| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/137/2012 Rady Gminy Dorohusk

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli

Na podstawie art. 42 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Dorohusk uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do niniejszej uchwały określa się:

1) Zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach;

2) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dorohusk.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Dorohusk Nr XXXIX/210/01 z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowej liczby godzin dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela logopedy i pedagoga, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i Uchwała Nr XXIV/123/2012 Rady Gminy Dorohusk z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin nauczycieli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Prystupa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/137/2012
Rady Gminy Dorohusk
z dnia 28 czerwca 2012 r.

1) Zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 pkt 3 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z póżn. zm.), wg następujących norm:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:
- do 6 oddziałów
- 7 - 8 oddziałów
- 9 - 16 oddziałów
- 17 i więcej


10
8
5
3

2.

Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:
- 12 i więcej oddziałów

10

3.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:
- 1 oddział
- 2 oddziały i więcej16
12

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z pkt 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

2) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa.

1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wg następujących norm:

a) pedagog szkolny - 32 godz.

b) logopeda - 32 godz.

c) psycholog - 32 godz.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »