reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedwabne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.), Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedwabne w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Burmistrzowi Jedwabnego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w §1 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w deklaracji o której mowa w §1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 4. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej o której mowa
w §1, w terminie o którym mowa w §2, §3.

2. Sposób składania deklaracji o którym mowa w §4 ust. 1:

1) dokumenty w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Jedwabne udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

3. Rodzaj podpisu elektronicznego: dokument musi być opatrzony ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającego tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

4. Akceptowane formaty elektroniczne: DOC, RTF, ODT, XLS, TIF, BMP, JPG, PDF.

5. Układ informacji i powiązań deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej jak
w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, jeżeli różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców gminy Jedwabne:

1) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania lub zaświadczenie
ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni,

2) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju,

3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Jedwabne oraz kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy, oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Jedwabne pod adresem innym niż adres zameldowania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXII/180/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedwabne (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2014 roku, poz. 1007).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama