Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 408/14 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 10 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379/ oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 181/XXX/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2014 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 6.325,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 6.325,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 35.583,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.600.520,10 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 21.008.766,10 zł

2) dochody majątkowe kwota 3.591.754,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 23.614.593,10 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 16.982.363,10 zł

2) wydatki majątkowe kwota 6.632.230,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 408/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 10 lipca 2014 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 631 709,98

495,00

2 632 204,98

85215

Dodatki mieszkaniowe

850,00

495,00

1 345,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

850,00

495,00

1 345,00

Razem:

3 179 863,10

495,00

3 180 358,10

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

661 142,00

5 830,00

666 972,00

85295

Pozostała działalność

198 000,00

5 830,00

203 830,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

198 000,00

5 830,00

203 830,00

Razem:

21 412 532,00

5 830,00

21 418 362,00

DOCHODY OGÓŁEM

24 600 520,10

dochody bieżące

21 008 766,10

w tym:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 770 797,00

dochody majątkowe

3 591 754,00

w tym:

w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

3 457 554,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

34 200,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 408/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 10 lipca 2014 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 631 709,98

495,00

2 632 204,98

85215

Dodatki mieszkaniowe

850,00

495,00

1 345,00

3110

Świadczenia społeczne

850,00

495,00

1 345,00

Razem:

3 179 863,10

495,00

3 180 358,10

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

750

Administracja publiczna

2 547 505,00

0,00

2 547 505,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 915 885,00

8 783,00

1 924 668,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 166 000,00

- 20 000,00

1 146 000,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

0,00

26 469,00

26 469,00

4570

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

0,00

2 314,00

2 314,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

56 607,00

0,00

56 607,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 655,00

3 655,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

645,00

645,00

4307

Zakup usług pozostałych

28 300,00

- 3 655,00

24 645,00

4309

Zakup usług pozostałych

15 260,00

- 645,00

14 615,00

75095

Pozostała działalność

350 348,00

- 8 783,00

341 565,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 400,00

- 8 783,00

6 617,00

852

Pomoc społeczna

1 355 867,00

5 830,00

1 361 697,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

381 210,00

0,00

381 210,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

- 2 500,00

7 500,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 500,00

2 500,00

5 000,00

85295

Pozostała działalność

338 000,00

5 830,00

343 830,00

3110

Świadczenia społeczne

266 000,00

5 830,00

271 830,00

Razem:

20 420 029,00

5 830,00

20 425 859,00

WYDATKI OGÓŁEM

23 614 593,10

w tym:

wydatki bieżące

16 982 363,10

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

12 071 590,10

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 744 473,03

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 327 117,07

2) Dotacje na zadania bieżące

182 123,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 619 055,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

786 595,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

6) Obsługa długu

323 000,00

wydatki majątkowe

6 632 230,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

6 586 730,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 552 767,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 408/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 10 lipca 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zadań zleconych i zadań własnych kwota 6.325,00 zł

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału w związku z bieżącą działalnością jednostki - 35.583,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe