Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/236/14 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust 1,2 i 3 w związku z art 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543, z 2014 poz. 659 ) w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrza) gmin, na obszarze których przebiega droga oraz zarządców sąsiednich powiatów Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia dotychczasowej kategorii drogę powiatową Nr 1754B Siemiatycze (ul. Słowiczyńska) - Tołwin - Hornowo - Dziadkowice na odcinku od drogi krajowej nr 19 do wsi Hornowo, o długości 5,930 (km 16+689 - 22+615) z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady


Ryszard Pierlejewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe