reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/86/12 Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gronowo Elbląskie

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 199lr. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r.Nr 17, Nr 94, poz. 788, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 ) Rada Gminy Gronowo Elbląskie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/40/07 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów zamieszkałym na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (Dz.Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 86, poz. 1322).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Puchalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/86/12
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:

1) formy, w jakich udziela się stypendium szkolne,

2) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej pomocą materialną, są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) uczniu - należy przez to rozumieć także słuchaczy kolegiów oraz wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt.l i 2 oraz ust.4 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty zamieszkałych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie;

2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o których mowa w art. 90b ust.3 pkt 1 i ust 4 pkt 1 ustawy publicznych systemie oświaty;

3) stypendium - należy przez to rozumieć stypendium szkolne, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty;

4) zasiłku - należy przez to rozumieć zasiłek szkolny, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty;

5) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami);

6) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 199lr. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami);

7) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami).

§ 4. Postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym prowadzi Wójt Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 5. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.

II. Formy udzielania stypendium szkolnego:

§ 6. Stypendium szkolne udziela się uczniom w następujących formach:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności:

a) nauki języków obcych,

b) zajęć muzycznych,

c) zajęć sportowych,

d) zajęć komputerowych,

e) zajęć terapeutycznych,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a) podręczników i innych pomocy naukowych,

b) stroju sportowego i obuwia sportowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,

c) wyposażenia osobistego uczniów bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego lub realizacją obowiązku szkolnego przez ucznia,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i kolegiach poza miejscem zamieszkania, co może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów zakupu posiłków , kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej,

4) Świadczenia pieniężnego przyznawanego wyłącznie w sytuacji , kiedy przyznanie stypendium szkolnego w formach określonych w pkt. 1-3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

§ 7. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

III. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 8. Stypendium szkolne jest przyznawane na:

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art.90 b ust.3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty;

3) z urzędu.

§ 9. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego.

§ 10. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w § 9.

§ 11. Wniosek powinien zawierać udokumentowanie sytuacji materialnej w formie zaświadczeń lub oświadczeń.

§ 12. Stypendium szkolne może być przyznane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

1) bezrobocie,

2) niepełnosprawność,

3) ciężka lub długotrwała choroba,

4) wielodzietność,

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

6) alkoholizm,

7) narkomania,

8) niepełność rodziny,

9) sytuacja o charakterze zdarzenia losowego.

§ 13. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 316 zł. tj. wysokość kwoty, która została określona w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 14. Miesięczna wysokość dochodu o której mowa w § 13 jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

§ 15. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium o charakterze motywacyjnym.

§ 16. Uczniowi otrzymującemu inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych może być przyznane stypendium szkolne, jeżeli to stypendium łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 17. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 18. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy od 01 września do 30 czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie dłuższy niż od 01 października do 30 czerwca.

§ 19. Stypendium szkolne udzielone w formach określonych w niniejszym regulaminie w rozdziale II § 6 pkt 1, 2 i 3 realizowane są poprzez refundację poniesionych kosztów, gotówka w kasie lub przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

§ 20. Pomoc materialna przyznawana w formie refundacji kosztów będzie się odbywała na podstawie wcześniej przedłożonych w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim imiennych rachunków lub faktur VAT, wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia oraz innych dowodów zakupu rzeczy lub świadczeń o charakterze edukacyjnym potwierdzonych przez szkołę , zakupionych w okresie od 01 września do 30 czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów w okresie od 01 października do 30 czerwca.

§ 21. Koszty wyszczególnione w dokumentach, o których mowa w § 20 będą sfinansowane, jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki:

1) dotyczą okresu, na jaki przyznane jest stypendium szkolne,

2) są zgodne z formami określonymi w decyzji przyznającej stypendium szkolne,

3) ceny zakupionych rzeczy lub usług oraz ich ilości przyjęte w dokumentach są racjonalne , wiarygodne i nie odbiegają od cen obowiązujących na rynku.

§ 22. Terminy realizacji stypendium szkolnego są zależne od terminu otrzymania środków na ten cel z budżetu państwa nie później jednak niż:

1) do 20 grudnia danego roku szkolnego za okres od 01 września do 31 grudnia,

2) do 20 lipca danego roku szkolnego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca.

§ 23. W przypadku, gdy środki otrzymane na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych z budżetu państwa nie zapewniają wypłaty tych świadczeń wszystkim uprawnionym uczniom, w pierwszej kolejności świadczenie te przyznaje się uczniom o najniższych dochodach.

§ 24. Uczeń traci prawo do otrzymania stypendium jeżeli:

1) przerwał naukę w szkole;

2) został skreślony z listy uczniów;

3) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

§ 25. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium i inni wnioskodawcy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Gronowo Elbląskie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

§ 26. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 27. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłyby skutki udzielonej pomocy, w szczególności w przypadku:

1) wypadków losowych (śmierć rodzica lub opiekuna prawnego),

2) utraty zatrudnienia rodzica lub opiekuna prawnego,

3) klęski żywiołowej bezpośrednio dotyczących gospodarstwa domowego ucznia,

Wójt Gminny Gronowo Elbląskie może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

IV. Wysokość stypendium szkolnego

§ 28. 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty 56 zł, tj. kwoty o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200 % tej kwoty.

§ 29. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w granicach określonych w § 28 w zależności od:

1) wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Gronowo Elbląskie,

2) liczby uczniów uprawnionych do stypendiów.

V. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 30. Zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy Gronowo Elbląskie w drodze decyzji administracyjnej.

§ 31. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 32. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

1) rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły;

2) dyrektora szkoły;

3) z urzędu.

§ 33. Wniosek kieruje się do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 34. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

§ 35. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 36. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się mając na uwadze wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Gronowo Elbląskie, liczbę uczniów uprawnionych do zasiłku, sytuację materialną w jakiej znalazł się uprawniony uczeń, nie więcej jednak jednorazowo jak pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

VI. Postanowienia końcowe

§ 37. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Gminy Gronowo Elbląskie.

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama