Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/168/14 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 2 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na:

1) Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 614 892 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 814 892 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Dochody ogółem - 20 069 748

a) dochody bieżące - 15 808 141

b) dochody majątkowe - 4 261 607

2) Wydatki ogółem - 20 269 748

a) wydatki bieżące - 14 478 701

b) wydatki majątkowe - 5 791 047

3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 200 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 200 000 zł.

§ 2. Zmianie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klepadło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/168/14
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 2 lipca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Dochody

zwiększenie

zmniejszenie

BIEŻĄCE

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

281 562

RAZEM BIEŻĄCE

281 562

MAJĄTKOWE

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

333 330

RAZEM MAJĄTKOWE

333 330

RAZEM

614 892


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/168/14
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 2 lipca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Wydatki

zwiększenie

zmniejszenie

BIEŻĄCE

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000

801

Oświata i wychowanie

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90003

Oczyszczanie miast i wsi

4300

Zakup usług pozostałych

28 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

4260

Zakup energii

13 231

4270

Zakup usług remontowych

40 000

RAZEM BIEŻĄCE

141 231

MAJĄTKOWE

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

333 330

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

340 331

RAZEM MAJĄTKOWE

673 661

200 000

RAZEM

814 892

200 000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/168/14
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 2 lipca 2014 r.

Zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe
(kosztorysowe lub szacunkowe)

Nakłady poniesione

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2014
(9+10+11+12)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

Kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

900

90005

Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych

3 355 119

62 261

3 249 095

310 403

100 000

A.
B.
C. 667 928

2 170 764

Gmina Trzcianne

2.

010

01010

Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo

855 121

88 920

766 201

146 981

100 000

A.
B.
C.

519 220

Gmina Trzcianne

3.

010

1010

Budowa sieci wodociągowej
w zabudowie kolonijnej wsi: Mroczki, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś,

2 129 500(1)

2 800

10 000

10 000

0

A.
B.
C.

0

Gmina Trzcianne

4.

900

90001

Rozbudowa
z przebudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Trzciannem wraz z budową sieci kanalizacyjnych we wsiach: Chojnowo, Mroczki, Wilamówka, Boguszki, Milewo, Pisanki, Niewiarowo, Stare Bajki, Wyszowate. Budowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach: Laskowiec, Brzeziny, Giełczyn, Kleszcze, Kołodzieje, Zajki.

4 979 440

62 877

10 000

10 000

0

A.
B.
C.

0

Gmina Trzcianne

5.

750

75023

Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa warunków lokalowych i rozszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne , OSP Trzcianne, Organizacje pozarządowe, Stowarzyszenia, Świetlica dla młodzieży

1 854 584

318 615

4 000

4 000

0

A.
B.
C.

0

Gmina Trzcianne

6.

010

01010

Budowa stacji uzdatniania wody w Boguszkach

320 000(1)

0

50 000

50 000

0

A.
B.
C.

0

Gmina Trzcianne

7.

926

92601

Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannem

1 200 000(1)

3 416

4 000

4 000

A.
B.
C.

0

Gmina Trzcianne

8.

600

60016

Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Słowackiego

675 661

2 000

673 661

340 331

0

A.
B.
C.

333 330

Gmina Trzcianne

9.

600

60016

Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne - Pisanki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec - Boguszewo, Szorce. Budowa odcinka drogi alternatywnej dla "Carskiej", Zajki,
Wyszowate, Trzcianne,
Mońki, Trzcianne,
Goniądz.

1 252 196(1)

14 640

5 000

5 000

0

A.
B.
C.

0

Gmina Trzcianne

10.

600

60016

Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzcianne- Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary na odcinku 13,15 km , Niewiarowo, Milewo.

5 250 000(1)

80 000

5 000

5 000

0

A.
B.
C.

0

Gmina Trzcianne

11.

010

01010

Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Zubole, Zucielec, Chojnowo, Pisanki,

574 900

0

30 000

30 000

0

A.
B.
C.

0

Gmina Trzcianne

12.

900

90001

Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową małej infrastruktury turystycznej

384 000

1 500

3 000

3 000

0

A.
B.
C.

0

Gmina Trzcianne

13.

921

92109

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi

400 000(1)

0

17 000

17 000

0

A.
B.
C.

0

Gmina Trzcianne

14.

900

90001

Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem-zainstalowanie pomp ciepła

847 548

17 958

829 590

124 438

0

A.
B.
C.

705 152

Gmina Trzcianne

Ogółem

24 078 069

654 987

5 656 547

1 060 153

200 000

667 928

3 728 466

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) (*) Wartość szacunkowa


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/168/14
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 2 lipca 2014 r.

Objaśnienia

Dochody zwiększono o zwrot poniesionych wydatków w 2013 r. w kwocie 281 562 zł na zadanie pod nazwą Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie oraz o planowaną dotację na zadania inwestycyjne pod nazwą Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Słowackiego.

Wydatki bieżące wykonano i zmniejszono dostosowując plan do faktycznych potrzeb, natomiast wydatki inwestycyjne zwiększono o planowaną do otrzymania dotację a także angażując środki własne w kwocie 340 331 zł na wyżej wymienione zadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe