| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Siepraw

z dnia 26 października 2011r.

zmieniająca Statut Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu

Działając na podstawie art. 9 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)1) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz1240 z późn. zm .)2) , oraz art. 111 w związku z art. 6 pkt 5 i art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1326 z późn. zm. )3) , Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Siepraw NR XXXIII/224/09 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu, nadania jej statutu i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 523 poz.3922), dokonuje się następujących zmian:

1) W § 1 tiret 5 otrzymuje brzmienie:

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

2) W § 8 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"Godziny funkcjonowania świetlicy określa Kierownik Świetlicy w Regulaminie organizacyjnym przestrzegając postanowień § 29 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 roku Nr 201, poz.1455)".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Żaba

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 oraz poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i 149 poz. 887.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »