w Bielsku Podlaskim.

9. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

10. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkłady jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.).

11. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie).

12. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

13. Wykonywanie manewru zawracania i parkowanie może się odbywać jedynie w miejscach wyznaczonych.

14. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

15. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim może cofnąć zgodę na ich korzystanie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe