| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/300/2013 Rady Powiatu Strzyżowskiego

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie sposobu szczegółowego konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 12 pkt 11, 8, 21, 22 i   art. 6   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 595), w   związku z   art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznegoi o   wolontariacie /Dz.U. z   2003r. Nr 96 poz.873 z   póź. zm./ Rada Powiatu w   Strzyżowie uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego, w   przypadku ich powołania lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3, ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami”, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

§   2.   Konsultacje w   zależności od ich przedmiotu mogą mieć charakter:  

1.   ogólny – dotyczący ogółu organizacji działających na terenie powiatu strzyżowskiego;  

2.   środowiskowy – dotyczący określonych organizacji działających na terenie powiatu strzyżowskiego.  

§   3.   Konsultacje mogą być prowadzone w   następujących formach:  

1.   spotkań z   przedstawicielami organizacji pozarządowych, prowadzących na terenie powiatu strzyżowskiego działalność pożytku publicznego;  

2.   pisemnych zgłoszeń, opinii;  

3.   z wykorzystaniem poczty internetowej;  

4.   w inny dostępny sposób.  

§   4.   W przypadku konsultacji pisemnych oraz w   przypadku wykorzystania poczty internetowej, warunkiem udziału organizacji w   konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i   adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i   imię osoby zgłaszającej udział organizacji w   konsultacjach.  

§   5.   Ogłoszenie o   przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w   terminie nie krótszym niż 7   dni od daty rozpoczęcia konsultacji w   Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Strzyżowskiego www.strzyzowski.pl. oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.  

§   6.   1.   Ogłoszenie o   przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać w   szczególności:  

1)   przedmiot konsultacji;  

2)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji;  

3)   zakres konsultacji;  

4)   formę konsultacji.  

2.   Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, zawierający informacje o   formie zawiadomienia o   terminie konsultacji, temat konsultacji i   wynikach konsultacji.  

3.   W przypadku konsultacji prowadzonych w   formie spotkania, w   protokole umieszcza się dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia i   opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności.  

§   7.   Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w   konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w   sposób przedstawiony zgodnie ze sposobem przedstawionym w   tutejszej uchwale.  

§   8.   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Strzyżowie.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Marek   Jurzysta

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »